Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

5. kapitola

Desatoro

1 Mojžiš zvolal celý Izrael a povedal im: Počuj, Izrael, zákony a zvyky, ktoré dnes vyhlasujem do vašich uší. Naučte sa ich a usilujte sa ich plniť!
2 Jahve, náš Boh, uzavrel s nami zmluvu na Chorebe. 3 Túto zmluvu neuzavrel s našimi otcami, ale s nami, s nami všetkými, ktorí žijeme a sme dnes tu. 4 Na vrchu, zo stredu ohňa, k vám Jahve prehovoril z tváre do tváre 5 a ja som stál v tom čase medzi Jahvem a vami, aby som vám oznámil Jahveho slovo; lebo v strachu pred ohňom ste nevystúpili na vrch. On povedal: 6 "Ja som Jahve, tvoj Boh, ktorý ťa vyviedol z Egyptskej krajiny, z domu otroctva. 7 Nebudeš mať iných bohov okrem mňa. 8 Neurobíš si modlu ničoho, čo sa podobá tomu, čo je hore na nebi alebo dolu na zemi, alebo vo vodách pod zemou. 9 Nebudeš sa klaňať týmto bohom, ani im slúžiť. Lebo ja, Jahve, tvoj Boh, som žiarlivý Boh, ktorý trestá vinu otcov na deťoch, vnukoch a pravnukoch tých, čo ma nenávidia, 10 ale preukazujem milosť tisícom, ktorí ma milujú a zachovávajú moje prikázania. 11 Nevyslovíš meno Jahveho, svojho Boha, nadarmo, lebo Jahve nenechá bez trestu toho, kto jeho meno vysloví nadarmo. 12 Zachovaj sobotný deň a sväť ho, ako ti to prikázal Jahve, tvoj Boh. 13 Šesť dní budeš pracovať a konať všetku svoju robotu, 14 ale siedmy deň je šabat pre Jahveho, tvojho Boha. V ten deň nekonaj nijakú prácu ani ty, ani tvoj syn, ani tvoja dcéra, ani tvoj sluha, ani tvoja slúžka, ani tvoj vôl, ani tvoj osol, ani akýkoľvek tvoj dobytok, ani cudzinec, ktorý je v tvojich bránach. Takto si tvoj sluha a tvoja slúžka budú môcť odpočinúť rovnako ako ty. 15 Pamätaj, že si bol otrokom v Egyptskej krajine a Jahve, tvoj Boh, vyviedol ťa odtiaľ mocnou rukou a vystretým ramenom; preto ti Jahve, tvoj Boh, prikázal zachovávať sobotný deň. 16 Cti svojho otca a svoju matku, ako ti prikázal Jahve, tvoj Boh, aby si dlho žil a aby si bol šťastný na zemi, ktorú ti dáva Jahve, tvoj Boh. 17 Nesmieš zabíjať. 18 Nesmieš cudzoložiť. 19 Nesmieš kradnúť. 20 Nesmieš vysloviť lživé svedectvo proti svojmu blížnemu. 21 Nesmieš túžiť po žene svojho blížneho. Nesmieš túžiť po dome svojho blížneho, ani po jeho poli, ani po jeho sluhovi, ani po jeho slúžke, ani po jeho volovi, ani po jeho oslovi: po ničom, čo patrí tvojmu blížnemu." 22 Tieto slová hovoril Jahve mocným hlasom celému vášmu zhromaždeniu na vrchu, zo stredu ohňa, z oblaku a z mrákavy, a nepridal nič; napísal ich na dve kamenné tabule a dal ich mne.

Mojžišovo prostredníctvo

23 Keď ste počuli hlas z temnoty, zatiaľ čo vrch planul ohňom, pristúpili ste ku mne, všetci náčelníci vašich kmeňov i vaši starší,
24 a povedali ste mi: "Pozri, Jahve, náš Boh, nám ukázal svoju slávu a svoju veľkosť, i jeho hlas sme počuli zo stredu ohňa. Dnes sme videli, že Boh môže hovoriť s človekom, a ten zostane nažive. 25 Prečo by sme však teraz mali zomrieť? Veď tento veľký oheň by nás mohol stráviť; keby sme ďalej počúvali hlas Jahveho, nášho Boha, mohli by sme pomrieť. 26 Či jestvuje nejaký smrteľný človeka, ktorý by mohol zostať nažive, keď počul ako my hlas živého Boha hovoriaceho zo stredu ohňa? 27 Pristúp ty a vypočuj všetko, čo bude hovoriť Jahve, náš Boh, potom nám ty zopakuješ všetko, čo ti povie Jahve, náš Boh; my to vypočujeme a urobíme." 28 Jahve počul, čo ste hovorili, a povedal mi: "Počul som slová tohto ľudu. Všetko, čo povedali, je dobré. 29 Kiež by bolo ich srdce vždy také, aby sa ma báli a zachovávali všetky moje príkazy po všetky dni, aby boli oni, aj ich synovia naveky šťastní. 30 Choď a povedz im: "Vráťte sa do svojich stanov." 31 Ale ty zostaneš tu pri mne a ja ti oznámim všetky prikázania, zákony a zvyky, ktoré ich naučíš a ktoré budú plniť v krajine, ktorú im dávam do vlastníctva."

Láska k Jahvemu, podstata Zákona

32 Dodržujte a plňte! Tak vám to nariadil Jahve, váš Boh. Neodchyľujte sa ani napravo, ani naľavo.
33 Pôjdete vo všetkom cestou, ktorú vám vyznačil Jahve, váš Boh, tak budete žiť a budete mať šťastný a dlhý život v krajine, ktorú zaujmete.