Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

23. kapitola

Spravodlivosť. Povinnosti voči nepriateľom

1 Nebudeš roznášať falošné chýry. Nepodporíš ničomníka krivým svedectvom.
2 Nepridáš sa k väčšine, aby si páchal zlo, a v spore nebudeš svedčiť tak, aby si kvôli väčšine prekrútil právo, 3 ani nebudeš nadŕžať chudobnému v jeho spore. 4 Ak natrafíš na zatúlaného býka alebo osla svojho nepriateľa, musíš mu ho priviesť naspäť. 5 Ak uvidíš, že osol toho, kto ťa nenávidí, padá pod svojím bremenom, neostávaj bokom; spolu s ním mu pôjdeš na pomoc. 6 Nebudeš prekrúcať právo svojho chudobného v jeho spore. 7 Budeš sa držať ďaleko od lživej záležitosti. Nedaj zahynúť nevinnému ani spravodlivému a vinníka neospravedlňuj. 8 Nebudeš prijímať dary, lebo dar zaslepuje jasnozrivých ľudí a prekrúca slová spravodlivých. 9 Nebudeš utláčať cudzinca. Vy viete, čo okúsi cudzinec, lebo vy sami ste boli cudzincami v Egyptskej krajine.

Sobotný rok a sobota

10 Po šesť rokov budeš osievať zem a zbierať jej úrodu.
11 Ale na siedmy rok ju necháš ležať úhorom a zriekneš sa úrody; zjedia ju chudobní tvojho ľudu a čo zvýši po nich, zožerú poľné zvieratá. To isté urobíš so svojou vinicou a so svojimi olivovými stromami. 12 Po šesť dní budeš konať svoje práce a na siedmy deň prestaneš, aby si odpočinuli tvoj vôl i tvoj osol a aby si oddýchli aj syn tvojej slúžky a cudzinec. 13 Budete dávať pozor na všetko, čo som vám povedal, a nespomínajte mená iných bohov: nech ich nikto nepočuje vyjsť z tvojich úst.

Sviatky Izraela

14 Trikrát do roka mi budeš sláviť sviatky.
15 Budeš zachovávať sviatok Nekvasených chlebov. Po sedem dní budeš jesť nekvasené chleby, ako som ti nariadil, v určenom čase mesiaca abib, lebo v tomto mesiaci si vyšiel z Egypta. Nepredstúpite predo mňa s prázdnymi rukami. 16 Budeš zachovávať sviatok Žatvy, prvotín svojej sejby na poliach, a sviatok Zberu úrody na konci roka, keď budeš zbierať z polí plody svojich prác. 17 Trikrát do roka predstúpia všetci tvoji muži pred Pána Jahveho. 18 Nebudeš obetovať krv mojej obety s kvaseným chlebom a tuk z mojej slávnosti nebudeš uchovávať do nasledujúceho dňa. 19 Donesieš do domu Jahveho, svojho Boha, najlepšie z prvotín svojej pôdy. Nebudeš variť kozľa v mlieku jeho matky.

Prísľúbenia a poučenia pre vstup do Kanaánu

20 Pozri, ja pošlem anjela pred tebou, aby bdel nad tebou na ceste a doviedol ťa na miesto, ktoré som ti určil.
21 Uctievaj ho a počúvaj jeho hlas, neodporuj mu, neodpustil by vám vaše priestupky, lebo v ňom je moje Meno. 22 Ak však budeš dobre počúvať jeho hlas a urobíš, čo hovorím, budem nepriateľom tvojich nepriateľov a odporcom tvojich odporcov. 23 Môj anjel pôjde pred tebou a dovedie ťa k Amorejcom, Chetejcom, Perizejcom, Kanaáncom, Chivijcom, Jebuzejcom a ja ich vyhubím. 24 Nebudeš sa klaňať ich bohom ani im nebudeš slúžiť a nebudeš robiť tak, ako robia oni, ale zničíš ich bohov a porozbíjaš ich stély. 25 Budete slúžiť Jahvemu, svojmu Bohu, a ja požehnám tvoj chlieb a tvoju vodu a odvrátim od teba chorobu. 26 Žiadna žena v tvojej krajine nepotratí ani nebude neplodná a ja naplním počet tvojich dní. 27 Budem pred tebou rozsievať svoju hrôzu a vrhnem zmätok na všetky národy, kam ty prenikneš, a zaženiem na útek všetkých tvojich nepriateľov. 28 Pošlem pred tebou sršne, ktoré vyženú pred tebou Chivijcov, Kanaáncov a Chetejcov. 29 Nevyženiem ich pred tebou v jednom roku, aby sa zem nepremenila na púšť, kde by sa na tvoj úkor rozmnožila poľná zver. 30 Postupne ich budem vyháňať pred tebou, kým sa nerozmnožíš, aby si zdedil zem. 31 Vytýčim ti hranice od Trstinového mora až po more Filištíncov a od púšte až po Rieku, lebo do vašich rúk vydám obyvateľov tej zeme a ty ich vyženieš pred sebou. 32 Neuzavrieš zmluvu s nimi ani s ich bohmi. 33 Nebudú obývať tvoju krajinu, aby ťa nezvádzali na hriech proti mne, lebo by si slúžil ich bohom a to by ti bolo osídlom."