Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

20. kapitola

Desatoro

1 Boh vyhlásil všetky tieto slová a povedal:
2 "Ja som Jahve, tvoj Boh, ktorý ťa vyviedol z Egyptskej krajiny, z domu otroctva. 3 Nebudeš mať iných bohov okrem mňa. 4 Neurobíš si žiadnu sochu, ani podobu ničoho, čo je hore na nebi, alebo dolu na zemi, alebo vo vodách pod zemou. 5 Nebudeš sa im klaňať a nebudeš im slúžiť, lebo ja, Jahve, tvoj Boh, som žiarlivý Boh, ktorý trestám vinu otcov na deťoch, vnukoch a pravnukoch tých, čo ma nenávidia, 6 ale ktorý dávam milosť tisícom, čo ma milujú a zachovávajú moje prikázania. 7 Nevyslovíš nadarmo meno Jahveho, svojho Boha, lebo Jahve nenechá bez trestu toho, kto jeho meno vyslovuje nadarmo. 8 Pamätaj na sobotný deň, aby si ho svätil. 9 Šesť dní budeš pracovať a konať všetku svoju prácu; 10 ale siedmy deň je sobota pre Jahveho, tvojho Boha. Nebudeš konať nijakú prácu ani ty, ani tvoj syn, ani tvoja dcéra, ani tvoj sluha, ani tvoja slúžka, ani tvoj dobytok, ani cudzinec, ktorý je v tvojich bránach. 11 Lebo šesť dní tvoril Jahve nebo, zem, more a všetko, čo je v nich, ale siedmeho dňa odpočíval, preto Jahve požehnal sobotný deň a posvätil ho. 12 Cti svojho otca i svoju matku, aby si dlho žil na zemi, ktorú ti dáva Jahve, tvoj Boh. 13 Nezabiješ. 14 Nescudzoložíš. 15 Nepokradneš. 16 Nevydáš krivé svedectvo proti svojmu blížnemu. 17 Nebudeš túžiť po dome svojho blížneho. Nebudeš túžiť po žene svojho blížneho, ani po jeho sluhovi, ani po jeho slúžke, ani po jeho volovi, ani po jeho oslovi, po ničom, čo patrí tvojmu blížnemu." 18 Keď všetok ľud videl hromobitie, blesky, zvuk trúby a dymiaci vrch, bál sa a zostal stáť obďaleč. 19 Povedali Mojžišovi: "Hovor nám ty a my budeme počúvať; ale Boh nech nehovorí k nám, lebo inak je to smrť." 20 Mojžiš povedal ľudu: "Nebojte sa. Lebo Boh vás prišiel skúšať, aby ste mali bázeň pred ním, aby ste nehrešili." 21 Ľud stál obďaleč a Mojžiš sa priblížil k temnému mračnu, v ktorom bol Boh.

Zákon o oltári

22 Jahve povedal Mojžišovi: "Takto povedz Izraelcom: Sami ste videli, ako som s vami hovoril z výšin neba.
23 Nerobte si popri mne bohov zo striebra, ani bohov zo zlata si nerobte. 24 Urobíš mi oltár zo zeme, na ktorom budeš obetovať svoje celopaly a svoje obety spoločenstva, svoj malý a svoj veľký dobytok. Na každom mieste, kde určím, aby sa pripomínalo moje meno, prídem k tebe a požehnám ťa. 25 Ak mi chceš urobiť oltár z kameňov, nestavaj ho z okresaných kameňov, lebo pri opracovávaní dlátom by si ich znesvätil. 26 A k môjmu oltáru nevystupuj po schodoch, aby sa tam neodkryla tvoja nahota.