Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

24. kapitola

1 Povedal Mojžišovi: "Vystúp k Jahvemu ty, Áron, Nadab, Abihu a sedemdesiat starších Izraela a zdiaľky sa budete klaňať. 2 Len Mojžiš sa priblíži k Jahvemu. Oni nech sa nepribližujú a ľud nech s ním nevystúpi." 3 Mojžiš prišiel vyrozprávať ľudu všetky Jahveho slová a všetky zákony a všetok ľud jednohlasne odpovedal; oni povedali: "Všetky slová, ktoré predniesol Jahve, uvedieme do života." 4 Mojžiš napísal všetky Jahveho slová, potom včasráno vstal, postavil oltár pod úpätím vrchu i dvanásť stél pre dvanásť kmeňov Izraela. 5 Potom poslal mladých Izraelcov, aby obetovali celopaly a zabili mladých býkov ako obetu spoločenstva Jahvemu. 6 Mojžiš vzal polovicu krvi, nalial ju do mís a druhú polovicu krvi rozlial po oltári. 7 Vzal knihu Zmluvy a z nej predčítal ľudu, ktorý vyhlásil: "Všetko, čo povedal Jahve, vykonáme a budeme to poslúchať." 8 Mojžiš vzal krv, pokropil ňou ľud a povedal: "Toto je krv Zmluvy, ktorú Jahve uzavrel s vami na základe všetkých týchto ustanovení." 9 Mojžiš vystúpil, ako aj Áron, Nadab i Abihu a sedemdesiat starších Izraela. 10 Videli Boha Izraela. Pod jeho nohami bola akoby zafírová dlažba, taká čistá ako samo nebo. 11 Nevztiahol ruku na popredných Izraelcov. Hľadeli na Boha a potom jedli a pili.

Mojžiš na vrchu

12 Jahve povedal Mojžišovi: "Vystúp ku mne na vrch a zostaň tu. Dám ti kamenné tabule – zákon a prikázanie – ktoré som napísal na ich poučenie."
13 Mojžiš vstal, rovnako tak i jeho služobník Jozue a vystúpili na Boží vrch. 14 Starším povedal: "Počkajte nás tu až do nášho návratu; Áron a Hur sú s vami, kto potrebuje niečo zariadiť, nech sa obráti na nich." 15 Potom Mojžiš vystúpil na vrch. Oblak zahalil vrch. 16 Jahveho sláva sa rozprestrela na vrchu Sinaj a oblak ho prikrýval po šesť dní. V siedmy deň Jahve zavolal Mojžiša zo stredu oblaku. 17 Pohľad na Jahveho slávu sa javil v očiach Izraelcov na štíte vrchu ako stravujúci oheň. 18 Mojžiš vošiel do oblaku a vystúpil na vrch. A Mojžiš zostal na vrchu štyridsať dní a štyridsať nocí.