Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

11. kapitola

Oznámenie smrti prvorodených

1 Jahve povedal Mojžišovi: "Ešte jednu ranu dopustím na faraóna a na Egypt, potom vás odtiaľto prepustí. Nielenže prepustí, ale nakoniec vás odtiaľ vyženie.
2 Povedz teda ľudu, aby si každý muž vypýtal od svojho suseda a každá žena od svojej susedy strieborné a zlaté predmety." 3 Jahve vzbudil v očiach Egypťanov priazeň voči ľudu. Aj Mojžiš sám bol veľmi veľkou osobnosťou v Egyptskej krajine, v očiach faraónových služobníkov a v očiach ľudu. 4 Mojžiš teda povedal: "Takto hovorí Jahve: Okolo polnoci prejdem Egyptom 5 a všetci prvorodení v Egyptskej krajine zomrú, od faraónovho prvorodeného, ktorý má zasadnúť na jeho trón, až po prvorodeného otrokyne, ktorá je pri ručnom mlynčeku, a aj všetko prvorodené z dobytka. 6 Vtedy bude veľký nárek v celej Egyptskej krajine, akého ešte nebolo a aký nikdy viac nebude. 7 Ale u žiadneho z Izraelcov ani pes nezašteká, ani proti človeku, ani proti zvieraťu, aby ste poznali, že Jahve robí rozdiel medzi Egyptom a Izraelom. 8 Potom všetci tvoji služobníci prídu ma vyhľadať a padnú predo mnou na tvár a povedia: ‚Odíď ty a všetok ľud, ktorý ide za tebou!‘ Potom odídem." A odišiel od faraóna veľmi nahnevaný. 9 Jahve povedal Mojžišovi: "Faraón vás nepočúvne, aby sa rozmnožili moje divy v Egyptskej krajine." 10 Mojžiš a Áron urobili všetky tieto zázraky pred faraónom, ale Jahve zatvrdil faraónovo srdce, a tak neprepustil Izraelcov zo svojej krajiny.