22. kapitola

1 Ak zlodej pristihnutý pri prerážaní múru utŕži smrteľnú ranu, jeho krv nebude pomstená. 2 Ak to však bolo po východe slnka, jeho krv bude pomstená. Musí dať náhradu a ak nemá z čoho, bude predaný, aby sa nahradilo, čo ukradol. 3 Ak sa však ukradnuté zviera, vôl, osol alebo ovca nájdu u neho živé, nahradí dvojnásobne.

Priestupky podliehajúce náhrade za škodu

4 Ak dá niekto vypásať pole alebo vinicu a nechá vypásť aj pole iného, nahradí vypasenú časť toho poľa podľa jeho výnosu. Ak nechal vypásť celé pole, náhrada sa určí na základe najlepšej úrody toho poľa alebo tej vinice.
5 Ak vypukne oheň, zachváti tŕnie a spáli obilie alebo v snopoch, alebo na koreni, alebo pole, ten, kto požiar založil, nahradí, čo spálil. 6 Ak niekto zverí niekomu do úschovy peniaze alebo nejaké predmety a budú u neho ukradnuté, zlodej, ak sa nájde, musí nahradiť dvojnásobne. 7 Ak sa zlodej nenájde, majiteľ domu sa postaví pred Boha a vyhlási, že nesiahol rukou na majetok svojho blížneho. 8 V každom spornom prípade, či ide o býky, o osla, o ovcu, o plášť alebo o akúkoľvek stratenú vec, o ktorej sa povie: "To je ono," spor bude prednesený pred Boha. Koho Boh vyhlási za vinného, nahradí tomu druhému dvojnásobne. 9 Ak niekto dá niekomu do opatery osla, býka, ovcu alebo akékoľvek iné zviera a to zviera uhynie, alebo si zlomí nohu, alebo ho ukradnú bez svedka, 10 prísaha na Jahveho rozhodne medzi oboma stranami, či opatrovník siahol rukou na cudzí majetok, alebo nie. Majiteľ si vezme, čo zostalo, a opatrovník nebude musieť dávať náhradu. 11 Ale keby ukradnuté zviera bolo u neho, vráti ho jeho majiteľovi. 12 Ak bude zviera roztrhané divými šelmami, donesie ako svedectvo roztrhané zviera a nemusí ho nahradiť. 13 Ak si niekto požičia zviera od niekoho a ono utrpí úraz alebo uhynie v neprítomnosti majiteľa, musí dať náhradu. 14 Ale ak majiteľ bol pri zvierati, nemusí dať náhradu. Ak majiteľ je prenajímateľom, dostane cenu za prenájom.

Zvedenie panny

15 Ak niekto zvedie pannu, ktorá ešte nie je zasnúbená, a súloží s ňou, zaplatí cenu a vezme si ju za ženu.
16 Ak jej otec odoprie dať mu ju, zaplatí za ňu sumu rovnajúcu sa cene určenej za panny.

Mravné a náboženské zákony

17 Čarodejnicu nenecháš nažive!
18 Ktokoľvek sa spári so zvieraťom, bude vydaný na smrť! 19 Kto by obetoval iným bohom, prepadne kliatbe! 20 Cudzinca nebudeš sužovať ani utláčať, lebo aj vy ste boli cudzincami v Egyptskej krajine! 21 Vdovu ani sirotu nebudete utláčať! 22 Ak ju predsa budeš utláčať a ona bude kričať ku mne, vypočujem jej krik; 23 môj hnev vzplanie a usmrtím vás mečom: vaše ženy budú vdovami a vaše deti sirotami. 24 Ak požičiavaš peniaze niekomu z môjho ľudu, chudobnému, ktorý býva u teba, nebudeš sa správať k nemu ako veriteľ, nebudeš mu ukladať úroky. 25 Ak vezmeš od niekoho do zálohy plášť, vrátiš mu ho do západu slnka. 26 Je to jeho jediná prikrývka, je to plášť, ktorým prikryje svoje telo, v čom bude spať? Ak bude ku mne volať, vypočujem ho, lebo ja som milostivý. 27 Nebudeš sa rúhať Bohu, ani nebudeš preklínať náčelníka svojho ľudu!

Prvotiny a prvorodení

28 Neotáľaj obetovať zo svojej hojnosti a zo svojho prebytku. Prvorodeného zo svojich synov dáš mne.
29 Tak isto urobíš so svojím veľkým a malým dobytkom: sedem dní zostane pri matke, na ôsmy deň mi ho odovzdáš. 30 Budete pre mňa svätými ľuďmi. Nebudete jesť mäso zo zvieraťa roztrhaného šelmou na poli, hodíte ho psom.