Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

6. kapitola

1 Deti, poslúchajte svojich rodičov v Pánovi, lebo to je spravodlivé. 2 Cti svojho otca i matku, to je prvé prikázanie s prisľúbením: 3 Aby ti dobre bolo a aby si dlho žil na zemi. 4 A vy, otcovia, nevyvolávajte hnev u svojich detí, ale používajte, keď ich vychovávate, karhania a napomínania inšpirované Pánom. 5 Otroci, poslúchajte pozemských pánov s bázňou a chvením, s úprimným srdcom ako Krista. 6 Neslúžte iba naoko, ako tí, čo sa chcú páčiť ľuďom, ale ako otroci Kristovi, ktorí z tej duše plnia Božiu vôľu. 7 Slúžte ochotne ako Pánovi, a nie ako ľuďom. 8 Veď viete, že každý, aj otrok, aj slobodný, dostane od Pána odmenu za všetko dobré, čo urobí. 9 A vy, páni, správajte sa k nim tak isto a prestaňte sa vyhrážať, veď viete, že aj ich, aj váš Pán je v nebi a on nenadŕža nikomu.

Duchovný boj

10 Napokon, naberte si sily v Pánovi a v sile jeho moci.
11 Oblečte si Božiu výzbroj, aby ste mohli obstáť proti úkladom diabla. 12 Lebo nemáme bojovať s bytosťami z krvi a tela, ale s kniežatstvami a mocnosťami, s vládcami tohto temného sveta, s duchmi zla, ktorí bývajú v nebeských sférach. 13 Preto si vezmite a oblečte Božiu výzbroj, aby ste mohli v zlý deň odolať, všetko prekonať a obstáť. 14 Stojte teda: opášte si bedrá pravdou, oblečte si pancier spravodlivosti 15 a na nohy si obujte horlivosť šíriť evanjelium pokoja. 16 Majte vždy v ruke štít viery, ktorým môžete uhasiť všetky ohnivé šípy Zlého. 17 A vezmite si prilbu spásy a meč Ducha, to je Božie slovo. 18 Modlite sa a proste, modlite sa bez prestania v Duchu a v ňom vytrvalo bdejte a proste za všetkých svätých; 19 aj za mňa, aby mi bola daná reč, keď otvorím ústa, aby som smelo zvestoval tajomstvo evanjelia, 20 ktorého som vyslancom v okovách; aby som mal odvahu hlásať ho, ako je moja povinnosť.

Osobné správy a posledný pozdrav

21 Chcem, aby ste aj vy vedeli, čo je so mnou a čo robím. Všetko vám rozpovie Tychikos, milovaný brat a verný pomocník v Pánovi.
22 Posielam vám ho práve na to, aby ste sa dozvedeli, čo je s nami, a aby potešil vaše srdcia. 23 Pokoj bratom a láska i viera od Boha Otca i od Pána Ježiša Krista. 24 Milosť so všetkými, ktorí milujú nášho Pána Ježiša Krista, v neporušenom živote.