Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

18. kapitola

Stretnutie Jetra s Mojžišom

1 Jetro, madiánsky kňaz, Mojžišov tesť, sa dopočul o všetkom, čo Boh urobil Mojžišovi a jeho ľudu Izraelu: ako Jahve vyviedol Izrael z Egypta.
2 Jetro, Mojžišov tesť, prijal Cipporu, Mojžišovu ženu, po tom, čo on poslal späť ju 3 a tiež oboch jej synov. Jeden sa volal Geršom, lebo povedal: "Som prisťahovalcom v cudzej zemi," 4 druhý sa volal Eliezer, lebo "Boh môjho otca je moje útočište a zachránil ma pred faraónovým mečom". 5 Mojžišov tesť Jetro vyhľadal Mojžiša s jeho synmi a s jeho ženou na púšti, kde táboril pri Božom vrchu. 6 Mojžišovi oznámili: "Hľa, prichádza k tebe Jetro, tvoj tesť, a sprevádza ho tvoja žena s oboma tvojimi synmi." 7 Mojžiš vyšiel naproti svojmu tesťovi, poklonil sa pred ním, objal ho a keď sa opýtali jeden druhého na zdravie, vošli do stanu. 8 Mojžiš porozprával svojmu tesťovi všetko, čo Jahve urobil faraónovi a Egypťanom kvôli Izraelu, a o všetkých strastiach, ktoré ich postihli na ceste, a ako ich Jahve vyslobodil. 9 Jetro sa radoval zo všetkého dobrodenia, ktoré Jahve urobil Izraelu, z toho, ako ho vyslobodil z ruky Egypťanov. 10 Nato Jetro povedal: "Nech je požehnaný Jahve, ktorý vás vyslobodil z ruky Egypťanov a z ruky faraónovej, ktorý vyslobodil ľud z egyptského područia. 11 Teraz viem, že Jahve je väčší ako všetci bohovia…" 12 Jetro, Mojžišov tesť, obetoval Bohu celopal a obety. Áron a všetci starší Izraela prišli jesť s Mojžišovým tesťom pred Bohom.

Ustanovenie sudcov

13 Na druhý deň si Mojžiš zasadol, aby súdil ľud, a ľud vyčkával pri ňom od rána do večera.
14 Keď Mojžišov tesť videl, čo všetko robí pre ľud, povedal mu: "Čo sa ty sám toľko zaoberáš záležitosťami ľudu? Prečo zasadáš sám a všetok ľud stojí pred tebou od rána do večera?" 15 Mojžiš povedal svojmu tesťovi: "Ľud totiž prichádza ku mne, aby sa poradil s Bohom. 16 Keď majú nejakú záležitosť, prichádzajú ku mne. Rozhodujem medzi stránkami a poučujem ich o Božích ustanoveniach a o jeho zákonoch." 17 Mojžišov tesť mu povedal: "Nepočínaš si dobre! 18 Úplne sa vyčerpáš aj ty, aj tento ľud, ktorý je s tebou, lebo je to pre teba priťažká úloha; nemôžeš ju splniť sám. 19 Teraz počúvaj radu, ktorú ti dám, aby Boh bol s tebou. Ty zastupuj ľud pred Bohom a ty sám prednášaj jeho záležitosti Bohu. 20 Poúčaj ich o ustanoveniach a zákonoch a ukazuj im ich cestu, po ktorej majú kráčať, a ako sa majú správať. 21 Ty si však vyber z celého ľudu schopných, bohabojných, spoľahlivých mužov, nepodplatiteľných, a ustanov ich nad nimi za náčelníkov nad tisícimi, náčelníkov nad stomi, náčelníkov nad päťdesiatimi a náčelníkov nad desiatimi. 22 Oni budú súdiť ľud v každej dobe. Každú dôležitú vec nech prednesú tebe a každý menší prípad nech rozsúdia sami. Uľahči si svoju ťarchu a oni nech ju nesú s tebou. 23 Ak to budeš takto robiť a ak ti to Boh prikáže, vydržíš a všetok tento ľud sa bude môcť vrátiť domov v pokoji." 24 Mojžiš poslúchol radu svojho tesťa a urobil všetko, čo mu povedal. 25 Mojžiš si vyvolil schopných mužov z celého Izraela a ustanovil ich za náčelníkov ľudu: náčelníkov nad tisícimi, náčelníkov nad stomi, náčelníkov nad päťdesiatimi a náčelníkov nad desiatimi. 26 A oni súdili ľud v každej dobe. Každú dôležitú záležitosť prinášali Mojžišovi a každý menší prípad rozsudzovali sami. 27 Potom Mojžiš prepustil svojho tesťa, ktorý sa vydal na cestu do svojej krajiny.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk