Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

29. kapitola

Vysvätenie Árona a jeho synov. Príprava

1 Toto im urobíš, keď ich budeš svätiť za mojich kňazov. Vezmi jedného mladého býčka a dvoch bezchybných baranov,
2 potom nekvasené chleby, nekvasené koláče zamiesené s olejom, nekvasené posúchy natreté olejom, ktoré urobíš z jemnej pšeničnej múky. 3 Vložíš ich do jedného koša a obetuješ ich v koši zároveň s býčkom a s oboma baranmi.

Očistenie, obliečka a pomazanie

4 Privedieš Árona a jeho synov ku vchodu do Stanu Stretávania a umyješ ich vodou.
5 Vezmeš rúcha a oblečieš Áronovi tuniku, plášť pod efód, efód, pektorál a opášeš ho efódovou šerpou. 6 Na hlavu mu dáš turban a naň pripevníš znamenie posvätného zasvätenia. 7 Vezmeš olej na pomazanie, vyleješ mu ho na hlavu a pomažeš ho. 8 Potom privedieš jeho synov a oblečieš im tuniky. 9 Opášeš ich pásom a nasadíš im čiapky. Kňazstvo im bude potom patriť ako trvalé ustanovenie. Uvedieš doň Árona a jeho synov.

Obetné dary

10 Privedieš mladého býka pred Stan Stretávania. Áron a jeho synovia položia ruky na hlavu býka,
11 potom zabiješ býka pred Jahvem, pred vchodom do Stanu Stretávania. 12 Vezmeš z krvi býka a svojím prstom potrieš ňou rohy oltára a všetku krv vyleješ ku spodku oltára. 13 Vezmeš všetok tuk, čo obaľuje vnútornosti, tukovú vrstvu od pečene, obe obličky s tukom, ktorý je na nich, a na oltári to obrátiš na dym. 14 Ale mäso z mladého býčka, jeho kožu a jeho trus spáliš v ohni mimo tábora, lebo je to obeta za hriech. 15 Potom vezmeš jedného z baranov; Áron a jeho synovia položia ruky na hlavu barana, 16 potom toho barana zabiješ a vezmeš jeho krv, ktorú rozleješ okolo celého oltára. 17 Barana rozsekáš na štvrťky, umyješ jeho vnútornosti i nohy a rozložíš ich na jeho štvrťky a na jeho hlavu. 18 Potom celého barana na oltári obrátiš na dym. To je celopal Jahvemu. Je to vôňa uspokojenia, zápalná obeta pre Jahveho. 19 Potom vezmeš druhého barana; Áron a jeho synovia položia svoje ruky na hlavu barana; 20 barana zabiješ. Vezmeš z jeho krvi a potrieš ňou Áronovi okraj pravého ucha, okraj pravého ucha jeho synom, palec ich pravej ruky a palec ich pravej nohy. Zvyšnou krvou pokropíš oltár dookola. 21 Potom vezmeš z krvi, ktorá je na oltári, a z oleja na pomazanie a pokropíš Árona a jeho rúcha, tiež jeho synov a ich rúcha; takto bude posvätený on a jeho rúcha, rovnako jeho synovia a rúcha jeho synov.

Uvedenie kňazov do úradu

22 Z barana vezmeš tuk, chvost, tuk, ktorý obaľuje vnútornosti, a lalok z pečene a obličky s tukom, ktorý je na nich, i pravú lopatku, lebo je to baran uvedenia do úradu.
23 Vezmeš tiež jeden okrúhly chlieb, jeden koláč s olejom a jeden posúch z koša nekvasených chlebov, ktorý je pred Jahvem. 24 To všetko položíš na dlane Áronovi a na dlane jeho synom a urobíš pohyb predkladania pred Jahvem. 25 Potom im to vezmeš z ich rúk a na oltári to obrátiš na dym, naviac celopal na uspokojujúcu vôňu pred Jahvem; to je zápalná obeta pre Jahveho. 26 Vezmeš hruď barana z Áronovho uvedenia do úradu, urobíš s ňou pohyb predkladania pred Jahvem; to bude tvoj podiel. 27 Posvätíš hruď, ktorá bola predložená, a tiež lopatku, ktorá bola vyzdvihnutá, čo boli predložené a vyzdvihnuté z barana na uvedenie Árona a jeho synov do úradu. 28 To bude podľa trvalého ustanovenia prijímať, lebo je to vyzdvihnutie Jahveho, vyzdvihnutie, ktoré Izraelci dávajú zo svojich obiet spoločenstva, vyzdvihnutie Jahvemu. 29 Áronove posvätné rúcha prejdú po ňom na jeho synov a budú si ich obliekať pri pomazávaní a uvádzaní do úradu. 30 Po sedem dní si ich bude obliekať ten z Áronových synov, ktorý bude kňazom po ňom a ktorý bude vchádzať do Stanu Stretávania, aby slúžil vo svätyni.

Posvätná hostina

31 Vezmeš barana uvedenia do úradu a mäso z neho uvaríš na posvätnom mieste.
32 Áron a jeho synovia budú jesť mäso z toho barana a chlieb, ktorý je v koši pri vchode do Stanu Stretávania. 33 Budú jesť to, čo pre nich získalo zmierenie, keď ich ustanovili za kňazov a vysvätili. Nik cudzí nesmie z toho jesť, lebo sú to posvätné veci. 34 Ak do rána zostane z mäsa obety uvedenia do úradu a z chleba, spáliš zvyšok v ohni, nebude sa to jesť: je to posvätné. 35 Tak to urobíš Áronovi a jeho synom, všetko tak, ako som ti prikázal: po sedem dní ich budeš uvádzať do úradu.

Posvätenie oltára celopalov

36 Každý deň budeš obetovať mladého býka ako obetu za hriech – na zmierenie. Oltár očistíš tým, že na ňom prinesieš obetu za hriech a pomažeš ho, aby si ho posvätil.
37 Po sedem dní budeš konať zmierenie pre oltár a posvätíš ho; tak bude svätosvätým a všetko, čo sa dotkne oltára, bude posvätené.

Každodenný celopal

38 Toto budeš obetovať na oltári: dvoch jednoročných baránkov, každý deň, po všetky časy.
39 Jedného baránka budeš obetovať ráno a druhého baránka podvečer; 40 s prvým baránkom desatinu efy jemnej múky, zamiesenej so štvrtinou hinu čistého oleja vytlačeného z olív a ako tekutú obetu štvrtinu hinu vína. 41 Druhého baránka obetuješ podvečer; prinesieš nekrvavú a tekutú obetu podobne ako ráno: ako vôňu uspokojenia, ako zápalnú obetu Jahvemu. 42 Bude to ustavičný celopal pre všetky vaše pokolenia pri vchode do Stanu Stretávania, v prítomnosti Jahveho, kde sa budem s tebou stretávať, aby som s tebou hovoril. 43 Budem sa stretávať s Izraelcami na tomto mieste a ono bude posvätené mojou slávou. 44 Posvätím Stan Stretávania a oltár. Posvätím tiež Árona a jeho synov, aby vykonávali môj kňazský úrad. 45 Budem bývať uprostred Izraelcov a budem ich Bohom, 46 oni poznajú, že ja som Jahve, ich Boh, ktorý ich vyviedol z Egyptskej krajiny, aby som prebýval medzi nimi ja, Jahve, ich Boh.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk