Predchádzajúca kapitola

30. kapitola

Oltár vôní

1 Urobíš oltár na pálenie kadidla. Zhotovíš ho z akáciového dreva.
2 Jeden lakeť dlhý a jeden lakeť široký, bude štvorhranný a dva lakte vysoký; jeho rohy s ním budú tvoriť jeden celok. 3 Obložíš rýdzim zlatom jeho vrchnú časť, jeho steny dookola i jeho rohy a urobíš mu dookola zlatú obrubu. 4 Urobíš na ňom dva zlaté krúžky pod obrubou na jeho oboch bokoch; urobíš ich na oboch protiľahlých stranách na vloženie žrdí slúžiacich na jeho prenášanie. 5 Tieto žrde urobíš z akáciového dreva a obložíš ich zlatom. 6 Postavíš ho pred oponu, ktorá visí pred archou Svedectva – pred zľutovnicou, ktorá je nad Svedectvom –, kde sa budem s tebou stretávať. 7 Áron tam bude páliť voňavé kadidlo každé ráno, bude ho páliť, keď bude upravovať lampy. 8 A keď bude v podvečer Áron znovu vykladať lampy, bude ho znovu páliť. To je večné kadidlo pred Jahvem pre vaše pokolenia. 9 Neobetujte na ňom nepatričné kadidlo ani celopal, ani nekrvavú obetu a nevylievajte naň nijakú tekutú obetu. 10 Raz do roka Áron vykoná na rohoch oltára obrad zmierenia; krvou obety za hriech v deň Zmierenia, raz do roka, bude konať obrad zmierenia za seba, za vaše pokolenia; on je svätosvätý pre Jahveho."

Daň z hlavy

11 Jahve prehovoril k Mojžišovi a povedal mu:
12 "Keď budeš počítať Izraelcov pri sčítaní ľudu, každý z nich dá Jahvemu výkupné za svoj život, aby na nich neprišla nijaká pohroma pri ich sčítavaní. 13 Každý, kto podlieha sčítaniu, dá pol šekla podľa šekla svätyne: dvadsať gér na šekel. Tento pol šekla bude príspevok Jahvemu. 14 Každý, kto podlieha sčítaniu, to je každý od dvadsiateho roku nahor, dá príspevok Jahvemu. 15 Bohatý nedá viac a chudobný nedá menej ako pol šekla, ako príspevok Jahvemu na výkupné za vaše životy. 16 Vezmeš peniaze z výkupného Izraelcov a dáš ich na službu Stanu Stretávania, to bude Izraelcom pamiatka pred Jahvem za vykúpenie vašich životov."

Umývadlo

17 Jahve prehovoril k Mojžišovi a povedal mu:
18 "Urobíš bronzové umývadlo s bronzovým podstavcom na umývanie; postavíš ho medzi Stan Stretávania a oltár a naleješ doň vodu, 19 ktorou si budú Áron a jeho synovia umývať ruky a nohy. 20 Keď budú vchádzať do Stanu Stretávania, budú sa umývať vodou, aby nezomreli; takisto, keď budú pristupovať k oltáru konať službu a páliť zápalnú obetu Jahvemu, 21 umyjú si ruky a nohy, aby nezomreli: je to trvalé nariadenie pre neho a jeho potomkov, pre ich pokolenia."

Olej na pomazanie

22 Jahve prehovoril k Mojžišovi a povedal:
23 "Ty potom vezmi vyberané voňavky: päťsto šeklov čistej myrhy, polovicu voňavej škorice: dvesto päťdesiat šeklov a dvesto päťdesiat šeklov voňavého puškvorca. 24 Päťsto šeklov kasie – podľa šekla svätyne – a jeden hin olivového oleja. 25 Z toho urobíš olej na posvätné pomazania, voňavú zmes, ako mieša voňavkár: to bude olej na sväté pomazanie. 26 Ním pomažeš Stan Stretávania a archu Svedectva, 27 stôl so všetkým jeho príslušenstvom, svietnik a jeho príslušenstvo, oltár vôní, 28 oltár celopalov a všetko jeho príslušenstvo, umývadlo a jeho podstavec. 29 Posvätíš ich, budú tak svätosväté a všetko, čo sa ich dotkne, bude sväté. 30 Pomažeš Árona a jeho synov a posvätíš ich, aby vykonávali môj kňazský úrad. 31 Potom prehovoríš k Izraelcom, povieš im: toto bude olej svätého pomazania pre vás, pre vaše pokolenia, 32 nevylejete ho na telo žiadneho iného človeka; a neurobíte jemu podobný olej rovnakého zloženia. Je to posvätná vec, bude vám posvätnou. 33 Ktokoľvek urobí rovnakú voňavú zmes a pomaže ňou niekoho nepovolaného, bude vylúčený zo svojho ľudu."

Voňavá zmes

34 Jahve povedal Mojžišovi: "Vezmi voňavé látky: storax, ónyx, galban, voňavé látky a čisté kadidlo, všetko v rovnakom množstve,
35 a urobíš z toho voňavú zmes na pálenie, ako pripravuje voňavkár, osolenú, čistú, svätú. 36 Čiastku z toho roztlčieš na drobno a niečo z toho dáš pred Svedectvo do Stanu Stretávania tam, kde sa budem s tebou stretávať. To vám bude svätosväté. 37 Voňavú zmes, ktorú tak urobíš, neurobíte si v rovnakom zložení pre seba. Ona bude pre teba posvätná, vyhradená Jahvemu. 38 Ktokoľvek si urobí to isté, aby vdychoval jeho vôňu, bude vylúčený zo svojho ľudu."