Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

16. kapitola

Manna a prepelice

1 Odišli z Elimu a celá pospolitosť Izraelcov prišla na púšť Sin, ktorá je medzi Elimom a Sinajom, v pätnásty deň druhého mesiaca po svojom odchode z Egypta.
2 Celá pospolitosť Izraelcov reptala proti Mojžišovi a Áronovi na púšti. 3 Izraelci im vraveli: "Keby sme radšej boli pomreli rukou Jahveho v Egyptskej krajine, keď sme sedávali pri hrncoch mäsa a mohli sa najesť chleba dosýta! Ale vy ste nás vyviedli na túto púšť, aby ste hladom zahubili celé toto zhromaždenie." 4 Jahve povedal Mojžišovi: "Z nebeskej výšky vám zošlem chlieb ako dážď. Ľudia budú vychádzať a nech si nazbierajú, koľko potrebujú na deň, takto ich chcem vyskúšať, aby som videl, či budú kráčať podľa môjho zákona, alebo nie. 5 Šiesteho dňa, keď budú pripravovať z toho, čo prinesú, bude toho dvojnásobok, ako zbierajú každý deň." 6 Mojžiš a Áron povedali celej pospolitosti Izraelcov: "Dnes večer spoznáte, že vás Jahve vyviedol z Egyptskej krajiny, 7 a ráno uvidíte Jahveho slávu. Lebo on počul vaše reptanie proti Jahvemu. Veď čo sme my, že reptáte proti nám?" 8 Mojžiš povedal: "Dnes večer vám dá Jahve najesť sa mäsa a ráno chleba dosýta, lebo Jahve počul vaše reptanie proti nemu. Veď čo sme my? Nereptali ste proti nám, ale proti Jahvemu." 9 Mojžiš povedal Áronovi: "Povedz celej pospolitosti Izraelcov: Predstúpte pred Jahveho, lebo on počul vaše reptanie." 10 Keď ešte Áron hovoril k celej pospolitosti Izraelcov, oni sa obrátili smerom k púšti; a hľa, Jahveho sláva sa zjavila v oblaku. 11 Jahve prehovoril k Mojžišovi a povedal mu: 12 "Počul som reptanie Izraelcov. Prehovor k nim a povedz im: Podvečer budete jesť mäso a ráno sa nasýtite chlebom. Vtedy poznáte, že ja som Jahve, váš Boh." 13 Večer prileteli prepelice a pokryli tábor a ráno bolo celé okolie tábora pokryté rosou. 14 Keď sa tá rosná pokrývka vyparila, na povrchu púšte sa objavilo čosi drobné, zrnité, jemné ako inoväť na zemi. 15 Keď to Izraelci videli, hovorili jeden druhému: "Čo je to?" Lebo nevedeli, čo to je. Mojžiš im povedal: "To je ten chlieb, ktorý vám Jahve dal za pokrm. 16 Hľa, čo vám prikázal Jahve: Nazbierajte si každý, koľko kto môže zjesť, gomer na osobu. Vezmite si z toho každý podľa počtu osôb vo svojom stane." 17 Izraelci tak urobili a nazbierali si jedni veľa, druhí málo. 18 Keď to merali na gomery, ten, čo nazbieral veľa, nemal nadbytok, a ten, čo nazbieral málo, mal dosť. Každý nazbieral, koľko mohol zjesť. 19 Mojžiš im povedal: "Nech si z toho nikto nenecháva zvyšok na zajtrajší deň." 20 Niektorí neposlúchli Mojžiša a ponechali si zásobu na nasledujúci deň, ale to im sčervivelo a začalo zapáchať. Mojžiš sa na nich nahneval. 21 Zbierali každé ráno, koľko kto mohol zjesť, a keď začalo hriať slnko, roztopilo sa to. 22 Šiesty deň si nazbierali chleba dvojnásobne, dva gomery na osobu a prišli všetci náčelníci pospolitosti a oznámili to Mojžišovi. 23 On im povedal: "Hľa, čo povedal Jahve: Zajtra je deň úplného odpočinku, svätá sobota zasvätená Jahvemu. Upečte si, čo si chcete upiecť, uvarte si, čo si chcete uvariť, všetko, čo zvýši, odložte na zajtra." 24 Odložili to na nasledujúci deň, ako im prikázal Mojžiš; nezapáchalo to a ani nesčervivelo. 25 Mojžiš povedal: "Zjedzte to dnes, lebo dnes je Jahveho sobota, dnes nenájdete na poli nič. 26 Šesť dní to budete zbierať, ale v siedmy deň, v sobotu toho nebude." 27 A predsa, na siedmy deň vyšli niektorí z ľudu zbierať, nenašli nič. 28 Jahve povedal Mojžišovi: "Dokedy budete odmietať poslúchať moje prikázania a moje zákony? 29 Pozrite, Jahve vám dal sobotu, preto vám šiesteho dňa dáva chlieb na dva dni. Každý zostane v siedmy deň tam, kde je, v siedmy deň nech nikto nevychádza." 30 Ľud teda siedmeho dňa odpočíval. 31 Dom Izraela to jedlo nazval manna. Bola biela ako koriandrové semeno a chutila ako medové koláče. 32 Mojžiš povedal: "Hľa, toto prikázal Jahve: Naplňte tým jeden gomer a zachovajte ho pre svojich potomkov, aby videli chlieb, ktorým som vás choval na púšti, keď som vás vyviedol z Egyptskej krajiny." 33 Mojžiš povedal Áronovi: "Vezmi nejakú nádobu, nasyp do nej plný gomer manny a polož ho pred Jahveho, aby sa to zachovalo pre vaše pokolenia." 34 Ako Jahve nariadil Mojžišovi, Áron to uložil pred Svedectvo, aby sa to tam zachovalo. 35 Izraelci jedávali mannu štyridsať rokov, kým neprišli do obývanej krajiny, jedli mannu, pokiaľ neprišli k hraniciam Kanaánskej krajiny. 36 Gomer je jedna desatina efy.