Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

28. kapitola

Rúcha kňazov

1 Ty potom povolaj k sebe svojho brata Árona a jeho synov spomedzi Izraelcov, aby mi konali kňazskú službu: Árona, Nadaba a Abihua, Eleazara a Itamara, Áronových synov.
2 Urobíš svojmu bratovi Áronovi posvätné rúcha, ktoré budú jeho slávnostnou ozdobou. 3 Obrátiš sa na všetkých múdrych mužov, ktorých som naplnil duchom múdrosti, a oni urobia Áronovi rúcha, aby bol posvätený a slúžil mi ako kňaz. 4 Toto sú rúcha, ktoré zhotovia: pektorál, efód, plášť a vyšívanú tuniku, turban a opasok. Urobia posvätné rúcha pre tvojho brata Árona a jeho synov, aby mi konali kňazskú službu. 5 Na to použijú zlato, fialový a šarlátový purpur, karmazín a jemný ľan.

Efód

6 Urobia efód vyšívaný zlatom, z fialového a šarlátového purpuru, karmazínu a jemného súkaného ľanu.
7 Budú k nemu pripevnené dva náplecníky: on bude k nim pripevnený obidvoma svojimi okrajmi. 8 Šerpa, ktorá je na ňom, aby ho upevňovala, bude tak isto vypracovaná a bude s ním tvoriť jeden celok, bude zo zlata, z fialového a šarlátového purpuru, z karmazínu a z jemného súkaného ľanu. 9 Potom vezmeš dva karneolové kamene, na ktoré vyryješ mená Izraelcov, 10 šesť z ich mien na prvý kameň a ostatných šesť mien na druhý kameň podľa poriadku, ako sa narodili. 11 Ako kameňorytec vyrýva pečate, tak vyryješ na dvoch kameňoch mená Izraelcov a vsadíš ich do zlatých objímok. 12 Oba kamene umiestniš na náplecníky efódu ako pripomienku Izraelcov. Takto bude Áron nosiť ich mená na oboch svojich pleciach pred Jahvem na pamiatku. 13 Urobíš zlaté slučky 14 a urobíš dve retiazky z rýdzeho zlata, zo šnúrok do podoby strapca, a upevníš tieto retiazky v podobe strapcov do slučiek.

Pektorál

15 Urobíš pektorál rozhodovania, vyšívaný ako efód – urobíš ho zo zlata, z fialového a šarlátového purpuru, z karmazínu a z jemného súkaného ľanu.
16 Bude štvorhranný a dvojitý, na piaď dlhý a na piaď široký. 17 Obložíš ho kameňmi usporiadanými do štyroch radov: sardonyx, topás, smaragd v prvom rade; 18 v druhom rade rubín, zafír a diamant; 19 v treťom rade achát, hyacint a ametyst; 20 vo štvrtom rade: chryzolit, karneol a jaspis; budú vsadené do zlatých objímok. 21 Tie kamene budú podľa mien Izraelcov, bude ich dvanásť podľa ich mien, budú vyryté ako pečate, každý podľa mena jedného z dvanástich kmeňov. 22 Na pektorále urobíš pletené retiazky z rýdzeho zlata vo forme strapcov. 23 Ďalej urobíš na pektorále dva zlaté krúžky a pripevníš ich na oba okraje pektorála 24 a priviažeš tie dva zlaté strapce na dva krúžky pripevnené na okrajoch pektorála. 25 Druhé dva konce oboch pletených strapcov priviažeš na obe slučky a priviažeš ich spredu na náplecníky efódu. 26 Urobíš dva zlaté krúžky a umiestniš ich na oba okraje pektorálu, na vnútorný okraj efódu. 27 Urobíš dva zlaté krúžky a priviažeš ich na oba náplecníky efódu dole vpredu pri jeho spoji, nad šerpou efódu. 28 Náprsník spojíš jeho krúžkami s krúžkami efódu šnúrkou z fialového purpuru, aby bol na šerpe a aby sa potom pektorál nemohol oddeliť od efódu. 29 Tak bude Áron nosiť mená Izraelcov na pektorále rozhodovania, na svojom srdci, keď bude vchádzať do svätyne, ako pripomienku pred Jahvem. 30 Do pektorála rozhodovania vložíš Urim a Tummim, budú na Áronovom srdci, keď bude vchádzať pred Jahveho, a Áron bude stále nosiť na svojom srdci symboly rozhodovania o Izraelcoch pred Jahvem.

Plášť

31 Urobíš plášť k efódu, celý z fialového purpuru;
32 v strede bude mať otvor pre hlavu; jeho otvor bude mať dookola tkanú, neroztrhateľnú obrubu ako otvor na pancierovej košeli. 33 Na jeho spodnom okraji urobíš dookola granátové jablká z fialového a šarlátového purpuru, z karmazínu a z jemného súkaného ľanu po celom okraji a dookola medzi ne zlaté zvončeky: 34 jeden zlatý zvonček a jedno granátové jablko, jeden zlatý zvonček a jedno granátové jablko okolo celého okraja jeho plášťa. 35 Áron ho bude nosiť pri konaní služby, keď bude vchádzať do svätyne pred Jahveho alebo z nej vychádzať, bude počuť ich zvuk a nezomrie.

Znak posvätenia

36 Urobíš kvet z rýdzeho zlata a vyryješ naň do hĺbky ako pečať: "Zasvätený Jahvemu".
37 Pripevníš ho na šnúrku z fialového purpuru a bude na turbane: bude na prednej strane turbana. 38 Bude na Áronovom čele a Áron tak vezme na seba previnenia spočívajúce na posvätných veciach, ktoré budú Izraelci zasväcovať, na všetkých posvätných daroch. Bude stále na jeho čele, aby im privolával priazeň Jahveho. 39 Utkáš tuniku z jemného ľanu, urobíš turban z jemného ľanu a pretkávaný pás.

Šaty kňazov

40 Áronovým synom urobíš tuniky a opasky. Urobíš im tiež čiapky, ktoré im budú slávnostnou ozdobou.
41 Oblečieš do nich svojho brata Árona a jeho synov, potom ich pomažeš, uvedieš ich do úradu a vysvätíš ich za mojich kňazov. 42 Urobíš im aj spodky z ľanu od pásu po stehná na zakrytie ich nahoty. 43 Áron a jeho synovia ich budú nosiť, keď budú vchádzať do Stanu Stretávania alebo keď pristúpia k oltáru konať službu vo svätyni, aby neuvalili na seba vinu, ktorá by im privolala smrť. To je trvalý príkaz pre Árona a jeho potomstvo po ňom.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk