Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

22. kapitola

1 Ak zlodej pristihnutý pri prerážaní múru utŕži smrteľnú ranu, jeho krv nebude pomstená. 2 Ak to však bolo po východe slnka, jeho krv bude pomstená. Musí dať náhradu a ak nemá z čoho, bude predaný, aby sa nahradilo, čo ukradol. 3 Ak sa však ukradnuté zviera, vôl, osol alebo ovca nájdu u neho živé, nahradí dvojnásobne.

Priestupky podliehajúce náhrade za škodu

4 Ak dá niekto vypásať pole alebo vinicu a nechá vypásť aj pole iného, nahradí vypasenú časť toho poľa podľa jeho výnosu. Ak nechal vypásť celé pole, náhrada sa určí na základe najlepšej úrody toho poľa alebo tej vinice.
5 Ak vypukne oheň, zachváti tŕnie a spáli obilie alebo v snopoch, alebo na koreni, alebo pole, ten, kto požiar založil, nahradí, čo spálil. 6 Ak niekto zverí niekomu do úschovy peniaze alebo nejaké predmety a budú u neho ukradnuté, zlodej, ak sa nájde, musí nahradiť dvojnásobne. 7 Ak sa zlodej nenájde, majiteľ domu sa postaví pred Boha a vyhlási, že nesiahol rukou na majetok svojho blížneho. 8 V každom spornom prípade, či ide o býky, o osla, o ovcu, o plášť alebo o akúkoľvek stratenú vec, o ktorej sa povie: "To je ono," spor bude prednesený pred Boha. Koho Boh vyhlási za vinného, nahradí tomu druhému dvojnásobne. 9 Ak niekto dá niekomu do opatery osla, býka, ovcu alebo akékoľvek iné zviera a to zviera uhynie, alebo si zlomí nohu, alebo ho ukradnú bez svedka, 10 prísaha na Jahveho rozhodne medzi oboma stranami, či opatrovník siahol rukou na cudzí majetok, alebo nie. Majiteľ si vezme, čo zostalo, a opatrovník nebude musieť dávať náhradu. 11 Ale keby ukradnuté zviera bolo u neho, vráti ho jeho majiteľovi. 12 Ak bude zviera roztrhané divými šelmami, donesie ako svedectvo roztrhané zviera a nemusí ho nahradiť. 13 Ak si niekto požičia zviera od niekoho a ono utrpí úraz alebo uhynie v neprítomnosti majiteľa, musí dať náhradu. 14 Ale ak majiteľ bol pri zvierati, nemusí dať náhradu. Ak majiteľ je prenajímateľom, dostane cenu za prenájom.

Zvedenie panny

15 Ak niekto zvedie pannu, ktorá ešte nie je zasnúbená, a súloží s ňou, zaplatí cenu a vezme si ju za ženu.
16 Ak jej otec odoprie dať mu ju, zaplatí za ňu sumu rovnajúcu sa cene určenej za panny.

Mravné a náboženské zákony

17 Čarodejnicu nenecháš nažive!
18 Ktokoľvek sa spári so zvieraťom, bude vydaný na smrť! 19 Kto by obetoval iným bohom, prepadne kliatbe! 20 Cudzinca nebudeš sužovať ani utláčať, lebo aj vy ste boli cudzincami v Egyptskej krajine! 21 Vdovu ani sirotu nebudete utláčať! 22 Ak ju predsa budeš utláčať a ona bude kričať ku mne, vypočujem jej krik; 23 môj hnev vzplanie a usmrtím vás mečom: vaše ženy budú vdovami a vaše deti sirotami. 24 Ak požičiavaš peniaze niekomu z môjho ľudu, chudobnému, ktorý býva u teba, nebudeš sa správať k nemu ako veriteľ, nebudeš mu ukladať úroky. 25 Ak vezmeš od niekoho do zálohy plášť, vrátiš mu ho do západu slnka. 26 Je to jeho jediná prikrývka, je to plášť, ktorým prikryje svoje telo, v čom bude spať? Ak bude ku mne volať, vypočujem ho, lebo ja som milostivý. 27 Nebudeš sa rúhať Bohu, ani nebudeš preklínať náčelníka svojho ľudu!

Prvotiny a prvorodení

28 Neotáľaj obetovať zo svojej hojnosti a zo svojho prebytku. Prvorodeného zo svojich synov dáš mne.
29 Tak isto urobíš so svojím veľkým a malým dobytkom: sedem dní zostane pri matke, na ôsmy deň mi ho odovzdáš. 30 Budete pre mňa svätými ľuďmi. Nebudete jesť mäso zo zvieraťa roztrhaného šelmou na poli, hodíte ho psom.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk