Správa o činnosti Slovenskej biblickej spoločnosti

8. kapitola

Kráľova priazeň prechádza na Židov

1 Ešte v ten deň daroval kráľ Xerxes kráľovnej Ester dom Amana, prenasledovateľa Židov, a Mardochej mohol predstúpiť pred kráľa, lebo mu Ester povedala, že je jej príbuzný.
2 Kráľ si sňal svoj pečatný prsteň, ktorý odňal Amanovi, a dal ho Mardochejovi. Ester zasa zverila Mardochejovi správu Amanovho domu. 3 Ester išla po druhýkrát ku kráľovi. S plačom sa mu hodila k nohám a prosila ho, aby zmaril zlobu Agagčana Amana a jeho plány, ktoré vymyslel proti Židom. 4 Kráľ jej podal zlaté žezlo, Ester sa zdvihla, postavila sa pred neho 5 a povedala: "Ak je to kráľovi po vôli a ak som našla milosť u neho, ak sa mu moja prosba zdá spravodlivá a ak som ja sama jeho očiam milá, nech láskavo výslovne odvolá listy, ktoré napísal Aman, Hamdatov syn, Agagčan, aby zničil Židov vo všetkých kráľovských provinciách. 6 Lebo ako by som mohla zniesť nešťastie, ktoré má postihnúť môj ľud? Ako by som mohla byť svedkom vyničenia svojho rodu?" 7 Kráľ Xerxes odpovedal kráľovnej Ester a Židovi Mardochejovi: "Dal som Amanov dom Ester a jeho som dal obesiť na šibenicu, lebo chcel zničiť Židov. 8 A vy teda napíšte v mojom mene výnos vo veci Židov, ako to uznáte za dobré, a potom ho zapečaťte kráľovským prsteňom. Lebo výnos vydaný v mene kráľa a potvrdený jeho pečaťou je neodvolateľný." 9 A tak dvadsiateho tretieho dňa tretieho mesiaca, čiže sivana, boli zvolaní kráľovskí pisári a podľa Mardochejových smerníc napísali výnos Židom, satrapom, miestodržiteľom a vysokým hodnostárom všetkých provincií od Indie po Etiópiu, stodvadsiatim siedmim provinciám, každej provincii jej písmom a každému národu jeho rečou a Židom ich písmom a ich rečou. 10 Výnos bol vydaný v mene kráľa Xerxa a zapečatený jeho pečaťou a listy boli rozoslané poslami jazdiacimi na koňoch z kráľovských stajní. 11 Kráľ v týchto listoch dával Židom právo zhromaždiť sa v každom meste na svoju obranu a zničiť, pozabíjať a vyhubiť všetkých ozbrojených ľudí ktoréhokoľvek národa alebo provincie, ktorí ich napadnú, aj ich ženy a deti a ich majetky vyplieniť, 12 a to vo všetkých provinciách kráľa Xerxa, trinásteho dňa dvanásteho mesiaca, čo je adar.

