Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

7. kapitola

Izrael, oddelený ľud

1 Keď ťa Jahve, tvoj Boh, uvedie do krajiny, ktorú sa chystáš zaujať, vyženie pred tebou mnohé národy: Chetejcov, Girgašejcov, Amorejcov, Kanaáncov, Perizejcov, Chivijcov a Jebuzejcov, sedem národov početnejších a mocnejších ako si ty.
2 Jahve, tvoj Boh, ti ich vydá a ty ich porazíš. Postihneš ich kliatbou. Neuzavrieš s nimi zmluvu, nedáš im milosť. 3 Nebudeš s nimi uzatvárať manželstvá, svoju dcéru nedáš ich synovi, ani ich dcéru nevezmeš pre svojho syna. 4 Lebo ona by odviedla tvojho syna odo mňa, aby ma nenasledoval, a slúžil by iným bohom; potom by vzplanul Jahveho hnev proti vám a on by ťa rýchlo vyhubil. 5 Vy však musíte s nimi takto naložiť: zbúrate ich oltáre, porozbíjate ich stély, povytínate ich posvätné koly a popálite ich modly. 6 Veď ty si ľud zasvätený Jahvemu, tvojmu Bohu; teba si vyvolil Jahve, tvoj Boh, za svoj vlastný ľud medzi všetkými národmi, ktoré sú na zemi.

Vyvolenie a Božia priazeň

7 Jahve sa priklonil k vám a vyvolil si vás, ale nie preto, že by ste boli početnejší ako všetky národy: veď ste najmenší zo všetkých národov.
8 Ale preto, že vás miloval a že zachováva prísahu, ktorú dal vašim otcom, vás Jahve vyviedol mocnou rukou a vyslobodil ťa z domu otroctva, z ruky faraóna, egyptského kráľa. 9 Poznaj teda, že Jahve, tvoj Boh, je pravý Boh, Boh verný, ktorý do tisíceho pokolenia zachováva svoju zmluvu a svoju lásku k tým, čo ho milujú a jeho príkazy zachovávajú, 10 ale ktorý tresce priamo, (do tváre) tých, čo ho nenávidia. Bez meškania zničí toho, kto ho nenávidí, a to tresce priamo jeho vlastnú osobu. 11 Preto zachováš príkazy, zákony a zvyky, ktoré ti dnes predpisujem, aby si ich plnil. 12 Ak budete tieto nariadenia počúvať, zachovávať a uvádzať do života, Jahve, tvoj Boh, ti zachová zmluvu a lásku, ktorú prísahou sľúbil tvojim otcom. 13 Bude ťa milovať, požehnávať a rozmnožovať; bude žehnať plod tvojho života a plod tvojej zeme, tvoje obilie, tvoje nové víno, tvoj olej, mláďatá tvojich kráv i jahňatá tvojich oviec na zemi, o ktorej prisahal tvojim otcom, že ju dá tebe. 14 Dostane sa ti viac požehnania ako všetkým národom. Nebude neplodného, ani neplodnej u teba, ani len medzi tvojím dobytkom. 15 Jahve odvráti od teba každú chorobu; nijaký zo zlých egyptských neduhov, ktoré si poznal, nedopustí na teba, ale uvalí ich na všetkých, ktorí ťa nenávidia. 16 Pohltíš teda všetky tieto národy, ktoré ti vydá Jahve, tvoj Boh, tvoje oko nebude mať zľutovanie nad nimi a ty nebudeš slúžiť ich bohom: lebo to by ti bolo osídlom.

Božia moc

17 Možno si povieš vo svojom srdci: "Tieto národy sú početnejšie ako ja, ako by som ich mohol vyhnať?"
18 Neboj sa ich: rozpomeň sa len, čo Jahve, tvoj Boh, urobil faraónovi a celému Egyptu, 19 na veľké skúšky, ktoré videli tvoje oči, na znamenia a zázraky, na mocnú ruku a vystreté rameno, ktorými ťa vyviedol Jahve, tvoj Boh. Tak urobí Jahve, tvoj Boh, všetkým národom, ktorých sa bojíš. 20 Ešte aj sršňov pošle Jahve, tvoj Boh, aby zničil tých, čo zostanú a skryjú sa pred tebou. 21 Neboj sa ich, lebo Jahve, tvoj Boh, je uprostred teba, Boh veľký a hrozný. 22 Jahve, tvoj Boh, postupne vyženie tieto národy pred tebou; nebudeš ich môcť vyhubiť naraz, aby sa proti tebe nerozmnožila divá zver. 23 Jahve, tvoj Boh, ich vydá tebe a ony upadnú do veľkých zmätkov, kým nebudú celkom vyhubené. 24 Ich kráľov ti vydá do rúk a ty vytrieš ich meno spod nebies: nikto neobstojí pred tebou, kým ich nevyničíš. 25 Vyrezávané sochy ich bohov spálite ohňom a ty nezatúžiš po zlate a striebre, ktorými sú potiahnuté. Keby si sa ich zmocnil, padol by si do osídla; lebo to je Jahvemu, tvojmu Bohu, ohavnosť. 26 Nedonesieš do svojho domu ohavnú modlu, aby si neprepadol kliatbe ako ona. Budeš ju mať za ošklivú a hnusnú, lebo je stíhaná kliatbou.