Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

23. kapitola

Spravodlivosť. Povinnosti voči nepriateľom

1 Nebudeš roznášať falošné chýry. Nepodporíš ničomníka krivým svedectvom.
2 Nepridáš sa k väčšine, aby si páchal zlo, a v spore nebudeš svedčiť tak, aby si kvôli väčšine prekrútil právo, 3 ani nebudeš nadŕžať chudobnému v jeho spore. 4 Ak natrafíš na zatúlaného býka alebo osla svojho nepriateľa, musíš mu ho priviesť naspäť. 5 Ak uvidíš, že osol toho, kto ťa nenávidí, padá pod svojím bremenom, neostávaj bokom; spolu s ním mu pôjdeš na pomoc. 6 Nebudeš prekrúcať právo svojho chudobného v jeho spore. 7 Budeš sa držať ďaleko od lživej záležitosti. Nedaj zahynúť nevinnému ani spravodlivému a vinníka neospravedlňuj. 8 Nebudeš prijímať dary, lebo dar zaslepuje jasnozrivých ľudí a prekrúca slová spravodlivých. 9 Nebudeš utláčať cudzinca. Vy viete, čo okúsi cudzinec, lebo vy sami ste boli cudzincami v Egyptskej krajine.

Sobotný rok a sobota

10 Po šesť rokov budeš osievať zem a zbierať jej úrodu.
11 Ale na siedmy rok ju necháš ležať úhorom a zriekneš sa úrody; zjedia ju chudobní tvojho ľudu a čo zvýši po nich, zožerú poľné zvieratá. To isté urobíš so svojou vinicou a so svojimi olivovými stromami. 12 Po šesť dní budeš konať svoje práce a na siedmy deň prestaneš, aby si odpočinuli tvoj vôl i tvoj osol a aby si oddýchli aj syn tvojej slúžky a cudzinec. 13 Budete dávať pozor na všetko, čo som vám povedal, a nespomínajte mená iných bohov: nech ich nikto nepočuje vyjsť z tvojich úst.

Sviatky Izraela

14 Trikrát do roka mi budeš sláviť sviatky.
15 Budeš zachovávať sviatok Nekvasených chlebov. Po sedem dní budeš jesť nekvasené chleby, ako som ti nariadil, v určenom čase mesiaca abib, lebo v tomto mesiaci si vyšiel z Egypta. Nepredstúpite predo mňa s prázdnymi rukami. 16 Budeš zachovávať sviatok Žatvy, prvotín svojej sejby na poliach, a sviatok Zberu úrody na konci roka, keď budeš zbierať z polí plody svojich prác. 17 Trikrát do roka predstúpia všetci tvoji muži pred Pána Jahveho. 18 Nebudeš obetovať krv mojej obety s kvaseným chlebom a tuk z mojej slávnosti nebudeš uchovávať do nasledujúceho dňa. 19 Donesieš do domu Jahveho, svojho Boha, najlepšie z prvotín svojej pôdy. Nebudeš variť kozľa v mlieku jeho matky.

Prísľúbenia a poučenia pre vstup do Kanaánu

20 Pozri, ja pošlem anjela pred tebou, aby bdel nad tebou na ceste a doviedol ťa na miesto, ktoré som ti určil.
21 Uctievaj ho a počúvaj jeho hlas, neodporuj mu, neodpustil by vám vaše priestupky, lebo v ňom je moje Meno. 22 Ak však budeš dobre počúvať jeho hlas a urobíš, čo hovorím, budem nepriateľom tvojich nepriateľov a odporcom tvojich odporcov. 23 Môj anjel pôjde pred tebou a dovedie ťa k Amorejcom, Chetejcom, Perizejcom, Kanaáncom, Chivijcom, Jebuzejcom a ja ich vyhubím. 24 Nebudeš sa klaňať ich bohom ani im nebudeš slúžiť a nebudeš robiť tak, ako robia oni, ale zničíš ich bohov a porozbíjaš ich stély. 25 Budete slúžiť Jahvemu, svojmu Bohu, a ja požehnám tvoj chlieb a tvoju vodu a odvrátim od teba chorobu. 26 Žiadna žena v tvojej krajine nepotratí ani nebude neplodná a ja naplním počet tvojich dní. 27 Budem pred tebou rozsievať svoju hrôzu a vrhnem zmätok na všetky národy, kam ty prenikneš, a zaženiem na útek všetkých tvojich nepriateľov. 28 Pošlem pred tebou sršne, ktoré vyženú pred tebou Chivijcov, Kanaáncov a Chetejcov. 29 Nevyženiem ich pred tebou v jednom roku, aby sa zem nepremenila na púšť, kde by sa na tvoj úkor rozmnožila poľná zver. 30 Postupne ich budem vyháňať pred tebou, kým sa nerozmnožíš, aby si zdedil zem. 31 Vytýčim ti hranice od Trstinového mora až po more Filištíncov a od púšte až po Rieku, lebo do vašich rúk vydám obyvateľov tej zeme a ty ich vyženieš pred sebou. 32 Neuzavrieš zmluvu s nimi ani s ich bohmi. 33 Nebudú obývať tvoju krajinu, aby ťa nezvádzali na hriech proti mne, lebo by si slúžil ich bohom a to by ti bolo osídlom."
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk