Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

3. kapitola

Pavol, sluha Kristovho tajomstva

1 Preto ja, Pavol, väzeň Krista Ježiša za vás, pohanov…
2 Veď ste azda počuli o dare Božej milosti, ktorý som dostal pre vás: 3 veď zo zjavenia som sa dozvedel tajomstvo, ako som už o tom krátko písal. 4 Keď si to prečítate, môžete pochopiť, že poznám Kristovo tajomstvo. 5 Toto tajomstvo nebolo známe ľuďom minulých čias, ako bolo zjavené teraz v Duchu jeho svätým apoštolom a prorokom: 6 že skrze evanjelium pohania sú spoludedičmi, spoluúdmi a spoluúčastníkmi prisľúbenia v Kristovi Ježišovi. 7 A tohto evanjelia som sa stal sluhom darom milosti, ktorú mi Boh dal pôsobením svojej moci. 8 Ja, najmenší zo všetkých svätých, dostal som tú milosť zvestovať pohanom Kristovo nevyspytateľné bohatstvo 9 a priniesť na svetlo, aký je plán tajomstva od vekov skrytého v Bohu, Stvoriteľovi všetkých vecí, 10 aby sa teraz skrze Cirkev kniežatstvám a mocnostiam v nebi stala známou Božia mnohotvárna múdrosť, 11 podľa odvekého rozhodnutia, ktoré uskutočnil v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. 12 On nám dáva odvahu priblížiť sa s plnou dôverou cestou viery v Krista. 13 Preto vás prosím, nedajte sa znechutiť pre moje utrpenie, ktoré znášam za vás; to je vaša sláva.

Pavlova modlitba

14 Preto zohýnam kolená pred Otcom,
15 od ktorého má meno každé otcovstvo na nebi i na zemi, 16 nech vám dá podľa bohatstva svojej slávy, aby skrze jeho Ducha mocne zosilnel váš vnútorný človek, 17 aby Kristus vierou prebýval vo vašich srdciach, aby ste zakorenení a upevnení v láske 18 mohli so všetkými svätými pochopiť, aká je to šírka, dĺžka, výška a hĺbka, 19 a poznať Kristovu lásku presahujúcu každé poznanie, aby vás naplnila Božia plnosť celá. 20 Tomu, ktorého moc pôsobí v nás a je schopný okrem toho všetkého urobiť oveľa viac, ako prosíme alebo chápeme, 21 tomu sláva v Cirkvi a v Kristovi Ježišovi po všetky pokolenia na veky vekov. Amen.