Predchádzajúca kapitola

29. kapitola

Vysvätenie Árona a jeho synov. Príprava

1 Toto im urobíš, keď ich budeš svätiť za mojich kňazov. Vezmi jedného mladého býčka a dvoch bezchybných baranov,
2 potom nekvasené chleby, nekvasené koláče zamiesené s olejom, nekvasené posúchy natreté olejom, ktoré urobíš z jemnej pšeničnej múky. 3 Vložíš ich do jedného koša a obetuješ ich v koši zároveň s býčkom a s oboma baranmi.

Očistenie, obliečka a pomazanie

4 Privedieš Árona a jeho synov ku vchodu do Stanu Stretávania a umyješ ich vodou.
5 Vezmeš rúcha a oblečieš Áronovi tuniku, plášť pod efód, efód, pektorál a opášeš ho efódovou šerpou. 6 Na hlavu mu dáš turban a naň pripevníš znamenie posvätného zasvätenia. 7 Vezmeš olej na pomazanie, vyleješ mu ho na hlavu a pomažeš ho. 8 Potom privedieš jeho synov a oblečieš im tuniky. 9 Opášeš ich pásom a nasadíš im čiapky. Kňazstvo im bude potom patriť ako trvalé ustanovenie. Uvedieš doň Árona a jeho synov.

Obetné dary

10 Privedieš mladého býka pred Stan Stretávania. Áron a jeho synovia položia ruky na hlavu býka,
11 potom zabiješ býka pred Jahvem, pred vchodom do Stanu Stretávania. 12 Vezmeš z krvi býka a svojím prstom potrieš ňou rohy oltára a všetku krv vyleješ ku spodku oltára. 13 Vezmeš všetok tuk, čo obaľuje vnútornosti, tukovú vrstvu od pečene, obe obličky s tukom, ktorý je na nich, a na oltári to obrátiš na dym. 14 Ale mäso z mladého býčka, jeho kožu a jeho trus spáliš v ohni mimo tábora, lebo je to obeta za hriech. 15 Potom vezmeš jedného z baranov; Áron a jeho synovia položia ruky na hlavu barana, 16 potom toho barana zabiješ a vezmeš jeho krv, ktorú rozleješ okolo celého oltára. 17 Barana rozsekáš na štvrťky, umyješ jeho vnútornosti i nohy a rozložíš ich na jeho štvrťky a na jeho hlavu. 18 Potom celého barana na oltári obrátiš na dym. To je celopal Jahvemu. Je to vôňa uspokojenia, zápalná obeta pre Jahveho. 19 Potom vezmeš druhého barana; Áron a jeho synovia položia svoje ruky na hlavu barana; 20 barana zabiješ. Vezmeš z jeho krvi a potrieš ňou Áronovi okraj pravého ucha, okraj pravého ucha jeho synom, palec ich pravej ruky a palec ich pravej nohy. Zvyšnou krvou pokropíš oltár dookola. 21 Potom vezmeš z krvi, ktorá je na oltári, a z oleja na pomazanie a pokropíš Árona a jeho rúcha, tiež jeho synov a ich rúcha; takto bude posvätený on a jeho rúcha, rovnako jeho synovia a rúcha jeho synov.

Uvedenie kňazov do úradu

22 Z barana vezmeš tuk, chvost, tuk, ktorý obaľuje vnútornosti, a lalok z pečene a obličky s tukom, ktorý je na nich, i pravú lopatku, lebo je to baran uvedenia do úradu.
23 Vezmeš tiež jeden okrúhly chlieb, jeden koláč s olejom a jeden posúch z koša nekvasených chlebov, ktorý je pred Jahvem. 24 To všetko položíš na dlane Áronovi a na dlane jeho synom a urobíš pohyb predkladania pred Jahvem. 25 Potom im to vezmeš z ich rúk a na oltári to obrátiš na dym, naviac celopal na uspokojujúcu vôňu pred Jahvem; to je zápalná obeta pre Jahveho. 26 Vezmeš hruď barana z Áronovho uvedenia do úradu, urobíš s ňou pohyb predkladania pred Jahvem; to bude tvoj podiel. 27 Posvätíš hruď, ktorá bola predložená, a tiež lopatku, ktorá bola vyzdvihnutá, čo boli predložené a vyzdvihnuté z barana na uvedenie Árona a jeho synov do úradu. 28 To bude podľa trvalého ustanovenia prijímať, lebo je to vyzdvihnutie Jahveho, vyzdvihnutie, ktoré Izraelci dávajú zo svojich obiet spoločenstva, vyzdvihnutie Jahvemu. 29 Áronove posvätné rúcha prejdú po ňom na jeho synov a budú si ich obliekať pri pomazávaní a uvádzaní do úradu. 30 Po sedem dní si ich bude obliekať ten z Áronových synov, ktorý bude kňazom po ňom a ktorý bude vchádzať do Stanu Stretávania, aby slúžil vo svätyni.

Posvätná hostina

31 Vezmeš barana uvedenia do úradu a mäso z neho uvaríš na posvätnom mieste.
32 Áron a jeho synovia budú jesť mäso z toho barana a chlieb, ktorý je v koši pri vchode do Stanu Stretávania. 33 Budú jesť to, čo pre nich získalo zmierenie, keď ich ustanovili za kňazov a vysvätili. Nik cudzí nesmie z toho jesť, lebo sú to posvätné veci. 34 Ak do rána zostane z mäsa obety uvedenia do úradu a z chleba, spáliš zvyšok v ohni, nebude sa to jesť: je to posvätné. 35 Tak to urobíš Áronovi a jeho synom, všetko tak, ako som ti prikázal: po sedem dní ich budeš uvádzať do úradu.

Posvätenie oltára celopalov

36 Každý deň budeš obetovať mladého býka ako obetu za hriech – na zmierenie. Oltár očistíš tým, že na ňom prinesieš obetu za hriech a pomažeš ho, aby si ho posvätil.
37 Po sedem dní budeš konať zmierenie pre oltár a posvätíš ho; tak bude svätosvätým a všetko, čo sa dotkne oltára, bude posvätené.

Každodenný celopal

38 Toto budeš obetovať na oltári: dvoch jednoročných baránkov, každý deň, po všetky časy.
39 Jedného baránka budeš obetovať ráno a druhého baránka podvečer; 40 s prvým baránkom desatinu efy jemnej múky, zamiesenej so štvrtinou hinu čistého oleja vytlačeného z olív a ako tekutú obetu štvrtinu hinu vína. 41 Druhého baránka obetuješ podvečer; prinesieš nekrvavú a tekutú obetu podobne ako ráno: ako vôňu uspokojenia, ako zápalnú obetu Jahvemu. 42 Bude to ustavičný celopal pre všetky vaše pokolenia pri vchode do Stanu Stretávania, v prítomnosti Jahveho, kde sa budem s tebou stretávať, aby som s tebou hovoril. 43 Budem sa stretávať s Izraelcami na tomto mieste a ono bude posvätené mojou slávou. 44 Posvätím Stan Stretávania a oltár. Posvätím tiež Árona a jeho synov, aby vykonávali môj kňazský úrad. 45 Budem bývať uprostred Izraelcov a budem ich Bohom, 46 oni poznajú, že ja som Jahve, ich Boh, ktorý ich vyviedol z Egyptskej krajiny, aby som prebýval medzi nimi ja, Jahve, ich Boh.