Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

30. kapitola

Oltár vôní

1 Urobíš oltár na pálenie kadidla. Zhotovíš ho z akáciového dreva.
2 Jeden lakeť dlhý a jeden lakeť široký, bude štvorhranný a dva lakte vysoký; jeho rohy s ním budú tvoriť jeden celok. 3 Obložíš rýdzim zlatom jeho vrchnú časť, jeho steny dookola i jeho rohy a urobíš mu dookola zlatú obrubu. 4 Urobíš na ňom dva zlaté krúžky pod obrubou na jeho oboch bokoch; urobíš ich na oboch protiľahlých stranách na vloženie žrdí slúžiacich na jeho prenášanie. 5 Tieto žrde urobíš z akáciového dreva a obložíš ich zlatom. 6 Postavíš ho pred oponu, ktorá visí pred archou Svedectva – pred zľutovnicou, ktorá je nad Svedectvom –, kde sa budem s tebou stretávať. 7 Áron tam bude páliť voňavé kadidlo každé ráno, bude ho páliť, keď bude upravovať lampy. 8 A keď bude v podvečer Áron znovu vykladať lampy, bude ho znovu páliť. To je večné kadidlo pred Jahvem pre vaše pokolenia. 9 Neobetujte na ňom nepatričné kadidlo ani celopal, ani nekrvavú obetu a nevylievajte naň nijakú tekutú obetu. 10 Raz do roka Áron vykoná na rohoch oltára obrad zmierenia; krvou obety za hriech v deň Zmierenia, raz do roka, bude konať obrad zmierenia za seba, za vaše pokolenia; on je svätosvätý pre Jahveho."

Daň z hlavy

11 Jahve prehovoril k Mojžišovi a povedal mu:
12 "Keď budeš počítať Izraelcov pri sčítaní ľudu, každý z nich dá Jahvemu výkupné za svoj život, aby na nich neprišla nijaká pohroma pri ich sčítavaní. 13 Každý, kto podlieha sčítaniu, dá pol šekla podľa šekla svätyne: dvadsať gér na šekel. Tento pol šekla bude príspevok Jahvemu. 14 Každý, kto podlieha sčítaniu, to je každý od dvadsiateho roku nahor, dá príspevok Jahvemu. 15 Bohatý nedá viac a chudobný nedá menej ako pol šekla, ako príspevok Jahvemu na výkupné za vaše životy. 16 Vezmeš peniaze z výkupného Izraelcov a dáš ich na službu Stanu Stretávania, to bude Izraelcom pamiatka pred Jahvem za vykúpenie vašich životov."

Umývadlo

17 Jahve prehovoril k Mojžišovi a povedal mu:
18 "Urobíš bronzové umývadlo s bronzovým podstavcom na umývanie; postavíš ho medzi Stan Stretávania a oltár a naleješ doň vodu, 19 ktorou si budú Áron a jeho synovia umývať ruky a nohy. 20 Keď budú vchádzať do Stanu Stretávania, budú sa umývať vodou, aby nezomreli; takisto, keď budú pristupovať k oltáru konať službu a páliť zápalnú obetu Jahvemu, 21 umyjú si ruky a nohy, aby nezomreli: je to trvalé nariadenie pre neho a jeho potomkov, pre ich pokolenia."

Olej na pomazanie

22 Jahve prehovoril k Mojžišovi a povedal:
23 "Ty potom vezmi vyberané voňavky: päťsto šeklov čistej myrhy, polovicu voňavej škorice: dvesto päťdesiat šeklov a dvesto päťdesiat šeklov voňavého puškvorca. 24 Päťsto šeklov kasie – podľa šekla svätyne – a jeden hin olivového oleja. 25 Z toho urobíš olej na posvätné pomazania, voňavú zmes, ako mieša voňavkár: to bude olej na sväté pomazanie. 26 Ním pomažeš Stan Stretávania a archu Svedectva, 27 stôl so všetkým jeho príslušenstvom, svietnik a jeho príslušenstvo, oltár vôní, 28 oltár celopalov a všetko jeho príslušenstvo, umývadlo a jeho podstavec. 29 Posvätíš ich, budú tak svätosväté a všetko, čo sa ich dotkne, bude sväté. 30 Pomažeš Árona a jeho synov a posvätíš ich, aby vykonávali môj kňazský úrad. 31 Potom prehovoríš k Izraelcom, povieš im: toto bude olej svätého pomazania pre vás, pre vaše pokolenia, 32 nevylejete ho na telo žiadneho iného človeka; a neurobíte jemu podobný olej rovnakého zloženia. Je to posvätná vec, bude vám posvätnou. 33 Ktokoľvek urobí rovnakú voňavú zmes a pomaže ňou niekoho nepovolaného, bude vylúčený zo svojho ľudu."

Voňavá zmes

34 Jahve povedal Mojžišovi: "Vezmi voňavé látky: storax, ónyx, galban, voňavé látky a čisté kadidlo, všetko v rovnakom množstve,
35 a urobíš z toho voňavú zmes na pálenie, ako pripravuje voňavkár, osolenú, čistú, svätú. 36 Čiastku z toho roztlčieš na drobno a niečo z toho dáš pred Svedectvo do Stanu Stretávania tam, kde sa budem s tebou stretávať. To vám bude svätosväté. 37 Voňavú zmes, ktorú tak urobíš, neurobíte si v rovnakom zložení pre seba. Ona bude pre teba posvätná, vyhradená Jahvemu. 38 Ktokoľvek si urobí to isté, aby vdychoval jeho vôňu, bude vylúčený zo svojho ľudu."