Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

18. kapitola

Stretnutie Jetra s Mojžišom

1 Jetro, madiánsky kňaz, Mojžišov tesť, sa dopočul o všetkom, čo Boh urobil Mojžišovi a jeho ľudu Izraelu: ako Jahve vyviedol Izrael z Egypta.
2 Jetro, Mojžišov tesť, prijal Cipporu, Mojžišovu ženu, po tom, čo on poslal späť ju 3 a tiež oboch jej synov. Jeden sa volal Geršom, lebo povedal: "Som prisťahovalcom v cudzej zemi," 4 druhý sa volal Eliezer, lebo "Boh môjho otca je moje útočište a zachránil ma pred faraónovým mečom". 5 Mojžišov tesť Jetro vyhľadal Mojžiša s jeho synmi a s jeho ženou na púšti, kde táboril pri Božom vrchu. 6 Mojžišovi oznámili: "Hľa, prichádza k tebe Jetro, tvoj tesť, a sprevádza ho tvoja žena s oboma tvojimi synmi." 7 Mojžiš vyšiel naproti svojmu tesťovi, poklonil sa pred ním, objal ho a keď sa opýtali jeden druhého na zdravie, vošli do stanu. 8 Mojžiš porozprával svojmu tesťovi všetko, čo Jahve urobil faraónovi a Egypťanom kvôli Izraelu, a o všetkých strastiach, ktoré ich postihli na ceste, a ako ich Jahve vyslobodil. 9 Jetro sa radoval zo všetkého dobrodenia, ktoré Jahve urobil Izraelu, z toho, ako ho vyslobodil z ruky Egypťanov. 10 Nato Jetro povedal: "Nech je požehnaný Jahve, ktorý vás vyslobodil z ruky Egypťanov a z ruky faraónovej, ktorý vyslobodil ľud z egyptského područia. 11 Teraz viem, že Jahve je väčší ako všetci bohovia…" 12 Jetro, Mojžišov tesť, obetoval Bohu celopal a obety. Áron a všetci starší Izraela prišli jesť s Mojžišovým tesťom pred Bohom.

Ustanovenie sudcov

13 Na druhý deň si Mojžiš zasadol, aby súdil ľud, a ľud vyčkával pri ňom od rána do večera.
14 Keď Mojžišov tesť videl, čo všetko robí pre ľud, povedal mu: "Čo sa ty sám toľko zaoberáš záležitosťami ľudu? Prečo zasadáš sám a všetok ľud stojí pred tebou od rána do večera?" 15 Mojžiš povedal svojmu tesťovi: "Ľud totiž prichádza ku mne, aby sa poradil s Bohom. 16 Keď majú nejakú záležitosť, prichádzajú ku mne. Rozhodujem medzi stránkami a poučujem ich o Božích ustanoveniach a o jeho zákonoch." 17 Mojžišov tesť mu povedal: "Nepočínaš si dobre! 18 Úplne sa vyčerpáš aj ty, aj tento ľud, ktorý je s tebou, lebo je to pre teba priťažká úloha; nemôžeš ju splniť sám. 19 Teraz počúvaj radu, ktorú ti dám, aby Boh bol s tebou. Ty zastupuj ľud pred Bohom a ty sám prednášaj jeho záležitosti Bohu. 20 Poúčaj ich o ustanoveniach a zákonoch a ukazuj im ich cestu, po ktorej majú kráčať, a ako sa majú správať. 21 Ty si však vyber z celého ľudu schopných, bohabojných, spoľahlivých mužov, nepodplatiteľných, a ustanov ich nad nimi za náčelníkov nad tisícimi, náčelníkov nad stomi, náčelníkov nad päťdesiatimi a náčelníkov nad desiatimi. 22 Oni budú súdiť ľud v každej dobe. Každú dôležitú vec nech prednesú tebe a každý menší prípad nech rozsúdia sami. Uľahči si svoju ťarchu a oni nech ju nesú s tebou. 23 Ak to budeš takto robiť a ak ti to Boh prikáže, vydržíš a všetok tento ľud sa bude môcť vrátiť domov v pokoji." 24 Mojžiš poslúchol radu svojho tesťa a urobil všetko, čo mu povedal. 25 Mojžiš si vyvolil schopných mužov z celého Izraela a ustanovil ich za náčelníkov ľudu: náčelníkov nad tisícimi, náčelníkov nad stomi, náčelníkov nad päťdesiatimi a náčelníkov nad desiatimi. 26 A oni súdili ľud v každej dobe. Každú dôležitú záležitosť prinášali Mojžišovi a každý menší prípad rozsudzovali sami. 27 Potom Mojžiš prepustil svojho tesťa, ktorý sa vydal na cestu do svojej krajiny.