Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

24. kapitola

1 Povedal Mojžišovi: "Vystúp k Jahvemu ty, Áron, Nadab, Abihu a sedemdesiat starších Izraela a zdiaľky sa budete klaňať. 2 Len Mojžiš sa priblíži k Jahvemu. Oni nech sa nepribližujú a ľud nech s ním nevystúpi." 3 Mojžiš prišiel vyrozprávať ľudu všetky Jahveho slová a všetky zákony a všetok ľud jednohlasne odpovedal; oni povedali: "Všetky slová, ktoré predniesol Jahve, uvedieme do života." 4 Mojžiš napísal všetky Jahveho slová, potom včasráno vstal, postavil oltár pod úpätím vrchu i dvanásť stél pre dvanásť kmeňov Izraela. 5 Potom poslal mladých Izraelcov, aby obetovali celopaly a zabili mladých býkov ako obetu spoločenstva Jahvemu. 6 Mojžiš vzal polovicu krvi, nalial ju do mís a druhú polovicu krvi rozlial po oltári. 7 Vzal knihu Zmluvy a z nej predčítal ľudu, ktorý vyhlásil: "Všetko, čo povedal Jahve, vykonáme a budeme to poslúchať." 8 Mojžiš vzal krv, pokropil ňou ľud a povedal: "Toto je krv Zmluvy, ktorú Jahve uzavrel s vami na základe všetkých týchto ustanovení." 9 Mojžiš vystúpil, ako aj Áron, Nadab i Abihu a sedemdesiat starších Izraela. 10 Videli Boha Izraela. Pod jeho nohami bola akoby zafírová dlažba, taká čistá ako samo nebo. 11 Nevztiahol ruku na popredných Izraelcov. Hľadeli na Boha a potom jedli a pili.

Mojžiš na vrchu

12 Jahve povedal Mojžišovi: "Vystúp ku mne na vrch a zostaň tu. Dám ti kamenné tabule – zákon a prikázanie – ktoré som napísal na ich poučenie."
13 Mojžiš vstal, rovnako tak i jeho služobník Jozue a vystúpili na Boží vrch. 14 Starším povedal: "Počkajte nás tu až do nášho návratu; Áron a Hur sú s vami, kto potrebuje niečo zariadiť, nech sa obráti na nich." 15 Potom Mojžiš vystúpil na vrch. Oblak zahalil vrch. 16 Jahveho sláva sa rozprestrela na vrchu Sinaj a oblak ho prikrýval po šesť dní. V siedmy deň Jahve zavolal Mojžiša zo stredu oblaku. 17 Pohľad na Jahveho slávu sa javil v očiach Izraelcov na štíte vrchu ako stravujúci oheň. 18 Mojžiš vošiel do oblaku a vystúpil na vrch. A Mojžiš zostal na vrchu štyridsať dní a štyridsať nocí.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk