Správa o činnosti Slovenskej biblickej spoločnosti

9. kapitola

Veľký deň Purim

1 Nariadenia kráľovského výnosu vošli do platnosti trinásteho dňa dvanásteho mesiaca, adara. V ten istý deň, keď nepriatelia Židov dúfali, že prevládnu nad nimi, nastal pravý opak: Židia prevládli nad svojimi nepriateľmi.
2 Vo všetkých provinciách kráľa Xerxa, vo všetkých mestách, v ktorých bývali, sa zhromaždili, aby udreli na tých, ktorí plánovali ich záhubu. Nik sa neosmelil odporovať im, lebo strach zo Židov doľahol na všetky národy. 3 Vysokí hodnostári, satrapovia, miestodržitelia a kráľovskí úradníci podporovali Židov, lebo ich zachvátil strach pred Mardochejom. 4 Mardochej bol významnou osobnosťou v kráľovskom paláci a po všetkých provinciách sa šíril o ňom chýr: Mardochej sa stáva veľkým človekom. 5 Židia sa teda vrhli mečom na svojich nepriateľov, pozabíjali ich a zničili. 6 Len v Súzach, v hlavnom meste, pobili a zničili päťsto mužov. 7 Zabili tiež Paršandatu, Dalfona, Aspatu, 8 Poratu, Adalia, Aridatu, 9 Parmaštu, Arizaja, Aridaja a Vajzatu, 10 desiatich synov Amana, Hamdatovho syna, nepriateľa Židov. Ale do plienenia sa nedali. 11 Ešte toho istého dňa sa kráľ dozvedel počet pobitých v hlavnom meste Súzach 12 a kráľovnej Ester povedal: "Len v hlavnom meste Súzach pobili Židia päťsto mužov a desiatich Amanových synov. Čo potom porobili v ostatných kráľovských provinciách! Čo si ešte žiadaš, dostaneš, čo si okrem toho želáš, stane sa." 13 "Ak je to kráľova vôľa," odpovedala Ester, "nech Židia v Súzach môžu konať aj zajtra podľa zákona vydaného nadnes a nech telá desiatich Amanových synov povešajú na šibenice!" 14 Kráľ vydal rozkaz, aby sa tak stalo. Výnos bol vyhlásený v Súzach a desať Amanových synov povešali. 15 Židia sa v Súzach znovu zišli štrnásteho dňa mesiaca adar a pobili v Súzach tristo mužov, ale do plienenia sa nedali. 16 Ostatní Židia v kráľovských provinciách sa spojili na obranu svojich životov. Zbavili sa svojich nepriateľov a pobili z nich sedemdesiatpäťtisíca, ale do plienenia sa nedali. 17 To bolo trinásteho dňa mesiaca adar. Štrnásteho odpočívali a ten deň urobili dňom hostín a radosti. 18 Židia v Súzach sa zišli trinásteho a štrnásteho dňa toho mesiaca, odpočívali pätnásteho a ten deň urobili dňom hostín a radosti. 19 Preto vidiecki Židia, ktorí bývali v neopevnených dedinách, ustanovili si za deň hostín a radosti štrnásty deň mesiaca adar ako sviatok, keď si navzájom posielajú dary. 19a Ale tí, čo bývajú v mestách, svätia ako šťastný deň pätnásty adar, vtedy sa veselia a vzájomne si posielajú dary.

Úradné zavedenie sviatku Purim

20 Mardochej opísal všetky tieto udalosti a tento spis rozoslal všetkým Židom, ktorí bývali v provinciách kráľa Xerxa, blízkych i vzdialených.
21 Prikázal im, aby každoročne slávili štrnásty a pätnásty deň mesiaca adar, 22 lebo to boli dni, keď sa Židia zbavili svojich nepriateľov, a mesiac, keď sa pre nich zmenilo utrpenie na radosť a žiaľ na veselosť. Vyzýval ich, aby tieto dni boli pre nich dňami hostín a radosti, aby počas nich posielali dary priateľom a chudobným. 23 Židia prijali to, čo už začali aj sami zachovávať a o čom im Mardochej písal: 24 ako Aman, Hamdatov syn, Agagčan, prenasledovateľ všetkých Židov, plánoval ich skazu a hodil "pur", totiž lós, na ich úplné zničenie. 25 Ale keď vec prišla pred kráľa, ten vydal písomné nariadenie, aby nešťastie, ktoré zamýšľal proti Židom, padlo na jeho hlavu a aby on a jeho synovia boli obesení na šibenici. 26 Preto sa tieto dni nazývajú "purim", podľa slova "pur". A tak podľa toho, čo bolo napísané v Mardochejovom liste a čo oni sami videli a zažili, 27 Židia záväzne zobrali na seba, na svojich potomkov a na všetkých, ktorí sa k nim pridružia, že budú sláviť tieto dva dni bez odvolania ako každoročný sviatok prikázaným spôsobom a v určenom čase, 28 že tieto dni sa budú pripomínať a sláviť z pokolenia na pokolenie v každej rodine, v každej provincii, v každom meste a že tieto dni Purim nikdy nezmiznú spomedzi Židov a že ich spomienka nikdy nezanikne medzi ich potomstvom. 29 Kráľovná Ester, Abichailova dcéra napísala s plnou autoritou, aby dodala dôležitosti tomuto druhému listu, 30 a rozoslala listy všetkým Židom v dvadsiatich siedmich provinciách Xerxovho kráľovstva so slovami pokoja a príkazu vernosti 31 žiadajúc, aby prijali záväzky týchto dní Purim v určenom čase, ako im to predpísal Žid Mardochej a ako k tomu zaviazali sami seba a svojich potomkov, aj s pôstom a nárekmi. 32 Takto Esterino nariadenie uzákonilo predpisy Purim a to bolo zapísané do knihy.