Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

8. kapitola

Skúška na púšti

1 Každý príkaz, ktorý vám dnes nariaďujem plniť, zachováte, aby ste žili, rozmnožovali sa a vošli do krajiny, ktorú Jahve prísahou sľúbil vašim otcom, a zaujali ju.
2 Rozpamätaj sa na celú cestu, ktorou ťa Jahve, tvoj Boh, viedol tých štyridsať rokov v púšti, aby ťa pokoril, vyskúšal a aby poznal, čo je v hĺbke tvojho srdca, či budeš zachovávať jeho príkazy, alebo nie. 3 Pokoril ťa a dal ti zakúsiť hlad, dal ti jesť mannu, ktorú si nepoznal a ktorú nepoznali ani tvoji otcovia, aby ti ukázal, že človek nežije len z chleba, ale že človek žije zo všetkého, čo vychádza z Jahveho úst. 4 Tvoje šaty sa na tebe nezodrali, ani noha ti neopuchla za tých štyridsať rokov! 5 Poznaj teda svojím srdcom, že Jahve, tvoj Boh, ťa vychovával, ako otec vychováva svoje dieťa, 6 a zachovávaj príkazy Jahveho, svojho Boha, kráčajúc po jeho cestách a uctievajúc si ho.

Pokušenia Prisľúbenej zeme

7 Jahve, tvoj Boh, ťa vedie do krásnej krajiny, do krajiny potokov plných vody, prameňov a spodných vôd, vyvierajúcich v dolinách i v pohoriach,
8 do krajiny pšenice, jačmeňa, viniča, figovníka a granátovej jablone, do krajiny olív, oleja a medu, 9 do krajiny, kde nebude nedostatok chleba, kde ti nebude nič chýbať, do krajiny, kde sú železné kamene a z jej vrchov budeš ťažiť meď. 10 Naješ sa, nasýtiš sa a budeš ďakovať Jahvemu, svojmu Bohu, za tú krásnu krajinu, ktorú ti dal. 11 Dávaj pozor, aby si nezabudol na Jahveho, svojho Boha, a nezanedbával jeho príkazy, zvyky a zákony, ktoré ti dnes prikazujem. 12 Keď sa naješ a nasýtiš, keď si postavíš krásne domy a budeš v nich bývať, 13 keď sa ti dobytok a ovce rozmnožia, keď budeš oplývať striebrom a zlatom a rozmnoží sa všetko, čo máš, 14 nech ti srdce nespyšnie! Nezabudni vtedy na Jahveho, svojho Boha, ktorý ťa vyviedol z Egyptskej krajiny, z domu otroctva: 15 na neho, ktorý ťa viedol tou veľkou a hroznou púšťou, krajinou ohnivých hadov, škorpiónov, po vyprahnutej zemi bez vody: on ti vyviedol vodu z najtvrdšej skaly; 16 na neho, ktorý ti na púšti dával jesť mannu, ktorú nepoznali tvoji otcovia, aby ťa pokoril a vyskúšal, aby tvoja budúcnosť bola šťastná. 17 Dávaj pozor, aby si nehovoril vo svojom srdci: "Moja udatnosť a sila mojej ruky získali mi toto bohatstvo." 18 Pamätaj na Jahveho, svojho Boha, lebo on ti dáva silu získavať bohatstvo, aby dodržal svoju zmluvu, ktorú prísahou urobil s tvojimi otcami, ako je to dnes. 19 Ale ak zabudneš na Jahveho, svojho Boha, a budeš chodiť za inými bohmi, slúžiť im a klaňať sa im, dnes svedčím proti vám, že určite zahyniete. 20 Ako národy, ktoré váš Boh vyhubí pred vami, tak aj vy zahyniete, pretože ste nepočúvali hlas Jahveho, svojho Boha.