Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

6. kapitola

1 Deti, poslúchajte svojich rodičov v Pánovi, lebo to je spravodlivé. 2 Cti svojho otca i matku, to je prvé prikázanie s prisľúbením: 3 Aby ti dobre bolo a aby si dlho žil na zemi. 4 A vy, otcovia, nevyvolávajte hnev u svojich detí, ale používajte, keď ich vychovávate, karhania a napomínania inšpirované Pánom. 5 Otroci, poslúchajte pozemských pánov s bázňou a chvením, s úprimným srdcom ako Krista. 6 Neslúžte iba naoko, ako tí, čo sa chcú páčiť ľuďom, ale ako otroci Kristovi, ktorí z tej duše plnia Božiu vôľu. 7 Slúžte ochotne ako Pánovi, a nie ako ľuďom. 8 Veď viete, že každý, aj otrok, aj slobodný, dostane od Pána odmenu za všetko dobré, čo urobí. 9 A vy, páni, správajte sa k nim tak isto a prestaňte sa vyhrážať, veď viete, že aj ich, aj váš Pán je v nebi a on nenadŕža nikomu.

Duchovný boj

10 Napokon, naberte si sily v Pánovi a v sile jeho moci.
11 Oblečte si Božiu výzbroj, aby ste mohli obstáť proti úkladom diabla. 12 Lebo nemáme bojovať s bytosťami z krvi a tela, ale s kniežatstvami a mocnosťami, s vládcami tohto temného sveta, s duchmi zla, ktorí bývajú v nebeských sférach. 13 Preto si vezmite a oblečte Božiu výzbroj, aby ste mohli v zlý deň odolať, všetko prekonať a obstáť. 14 Stojte teda: opášte si bedrá pravdou, oblečte si pancier spravodlivosti 15 a na nohy si obujte horlivosť šíriť evanjelium pokoja. 16 Majte vždy v ruke štít viery, ktorým môžete uhasiť všetky ohnivé šípy Zlého. 17 A vezmite si prilbu spásy a meč Ducha, to je Božie slovo. 18 Modlite sa a proste, modlite sa bez prestania v Duchu a v ňom vytrvalo bdejte a proste za všetkých svätých; 19 aj za mňa, aby mi bola daná reč, keď otvorím ústa, aby som smelo zvestoval tajomstvo evanjelia, 20 ktorého som vyslancom v okovách; aby som mal odvahu hlásať ho, ako je moja povinnosť.

Osobné správy a posledný pozdrav

21 Chcem, aby ste aj vy vedeli, čo je so mnou a čo robím. Všetko vám rozpovie Tychikos, milovaný brat a verný pomocník v Pánovi.
22 Posielam vám ho práve na to, aby ste sa dozvedeli, čo je s nami, a aby potešil vaše srdcia. 23 Pokoj bratom a láska i viera od Boha Otca i od Pána Ježiša Krista. 24 Milosť so všetkými, ktorí milujú nášho Pána Ježiša Krista, v neporušenom živote.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk