Predchádzajúca kapitola

18. kapitola

Stretnutie Jetra s Mojžišom

1 Jetro, madiánsky kňaz, Mojžišov tesť, sa dopočul o všetkom, čo Boh urobil Mojžišovi a jeho ľudu Izraelu: ako Jahve vyviedol Izrael z Egypta.
2 Jetro, Mojžišov tesť, prijal Cipporu, Mojžišovu ženu, po tom, čo on poslal späť ju 3 a tiež oboch jej synov. Jeden sa volal Geršom, lebo povedal: "Som prisťahovalcom v cudzej zemi," 4 druhý sa volal Eliezer, lebo "Boh môjho otca je moje útočište a zachránil ma pred faraónovým mečom". 5 Mojžišov tesť Jetro vyhľadal Mojžiša s jeho synmi a s jeho ženou na púšti, kde táboril pri Božom vrchu. 6 Mojžišovi oznámili: "Hľa, prichádza k tebe Jetro, tvoj tesť, a sprevádza ho tvoja žena s oboma tvojimi synmi." 7 Mojžiš vyšiel naproti svojmu tesťovi, poklonil sa pred ním, objal ho a keď sa opýtali jeden druhého na zdravie, vošli do stanu. 8 Mojžiš porozprával svojmu tesťovi všetko, čo Jahve urobil faraónovi a Egypťanom kvôli Izraelu, a o všetkých strastiach, ktoré ich postihli na ceste, a ako ich Jahve vyslobodil. 9 Jetro sa radoval zo všetkého dobrodenia, ktoré Jahve urobil Izraelu, z toho, ako ho vyslobodil z ruky Egypťanov. 10 Nato Jetro povedal: "Nech je požehnaný Jahve, ktorý vás vyslobodil z ruky Egypťanov a z ruky faraónovej, ktorý vyslobodil ľud z egyptského područia. 11 Teraz viem, že Jahve je väčší ako všetci bohovia…" 12 Jetro, Mojžišov tesť, obetoval Bohu celopal a obety. Áron a všetci starší Izraela prišli jesť s Mojžišovým tesťom pred Bohom.

Ustanovenie sudcov

13 Na druhý deň si Mojžiš zasadol, aby súdil ľud, a ľud vyčkával pri ňom od rána do večera.
14 Keď Mojžišov tesť videl, čo všetko robí pre ľud, povedal mu: "Čo sa ty sám toľko zaoberáš záležitosťami ľudu? Prečo zasadáš sám a všetok ľud stojí pred tebou od rána do večera?" 15 Mojžiš povedal svojmu tesťovi: "Ľud totiž prichádza ku mne, aby sa poradil s Bohom. 16 Keď majú nejakú záležitosť, prichádzajú ku mne. Rozhodujem medzi stránkami a poučujem ich o Božích ustanoveniach a o jeho zákonoch." 17 Mojžišov tesť mu povedal: "Nepočínaš si dobre! 18 Úplne sa vyčerpáš aj ty, aj tento ľud, ktorý je s tebou, lebo je to pre teba priťažká úloha; nemôžeš ju splniť sám. 19 Teraz počúvaj radu, ktorú ti dám, aby Boh bol s tebou. Ty zastupuj ľud pred Bohom a ty sám prednášaj jeho záležitosti Bohu. 20 Poúčaj ich o ustanoveniach a zákonoch a ukazuj im ich cestu, po ktorej majú kráčať, a ako sa majú správať. 21 Ty si však vyber z celého ľudu schopných, bohabojných, spoľahlivých mužov, nepodplatiteľných, a ustanov ich nad nimi za náčelníkov nad tisícimi, náčelníkov nad stomi, náčelníkov nad päťdesiatimi a náčelníkov nad desiatimi. 22 Oni budú súdiť ľud v každej dobe. Každú dôležitú vec nech prednesú tebe a každý menší prípad nech rozsúdia sami. Uľahči si svoju ťarchu a oni nech ju nesú s tebou. 23 Ak to budeš takto robiť a ak ti to Boh prikáže, vydržíš a všetok tento ľud sa bude môcť vrátiť domov v pokoji." 24 Mojžiš poslúchol radu svojho tesťa a urobil všetko, čo mu povedal. 25 Mojžiš si vyvolil schopných mužov z celého Izraela a ustanovil ich za náčelníkov ľudu: náčelníkov nad tisícimi, náčelníkov nad stomi, náčelníkov nad päťdesiatimi a náčelníkov nad desiatimi. 26 A oni súdili ľud v každej dobe. Každú dôležitú záležitosť prinášali Mojžišovi a každý menší prípad rozsudzovali sami. 27 Potom Mojžiš prepustil svojho tesťa, ktorý sa vydal na cestu do svojej krajiny.