Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

12. kapitola

Pascha – Veľká noc

1 Jahve povedal Mojžišovi a Áronovi v Egyptskej krajine:
2 "Tento mesiac bude pre vás na čele ostatných mesiacov, bude vám prvým mesiacom v roku. 3 Prehovorte k celej pospolitosti Izraela a povedzte jej: Nech každý desiateho dňa tohto mesiaca vezme jedného baránka pre svoju rodinu, jedného baránka na domácnosť. 4 Ak je domácnosť primalá na jedného baránka, nech priberie svojho suseda, najbližšieho k domu, podľa počtu osôb. Vyberiete si baránka podľa toho, kto koľko zje. 5 Ten baránok bude bez chyby, jednoročný samček; vyberiete si ho z oviec alebo z kôz. 6 Budete ho opatrovať až do štrnásteho dňa tohto mesiaca; potom ho v podvečere bude celá zhromaždená pospolitosť Izraela zabíjať. 7 Vezmú z jeho krvi a pomažú obe veraje a vrchný trám dverí domov, v ktorých ho budú jesť. 8 Tej noci budú jesť mäso upečené na ohni; budú ho jesť s nekvasenými chlebmi a s horkými zelinami. 9 Nejedzte z neho nič surové ani uvarené vo vode, ale len pečené na ohni s hlavou, nohami a s vnútornosťami. 10 Nič z neho nenechajte do rána. To, čo z neho do rána zostane, spáľte na ohni. 11 Takto ho budete jesť: s prepásanými bedrami, sandálami na nohách a s palicou v ruke. Jedzte ho rýchlo, je to Jahveho Pascha. 12 Tej noci prejdem Egyptom a pobijem všetko prvorodené v Egyptskej krajine – tak ľudí, ako aj zvieratá – a vykonám súd nad všetkými egyptskými bohmi ja, Jahve. 13 Krv na vašich domoch bude znamením, že v nich bývate. Keď uvidím toto znamenie, prejdem popri vás a vy uniknete ničivej pohrome, keď budem biť Egyptskú krajinu. 14 Ten deň si budete pripomínať a budete ho sláviť ako Jahveho sviatok, budete ho sláviť po všetky pokolenia, to je trvalé ustanovenie.

Sviatok Nekvasených chlebov

15 "Po sedem dní budete jesť nekvasené chleby. Hneď v prvý deň odstráňte kvas zo svojich domov, lebo každý, kto by jedol kysnutý chlieb od prvého dňa po siedmy deň, bude vylúčený z Izraela.
16 V prvý deň budete mať sväté zhromaždenie a v siedmy deň sväté zhromaždenie. Vtedy sa nebude konať nijaká práca, pripravíte iba to, čo každý zje. 17 Budete zachovávať sviatok Nekvasených chlebov, lebo práve v ten deň som vyviedol vaše voje z Egyptskej krajiny. Budete zachovávať ten deň z pokolenia na pokolenie, to je trvalé ustanovenie. 18 V prvom mesiaci, od večera štrnásteho dňa až do večera dvadsiateho prvého dňa budete jesť nekvasené chleby. 19 Po sedem dní sa nesmie nájsť kvas vo vašich domoch, lebo každý, kto by jedol kysnutý chlieb, bude vyhladený z pospolitosti Izraela, či je to cudzinec, alebo domorodec. 20 Nebudete jesť kysnutý chlieb, všade, kde budete bývať, budete jesť nekvasené chleby."

Predpisy o Pasche

21 Mojžiš zvolal všetkých starších Izraela a povedal im: "Choďte a obstarajte si baránka pre svoje rodiny a obetujte paschu.
22 Potom vezmete zväzok yzopu, namočíte ho do krvi, ktorá je v miske, a pomažete vrchný trám a obe veraje krvou, ktorá je v miske. A nech nikto z vás nevyjde z dvier svojho domu až do rána. 23 Keď bude Jahve prechádzať Egyptom, aby ho bil, uvidí krv na vrchnom tráme a na oboch verajách, prejde popri týchto dverách a nedovolí Zhubcovi vniknúť do vašich domov a zabíjať. 24 Toto ustanovenie budete zachovávať ako nariadenie pre teba a pre tvojich synov naveky. 25 Keď prídete do zeme, ktorú vám Jahve dá, ako prisľúbil, budete zachovávať tento obrad. 26 A keď vám vaši synovia povedia: ‚Čo znamená pre vás tento obrad?‘ – 27 vy im povedzte: ‚To je obeta Paschy Jahvemu, ktorý prešiel popri domoch Izraelcov v Egypte, keď bil Egypt, ale naše domy ušetril.‘" Vtedy ľud padol na kolená a klaňal sa. 28 Izraelci sa rozišli a urobili tak, ako Jahve prikázal Mojžišovi a Áronovi.

