Predchádzajúca kapitola

7. kapitola

Izrael, oddelený ľud

1 Keď ťa Jahve, tvoj Boh, uvedie do krajiny, ktorú sa chystáš zaujať, vyženie pred tebou mnohé národy: Chetejcov, Girgašejcov, Amorejcov, Kanaáncov, Perizejcov, Chivijcov a Jebuzejcov, sedem národov početnejších a mocnejších ako si ty.
2 Jahve, tvoj Boh, ti ich vydá a ty ich porazíš. Postihneš ich kliatbou. Neuzavrieš s nimi zmluvu, nedáš im milosť. 3 Nebudeš s nimi uzatvárať manželstvá, svoju dcéru nedáš ich synovi, ani ich dcéru nevezmeš pre svojho syna. 4 Lebo ona by odviedla tvojho syna odo mňa, aby ma nenasledoval, a slúžil by iným bohom; potom by vzplanul Jahveho hnev proti vám a on by ťa rýchlo vyhubil. 5 Vy však musíte s nimi takto naložiť: zbúrate ich oltáre, porozbíjate ich stély, povytínate ich posvätné koly a popálite ich modly. 6 Veď ty si ľud zasvätený Jahvemu, tvojmu Bohu; teba si vyvolil Jahve, tvoj Boh, za svoj vlastný ľud medzi všetkými národmi, ktoré sú na zemi.

Vyvolenie a Božia priazeň

7 Jahve sa priklonil k vám a vyvolil si vás, ale nie preto, že by ste boli početnejší ako všetky národy: veď ste najmenší zo všetkých národov.
8 Ale preto, že vás miloval a že zachováva prísahu, ktorú dal vašim otcom, vás Jahve vyviedol mocnou rukou a vyslobodil ťa z domu otroctva, z ruky faraóna, egyptského kráľa. 9 Poznaj teda, že Jahve, tvoj Boh, je pravý Boh, Boh verný, ktorý do tisíceho pokolenia zachováva svoju zmluvu a svoju lásku k tým, čo ho milujú a jeho príkazy zachovávajú, 10 ale ktorý tresce priamo, (do tváre) tých, čo ho nenávidia. Bez meškania zničí toho, kto ho nenávidí, a to tresce priamo jeho vlastnú osobu. 11 Preto zachováš príkazy, zákony a zvyky, ktoré ti dnes predpisujem, aby si ich plnil. 12 Ak budete tieto nariadenia počúvať, zachovávať a uvádzať do života, Jahve, tvoj Boh, ti zachová zmluvu a lásku, ktorú prísahou sľúbil tvojim otcom. 13 Bude ťa milovať, požehnávať a rozmnožovať; bude žehnať plod tvojho života a plod tvojej zeme, tvoje obilie, tvoje nové víno, tvoj olej, mláďatá tvojich kráv i jahňatá tvojich oviec na zemi, o ktorej prisahal tvojim otcom, že ju dá tebe. 14 Dostane sa ti viac požehnania ako všetkým národom. Nebude neplodného, ani neplodnej u teba, ani len medzi tvojím dobytkom. 15 Jahve odvráti od teba každú chorobu; nijaký zo zlých egyptských neduhov, ktoré si poznal, nedopustí na teba, ale uvalí ich na všetkých, ktorí ťa nenávidia. 16 Pohltíš teda všetky tieto národy, ktoré ti vydá Jahve, tvoj Boh, tvoje oko nebude mať zľutovanie nad nimi a ty nebudeš slúžiť ich bohom: lebo to by ti bolo osídlom.

Božia moc

17 Možno si povieš vo svojom srdci: "Tieto národy sú početnejšie ako ja, ako by som ich mohol vyhnať?"
18 Neboj sa ich: rozpomeň sa len, čo Jahve, tvoj Boh, urobil faraónovi a celému Egyptu, 19 na veľké skúšky, ktoré videli tvoje oči, na znamenia a zázraky, na mocnú ruku a vystreté rameno, ktorými ťa vyviedol Jahve, tvoj Boh. Tak urobí Jahve, tvoj Boh, všetkým národom, ktorých sa bojíš. 20 Ešte aj sršňov pošle Jahve, tvoj Boh, aby zničil tých, čo zostanú a skryjú sa pred tebou. 21 Neboj sa ich, lebo Jahve, tvoj Boh, je uprostred teba, Boh veľký a hrozný. 22 Jahve, tvoj Boh, postupne vyženie tieto národy pred tebou; nebudeš ich môcť vyhubiť naraz, aby sa proti tebe nerozmnožila divá zver. 23 Jahve, tvoj Boh, ich vydá tebe a ony upadnú do veľkých zmätkov, kým nebudú celkom vyhubené. 24 Ich kráľov ti vydá do rúk a ty vytrieš ich meno spod nebies: nikto neobstojí pred tebou, kým ich nevyničíš. 25 Vyrezávané sochy ich bohov spálite ohňom a ty nezatúžiš po zlate a striebre, ktorými sú potiahnuté. Keby si sa ich zmocnil, padol by si do osídla; lebo to je Jahvemu, tvojmu Bohu, ohavnosť. 26 Nedonesieš do svojho domu ohavnú modlu, aby si neprepadol kliatbe ako ona. Budeš ju mať za ošklivú a hnusnú, lebo je stíhaná kliatbou.