Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

24. kapitola

1 Povedal Mojžišovi: "Vystúp k Jahvemu ty, Áron, Nadab, Abihu a sedemdesiat starších Izraela a zdiaľky sa budete klaňať. 2 Len Mojžiš sa priblíži k Jahvemu. Oni nech sa nepribližujú a ľud nech s ním nevystúpi." 3 Mojžiš prišiel vyrozprávať ľudu všetky Jahveho slová a všetky zákony a všetok ľud jednohlasne odpovedal; oni povedali: "Všetky slová, ktoré predniesol Jahve, uvedieme do života." 4 Mojžiš napísal všetky Jahveho slová, potom včasráno vstal, postavil oltár pod úpätím vrchu i dvanásť stél pre dvanásť kmeňov Izraela. 5 Potom poslal mladých Izraelcov, aby obetovali celopaly a zabili mladých býkov ako obetu spoločenstva Jahvemu. 6 Mojžiš vzal polovicu krvi, nalial ju do mís a druhú polovicu krvi rozlial po oltári. 7 Vzal knihu Zmluvy a z nej predčítal ľudu, ktorý vyhlásil: "Všetko, čo povedal Jahve, vykonáme a budeme to poslúchať." 8 Mojžiš vzal krv, pokropil ňou ľud a povedal: "Toto je krv Zmluvy, ktorú Jahve uzavrel s vami na základe všetkých týchto ustanovení." 9 Mojžiš vystúpil, ako aj Áron, Nadab i Abihu a sedemdesiat starších Izraela. 10 Videli Boha Izraela. Pod jeho nohami bola akoby zafírová dlažba, taká čistá ako samo nebo. 11 Nevztiahol ruku na popredných Izraelcov. Hľadeli na Boha a potom jedli a pili.

Mojžiš na vrchu

12 Jahve povedal Mojžišovi: "Vystúp ku mne na vrch a zostaň tu. Dám ti kamenné tabule – zákon a prikázanie – ktoré som napísal na ich poučenie."
13 Mojžiš vstal, rovnako tak i jeho služobník Jozue a vystúpili na Boží vrch. 14 Starším povedal: "Počkajte nás tu až do nášho návratu; Áron a Hur sú s vami, kto potrebuje niečo zariadiť, nech sa obráti na nich." 15 Potom Mojžiš vystúpil na vrch. Oblak zahalil vrch. 16 Jahveho sláva sa rozprestrela na vrchu Sinaj a oblak ho prikrýval po šesť dní. V siedmy deň Jahve zavolal Mojžiša zo stredu oblaku. 17 Pohľad na Jahveho slávu sa javil v očiach Izraelcov na štíte vrchu ako stravujúci oheň. 18 Mojžiš vošiel do oblaku a vystúpil na vrch. A Mojžiš zostal na vrchu štyridsať dní a štyridsať nocí.