Oslobodzujúci výnos

12a Tu je znenie toho listu:
12b "Veľký kráľ Xerxes satrapom stodvadsiatich siedmich provincií od Indie po Etiópiu a všetkým našim verným poddaným zasiela pozdrav! 12c Mnohí príliš spyšneli, keď im ich dobrodinci prejavovali svoju dobrotu veľmi často. Nestačí im, že utláčajú našich poddaných, ale nevediac mierniť svoju namyslenosť pripravujú úklady aj proti svojim dobrodincom. 12d Neuspokojujú sa s tým, že ničia v ľudských srdciach vďačnosť, ale unesení potleskom toho, kto nechce poznať dobro, zatiaľ kým Boh všetko vidí, oni si namýšľajú, že môžu uniknúť jeho spravodlivosti, ktorá nenávidí zlých. 12e Tak sa veľmi často stávalo, že tí, ktorí majú moc, zverili správu svojich záležitostí osobám považovaným za priateľov, že sa pod ich vplyvom stali účastnými na prelievaní nevinnej krvi a zaplietli sa do nenapraviteľných nešťastí, 12f lebo podlé luhanie a klamstvo zviedlo úprimnú dobromyseľnosť vladárov. 12g To možno vidieť nielen na starých skúsenostiach z tradície a dejín, ale stačí sa obzrieť okolo seba, koľko zločinov popáchala zloba nehodných vládcov. 12h Preto sa budeme v budúcnosti usilovať, aby sme zaručili všetkým ľuďom v kráľovstve bezpečnosť a pokoj, 12i a to tak, že urobíme vhodné zmeny a budeme prijímať a posudzovať predkladané záležitosti v duchu blahosklonnosti. 12k Takto Aman, Hamdatov syn, Macedónčan, isto cudzí perzskej krvi a veľmi vzdialený od našej dobroty, ktorého sme prijali ako hosťa, 12l získal si našu náklonnosť, akú máme ku každému národu, takže bol vyhlásený za "nášho otca" a bol od všetkých uctievaný poklonou ako ten, kto má miesto nasledujúce bezprostredne po kráľovskom tróne. 12m Ale tento človek vo svojej neskrotnej pýche plánoval zbaviť nás vlády i života. 12n Používajúc najrozličnejšie spôsoby klamstva, chcel zničiť Mardocheja, nášho dobrodincu, ktorý nám zachránil život, a tiež Ester, našu bezúhonnú kráľovskú manželku, spolu s celým ich národom. 12o Myslel si, že týmto spôsobom nás osihotí a vládu Peržanov prenesie na Macedónčanov. 12p Ale my sme sa presvedčili, že Židia, ktorých chcel tento trojnásobný zločinec vyvraždiť, nie sú zločinci, ba že sa riadia najspravodlivejšími zákonmi. 12q Sú deťmi Najvyššieho, veľkého, živého Boha, ktorému my a naši predkovia vďačíme za to, že udržuje naše kráľovstvo v najlepšom poriadku. 12r Teda neberte do úvahy listy, ktoré rozoslal Aman, Hamdatov syn, lebo on, pôvodca toho všetkého, bol obesený pred bránami mesta Súzy s celým svojím domom. Tak mu Boh, Vládca nad celým svetom, ihneď prisúdil zaslúžený trest. 12s Odpis tohto listu vyveste na každom mieste! Dovoľte Židom, aby sa riadili svojimi zákonmi, a pomáhajte im, aby sa chránili proti útočníkom, ktorí ich majú napadnúť trinásteho dňa dvanásteho mesiaca, adara. 12t Lebo Boh, Vládca všetkého, zmenil tento deň, ktorý mal byť dňom záhuby, na deň radosti pre vyvolený národ. 12u Preto aj vy oslavujte medzi svojimi sviatkami tento pamätný deň bohatými hostinami, aby bol pre vás a pre Peržanov dobrej vôle stálou pripomienkou vášho oslobodenia, ale pre vašich nepriateľov bol pamiatkou ich skazy. 12x torékoľvek mesto alebo kraj, ktoré by neposlúchlo tieto nariadenia, bude nemilosrdne zničené ohňom a mečom. Ľudia sa im budú vyhýbať a zveri i vtáctvu budú nepohostinné naveky." 13 Odpis tohto výnosu, ktorý mal byť vyhlásený ako zákon v každej provincii, bol uverejnený medzi všetkými národmi, aby boli Židia pripravení na ten deň a mohli sa vypomstiť na svojich nepriateľoch. 14 Rýchli poslovia na kráľovských koňoch sa náhlivo rozbehli na kráľov rozkaz. Výnos bol tiež uverejnený v hlavnom meste, v Súzach. 15 Mardochej odišiel od kráľa oblečený do kráľovského šatu z fialového purpuru a bieleho ľanu, ovenčený veľkým zlatým diadémom, odetý hodvábnym purpurovo-červeným plášťom. Celé mesto Súzy plesalo a radovalo sa. 16 Pre Židov to bol deň svetla, veselosti, radosti a slávneho víťazstva. 17 Vo všetkých provinciách a vo všetkých mestách, všade, kamkoľvek došiel kráľovský výnos a zákon, zavládla medzi Židmi radosť, veselosť, hostiny a oslavy. Mnohí obyvatelia zeme sa stali Židmi, lebo ich zachvátil strach pred Židmi.