14. kapitola

Z Etamu k Trstinovému moru

1 Jahve prehovoril k Mojžišovi a povedal mu:
2 "Povedz Izraelcom, aby sa obrátili a utáborili pred Pi-Hachirotom, medzi Migdolom a morom, pred Baal-Cefonom; budete táboriť oproti tomu miestu na brehu mora. 3 Faraón povie o Izraelcoch: ‚Blúdia po krajine, zovrela ich púšť.‘ 4 Zatvrdím faraónovo srdce, bude ich prenasledovať. Preslávim sa na úkor faraóna a celého jeho vojska a Egypťania poznajú, že ja som Jahve." Oni tak urobili.

Egypťania prenasledujú Izrael

5 Keď oznámili egyptskému kráľovi, že ľud utiekol, obrátilo sa srdce faraóna a jeho služobníkov proti ľudu. Povedali: "Čo sme to urobili, že sme nechali Izrael odísť z našej služby?"
6 Faraón dal zapriahnuť do svojho voza a viedol svoje vojsko. 7 Vzal šesťsto najlepších vozov a všetky vozy z Egypta a na každom z nich vynikajúcich bojovníkov. 8 Jahve zatvrdil srdce faraóna, egyptského kráľa, takže sa dal prenasledovať Izraelcov odchádzajúcich so zdvihnutou rukou. 9 Egypťania ich prenasledovali a všetky faraónove kone, jeho vozy, jeho jazdci i jeho vojsko ich dostihli, keď táborili na brehu mora pri Pi-Hachirote, pred Baal-Cefonom. 10 Keď sa faraón priblížil, Izraelci pozdvihli oči a hľa, Egypťania ich prenasledujú. Izraelci dostali veľký strach a volali k Jahvemu. 11 Hovorili Mojžišovi: "Či nebolo dosť hrobov v Egypte, že si nás priviedol zomrieť na púšť? Čo si nám to urobil, že si nás vyviedol z Egypta? 12 Či sme ti nevraveli v Egypte: Nechaj nás slúžiť Egypťanom, lebo pre nás je lepšie slúžiť Egypťanom ako zomrieť na púšti?" 13 Mojžiš povedal ľudu: "Nebojte sa! Vydržte a uvidíte, čo Jahve dnes urobí na vašu záchranu, lebo týchto Egypťanov, čo vidíte dnes, už nikdy viac neuvidíte. 14 Jahve bude bojovať za vás; vy budete mlčať."

Zázrak s morom

15 Jahve povedal Mojžišovi: "Prečo voláš ku mne? Povedz Izraelcom, aby sa znova pohli.
16 Ty zdvihni svoju palicu, vystri ruku nad more a rozdeľ ho, aby Izraelci mohli prejsť suchou nohou stredom mora. 17 Ja zatvrdím srdce Egypťanov, oni tam vojdú za vami a ja sa oslávim na úkor faraóna, celého jeho vojska, jeho vozov a jeho jazdcov. 18 Egypťania poznajú, že ja som Jahve, keď sa oslávim na úkor faraóna a jeho vozov a jeho jazdcov." 19 Boží anjel, ktorý kráčal pred táborom Izraela, sa premiestnil a kráčal za nimi, aj oblačný stĺp sa premiestnil spred nich a postavil sa za nich. 20 Tak sa dostal medzi tábor Egypťanov a tábor Izraelcov. Oblak bol temný a noc uplynula bez toho, aby sa po celú noc mohli jedni k druhým priblížiť. 21 Mojžiš vystrel ruku nad more a Jahve rozháňal more prudkým východným vetrom celú noc; vysušil ho a všetky vody sa rozdelili. 22 Izraelci stúpili suchou nohou doprostred mora a vody po ich pravej i ľavej strane stáli ako múr. 23 Egypťania ich prenasledovali, všetky faraónove kone, jeho vozy i jeho jazdci vošli za nimi doprostred mora. 24 Za rannej stráže Jahve pozrel z ohnivého a oblačného stĺpu na tábor Egypťanov a egyptský tábor vrhol do zmätku. 25 Dal, že sa zavarili kolesá ich vozov a oni len ťažko postupovali. Egypťania povedali: "Utekajme pred Izraelom, lebo Jahve bojuje s nimi proti Egypťanom." 26 Jahve povedal Mojžišovi: "Vystri ruku nad more, nech sa vody vrátia na Egypťanov, na ich vozy a na ich jazdcov." 27 Mojžiš vystrel ruku nad more a more sa na úsvite vrátilo na svoje miesto. Utekajúci Egypťania sa s ním zrazili a Jahve Egypťanov vrhol doprostred mora. 28 Vody sa vrátili späť a prikryli vozy, jazdcov a všetko faraónovo vojsko, čo za nimi vošlo do mora. Nezostal z nich ani jeden. 29 Izraelci kráčali suchou nohou uprostred mora a vody stáli ako múr po ich pravej a ľavej strane. 30 V ten deň vyslobodil Jahve Izrael z rúk Egypťanov a Izrael videl Egypťanov mŕtvych na brehu mora. 31 Izrael videl hrdinský čin, ktorý Jahve urobil na Egypťanoch. Ľud sa bál Jahveho a veril Jahvemu a Mojžišovi, jeho služobníkovi.