Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

6. kapitola

1 Toto sú prikázania, zákony a zvyky, ktoré mi kázal Jahve, váš Boh, naučiť vás, aby ste ich uviedli do života v krajine, ktorú idete zaujať. 2 Aby si sa bál Jahveho, svojho Boha, a zachovával všetky jeho zákony a prikázania, ktoré ti dnes dávam, a to ty, tvoj syn i syn tvojho syna po všetky dni svojho života, aby sa predĺžili tvoje dni. 3 Počúvaj, Izrael, a starostlivo ich zachovávaj, aby si bol šťastný a aby si sa veľmi rozmnožil v zemi oplývajúcej mliekom a medom, ako ti sľúbil Jahve, Boh tvojich otcov. 4 Počuj, Izrael: Jahve, náš Boh, je jediný Jahve. 5 Budeš milovať Jahveho, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou silou. 6 Tieto slová, ktoré ti dnes prikazujem, budú v tvojom srdci! 7 Budeš ich vštepovať svojim synom, budeš im ich hovoriť, či budeš sedieť vo svojom dome, či pôjdeš cestou, či si budeš líhať alebo vstávať; 8 priviažeš si ich na ruku ako znak a budeš ich mať ako čelenku medzi očami; 9 napíšeš ich na veraje svojho domu a na svoje brány. 10 Keď ťa Jahve, tvoj Boh, privedie do krajiny, o ktorej prisahal tvojim otcom, Abrahámovi, Izákovi a Jakubovi, že ju dá tebe, do krajiny s veľkými a peknými mestami, ktoré si nestaval, 11 do domov plných všetkého dobrého, ktoré si ty nenaplnil, k studniam, ktoré si ty nevykopal, k viniciam a olivovým sadom, ktoré si ty nesadil, keď teda budeš jesť a nasýtiš sa, 12 daj si pozor, aby si nezabudol na Jahveho, ktorý ťa vyviedol z Egyptskej krajiny, z domu otroctva. 13 Jahveho, svojho Boha, sa budeš báť, jemu budeš slúžiť a na jeho meno budeš prisahať.

Výzva k vernosti

14 Nebudete chodiť za inými bohmi z božstiev okolitých národov,
15 lebo Jahve, tvoj Boh, ktorý je uprostred teba, je žiarlivý Boh. Vzplanul by proti tebe hnev Jahveho, tvojho Boha, a on by ťa vyhubil z povrchu zeme. 16 Nebudete pokúšať Jahveho, svojho Boha, ako ste ho pokúšali v Masse. 17 Budete zachovávať prikázania Jahveho, svojho Boha, jeho nariadenia a jeho zákony, ktoré ti predpísal, 18 a budeš robiť to, čo je správne a dobré v očiach Jahveho, aby si bol šťastný a aby si zaujal tú bohatú krajinu, ktorú Jahve prísahou sľúbil tvojim otcom, 19 že z nej pred tebou vyženie všetkých tvojich nepriateľov; takto to povedal Jahve. 20 Keď sa ťa zajtra opýta tvoj syn: "Čo sú to tie príkazy, tie zákony a tie zvyky, ktoré vám prikázal Jahve, náš Boh?", 21 povieš svojmu synovi: "Boli sme faraónovými otrokmi v Egypte a Jahve nás vyviedol z Egypta silnou rukou. 22 Jahve konal pred našimi očami veľké a hrozné znamenia a zázraky proti Egyptu, proti faraónovi a proti celému jeho domu. 23 Ale nás odtiaľ vyviedol, aby nás priviedol do krajiny, ktorú prísahou sľúbil našim otcom, že nám ju dá. 24 Jahve nám rozkázal uviesť do života všetky tieto zákony, aby sme sa báli Jahveho, nášho Boha, aby sme boli vždy šťastní a aby nás zachoval nažive, ako je to dnes. 25 Toto bude naša spravodlivosť: zachovávať a uvádzať do života všetky tieto prikázania pred Jahvem, naším Bohom, ako nám prikázal."