Predchádzajúca kapitola

31. kapitola

Stavitelia svätyne

1 Jahve prehovoril k Mojžišovi a povedal mu:
2 "Pozri, ja som si menovite vyvolil Becaleela, syna Uriho, Chúrovho syna, z Júdovho kmeňa. 3 Naplnil som ho Božím duchom v zručnosti, chápavosti a múdrosti vo všetkých druhoch prác, 4 aby vytváral plány a uskutočňoval ich v zlate, v striebre a v bronze; 5 aby rezal kamene na osadzovanie, aby rezal drevo a vykonával každý druh práce. 6 Hľa, ja som mu pridal Oholiaba, Achisamachovho syna, z kmeňa Dan, a vložil som múdrosť do srdca všetkým ľuďom múdreho srdca, aby uskutočňovali všetko, čo som ti prikázal: 7 Stan Stretávania, archu Svedectva, zľutovnicu, ktorá je na nej, a všetko príslušenstvo Stanu; 8 stôl a jeho príslušenstvo, čistý svietnik a všetko jeho príslušenstvo, oltár vôní, 9 oltár celopalov a všetko jeho príslušenstvo, umývadlo a jeho podstavec; 10 nádherné rúcha, totiž posvätné rúcha pre kňaza Árona a rúcha jeho synov na kňazskú službu; 11 olej na pomazanie a voňavé kadidlo pre svätyňu. Všetko urobia tak, ako som ti prikázal."

Sobotný odpočinok

12 Jahve povedal Mojžišovi:
13 "Prehovor k Izraelcom a povedz im: Budete verne zachovávať moje soboty, lebo sobota je znamením medzi mnou a vami pre vaše pokolenia, aby sa vedelo, že ja som Jahve, ktorý vás posväcuje. 14 Budete zachovávať sobotu, lebo je pre vás posvätná. Kto ju znesvätí, bude vydaný na smrť; ktokoľvek bude v ten deň konať nejakú prácu, bude vylúčený zo stredu svojho ľudu. 15 Po šesť dní sa bude konať práca, ale siedmy deň bude deň úplného odpočinku, zasvätený Jahvemu. Ktokoľvek bude v sobotu pracovať, bude vydaný na smrť. 16 Izraelci budú dodržiavať sobotu, budú zachovávať sobotu vo svojich pokoleniach, to je večná zmluva. 17 Medzi mnou a Izraelcami je to večné znamenie, lebo za šesť dní urobil Jahve nebesá i zem, ale siedmeho dňa odpočíval a oddýchol si."

Mojžiš dostáva tabule Zákona

18 Keď On dokončil svoj rozhovor s Mojžišom na vrchu Sinaj, dal mu dve tabule Svedectva, kamenné tabule popísané Božím prstom.