Desiata rana: smrť prvorodených

29 Uprostred noci Jahve pobil všetkých prvorodených v Egyptskej krajine, od faraónovho prvorodeného, ktorý mal zasadnúť na jeho trón, až po prvorodeného zajatca v žalári a všetko prvorodené z dobytka.
30 Počas noci vstal faraón, rovnako ako všetci jeho služobníci i všetci Egypťania, a nastalo veľké bedákanie, lebo nebolo domu, kde by nebolo mŕtveho. 31 Faraón zavolal v noci Mojžiša a Árona a povedal im: "Vstaňte a odíďte spomedzi môjho ľudu, vy a Izraelci, a choďte slúžiť Jahvemu, ako ste žiadali. 32 Poberte si aj ovce a svoj dobytok, ako ste si žiadali, odíďte a proste aj pre mňa požehnanie."

Olúpenie Egypťanov

33 Egypťania naliehali na ľud, aby čím skôr odišiel z krajiny, lebo hovorili: "Všetci pomrieme."
34 Ľud si odnášal na pleciach svoje ešte nenakysnuté cesto a svoje vahany zabalené do plášťov. 35 Izraelci urobili, čo im povedal Mojžiš, a vyžiadali si od Egypťanov strieborné predmety, zlaté predmety a šatstvo. 36 Jahve dal, že ľud našiel priazeň v očiach Egypťanov a oni mu dali, čo od nich žiadal. Tak olúpili Egypťanov.

Odchod Izraela

37 Izraelci sa pohli z Ramsesu smerom do Sukkotu počtom vyše šesťstotisíca peších mužov, len mužov, nepočítajúc ich rodiny.
38 S nimi išlo aj mnoho iného ľudu a obrovské stáda malého a veľkého dobytka. 39 Z cesta, ktoré odniesli z Egypta, napiekli nekvasené posúchy, pretože cesto ešte nevykyslo, keďže ich vyháňali z Egypta a nemohli sa dlho zdržiavať, ba ani si pripraviť jedlo na cestu. 40 Pobyt Izraelcov v Egypte trval štyristotridsať rokov. 41 Práve v ten deň, keď sa skončilo štyristotridsať rokov, vyšli všetky Jahveho zástupy z Egyptskej krajiny. 42 Táto noc, v ktorej Jahve bdel nad ich odchodom z Egyptskej krajiny, má byť pre všetkých Izraelcov nocou bdenia pre Jahveho z pokolenia na pokolenie.

Predpisy o Pasche

43 Jahve povedal Mojžišovi a Áronovi: "Toto je ustanovenie o pasche: Žiaden cudzinec nebude z nej jesť.
44 Ale každý otrok kúpený za peniaze, keď ho obrežeš, môže z nej jesť. 45 Prisťahovalec a najatý robotník nebudú z nej jesť. 46 Bude sa jesť len v jednom dome a nevynesiete z toho domu ani kúsok mäsa. Nijakú kosť mu nezlomíte. 47 Tak bude robiť celá izraelská pospolitosť. 48 Ak nejaký cudzinec býva u teba a chce sláviť Paschu pre Jahveho, z jeho domu musí byť obrezaný každý mužského rodu, a potom mu bude dovolené konať ju v krajine ako domorodcovi, ale nijaký neobrezaný nesmie z nej jesť. 49 Ten istý zákon bude platiť pre domorodca i pre cudzinca, ktorý býva medzi vami." 50 Všetci Izraelci urobili, ako Jahve prikázal Mojžišovi a Áronovi. 51 V ten istý deň Boh vyviedol Izraelcov, zoradených podľa oddielov, z Egyptskej krajiny.