Predchádzajúca kapitola

13. kapitola

Prvorodení

Prvorodení

1 Jahve prehovoril k Mojžišovi a povedal mu:
2 "Zasväť mi spomedzi Izraelcov všetko prvorodené, prvotiny materského lona. Či je to človek alebo zviera, patrí mne."

Nekvasené chleby

3 Mojžiš povedal ľudu: "Spomeňte si na ten deň, keď ste vyšli z Egypta, z domu otroctva, lebo Jahve vás odtiaľ vyviedol silou svojej ruky, a preto sa nebude jedávať kvasený chlieb.
4 Dnes odchádzate v mesiaci abib. 5 Keď ťa Jahve vovedie do zeme Kanaáncov, Chetejcov, Amorejcov, Chivijcov a Jebuzejcov, o ktorej tvojim otcom prisahal, že ju dá tebe, zem oplývajúcu mliekom a medom, budeš zachovávať tento obrad v tomto mesiaci. 6 Po sedem dní budeš jesť nekvasené chleby a siedmy deň bude Jahveho sviatok. 7 Nekvasené chleby sa budú jesť po sedem dní, nič kvasené sa nesmie objaviť u teba a nesmie sa objaviť kvasený chlieb na celom tvojom území. 8 V ten deň povieš svojmu synovi: ‚To je za to, čo urobil Jahve pre mňa, keď som vychádzal z Egypta.‘ 9 Bude to pre teba znak na ruke a pripomienka na čele, aby Jahveho zákon bol stále v tvojich ústach, lebo Jahve ťa mocnou rukou vyviedol z Egypta. 10 Budeš zachovávať tento zákon v predpísanom čase z roka na rok. 11 Keď ťa Jahve dovedie do krajiny Kanaáncov, ako prisahal tebe a tvojim otcom, a keď ti ju dá, 12 prepustíš Jahvemu všetko, čo prvé vyjde z lona matky, a každý prvý plod dobytka, ktorý ti patrí: všetko mužského rodu patrí Jahvemu. 13 Prvorodené osliatko vykúpiš jedným baránkom a ak ho nevykúpiš, zlomíš mu väzy, ale každého ľudského prvorodeného spomedzi svojich synov vykúpiš. 14 Keď sa ťa v budúcnosti tvoj syn opýta: ‚Čo to znamená?‘, povieš mu: ‚Silnou rukou nás Jahve vyviedol z Egypta, z domu otroctva. 15 Keď sa faraón tvrdošijne zdráhal prepustiť nás, Jahve pobil všetko prvorodené v Egyptskej krajine, od prvorodeného u ľudí až po prvorodené z dobytka. A preto ja obetujem všetko mužského rodu, čo prvé vychádza z matkinho lona, a vykupujem každého prvorodeného zo svojich synov.‘ 16 Bude to pre teba znamením na tvojej ruke, páskou na tvojom čele, lebo Jahve nás silou svojej ruky vyviedol z Egypta."

Odchod Izraelcov

17 Keď faraón prepustil ľud, Boh ho neviedol po ceste cez filištínsku krajinu, hoci tá bola najkratšia, lebo Boh si povedal, keby ľud videl, že mu hrozia vojny, mohol by to oľutovať a vrátiť sa do Egypta.
18 Preto Boh viedol ľud okľukou cez púšť popri Trstinovom mori. Izraelci vyšli z Egyptskej krajiny dobre vyzbrojení. 19 Mojžiš vzal so sebou Jozefove kosti, lebo on zaprisahal Izraelcov hovoriac: "Áno, Boh vás navštívi a vy potom odneste odtiaľto so sebou moje kosti." 20 Odišli zo Sukkotu a utáborili sa v Etame, na okraji púšte. 21 Jahve šiel s nimi cez deň v oblačnom stĺpe, aby im ukazoval cestu, a v noci v ohnivom stĺpe, aby im svietil, takže mohli ísť vo dne i v noci. 22 Oblačný stĺp sa nevzdialil spred ľudu vo dne, ani ohnivý stĺp v noci.