Predchádzajúca kapitola

6. kapitola

1 Deti, poslúchajte svojich rodičov v Pánovi, lebo to je spravodlivé. 2 Cti svojho otca i matku, to je prvé prikázanie s prisľúbením: 3 Aby ti dobre bolo a aby si dlho žil na zemi. 4 A vy, otcovia, nevyvolávajte hnev u svojich detí, ale používajte, keď ich vychovávate, karhania a napomínania inšpirované Pánom. 5 Otroci, poslúchajte pozemských pánov s bázňou a chvením, s úprimným srdcom ako Krista. 6 Neslúžte iba naoko, ako tí, čo sa chcú páčiť ľuďom, ale ako otroci Kristovi, ktorí z tej duše plnia Božiu vôľu. 7 Slúžte ochotne ako Pánovi, a nie ako ľuďom. 8 Veď viete, že každý, aj otrok, aj slobodný, dostane od Pána odmenu za všetko dobré, čo urobí. 9 A vy, páni, správajte sa k nim tak isto a prestaňte sa vyhrážať, veď viete, že aj ich, aj váš Pán je v nebi a on nenadŕža nikomu.

Duchovný boj

10 Napokon, naberte si sily v Pánovi a v sile jeho moci.
11 Oblečte si Božiu výzbroj, aby ste mohli obstáť proti úkladom diabla. 12 Lebo nemáme bojovať s bytosťami z krvi a tela, ale s kniežatstvami a mocnosťami, s vládcami tohto temného sveta, s duchmi zla, ktorí bývajú v nebeských sférach. 13 Preto si vezmite a oblečte Božiu výzbroj, aby ste mohli v zlý deň odolať, všetko prekonať a obstáť. 14 Stojte teda: opášte si bedrá pravdou, oblečte si pancier spravodlivosti 15 a na nohy si obujte horlivosť šíriť evanjelium pokoja. 16 Majte vždy v ruke štít viery, ktorým môžete uhasiť všetky ohnivé šípy Zlého. 17 A vezmite si prilbu spásy a meč Ducha, to je Božie slovo. 18 Modlite sa a proste, modlite sa bez prestania v Duchu a v ňom vytrvalo bdejte a proste za všetkých svätých; 19 aj za mňa, aby mi bola daná reč, keď otvorím ústa, aby som smelo zvestoval tajomstvo evanjelia, 20 ktorého som vyslancom v okovách; aby som mal odvahu hlásať ho, ako je moja povinnosť.

Osobné správy a posledný pozdrav

21 Chcem, aby ste aj vy vedeli, čo je so mnou a čo robím. Všetko vám rozpovie Tychikos, milovaný brat a verný pomocník v Pánovi.
22 Posielam vám ho práve na to, aby ste sa dozvedeli, čo je s nami, a aby potešil vaše srdcia. 23 Pokoj bratom a láska i viera od Boha Otca i od Pána Ježiša Krista. 24 Milosť so všetkými, ktorí milujú nášho Pána Ježiša Krista, v neporušenom živote.