Predchádzajúca kapitola

4. kapitola

Nevernosť v Peore a skutočná múdrosť

1 A teraz, Izrael, počúvaj zákony a zvyky, ktoré vás dnes učím, aby ste ich plnili: aby ste žili a vstúpili do krajiny, ktorú vám dáva Jahve, Boh vašich otcov, a aby ste ju obsadili.
2 Nepridáte nič k tomu, čo vám prikazujem, a nič z toho neuberiete, ale zachovávajte prikázania Jahveho, svojho Boha, tak, ako vám ich prikazujem. 3 Na vlastné oči ste videli, čo Jahve urobil v Baal-Peore: každého, kto nasledoval Baala z Peoru, Jahve, tvoj Boh, vyhubil spomedzi vás; 4 ale vy, ktorí ste priľnuli k Jahvemu, svojmu Bohu, vy všetci ste dodnes nažive. 5 Pozrite, učil som vás zákony a zvyky, ako mi prikázal Jahve, môj Boh, aby ste ich plnili v krajine, do ktorej vchádzate, aby ste ju zaujali. 6 Zachovávajte ich a plňte ich, tým sa ukážete múdrymi a rozvážnymi v očiach národov! Keď ony počujú všetky tieto zákony, zvolajú: "Aký múdry a rozvážny ľud je tento veľký národ!" 7 Ktorý veľký národ má bohov takých blízkych, ako je Jahve, náš Boh, kedykoľvek ho vzývame? 8 A ktorý veľký národ má zákony a zvyky také spravodlivé, ako je celý tento Zákon, ktorý vám dnes predkladám?

Zjavenie na Chorebe a jeho požiadavky

9 Ale dávaj dobrý pozor na seba a veľmi chráň svoju dušu, aby si nezabúdal na tie veci, ktoré si videl na vlastné oči, aby neodišli z tvojho srdca po celý čas tvojho života; ale uč ich svojich synov a synov svojich synov.
10 V ten deň, keď si stál pred Jahvem, svojím Bohom, na Chorebe, Jahve mi povedal: "Zhromaždi mi ľud a dám im počuť moje slová, aby sa naučili mať bázeň predo mnou po všetky dni, čo budú žiť na zemi, a naučili to aj svoje deti." 11 Vtedy ste sa priblížili a zastali ste pod vrchom; vrch planul ohňom po samé nebo – nebo zahalené do tmavých mrakov ozývajúcich sa hromami. 12 Vtedy k vám Jahve prehovoril zo stredu ohňa; počuli ste zvuk slov, ale podobu ste nevideli, nič, iba hlas. 13 Oznámil vám svoju zmluvu, ktorú vám prikázal dodržiavať, Desať slov, ktoré napísal na dve kamenné tabule. 14 A mne v tom istom čase Jahve prikázal, aby som vás učil zákony a zvyky, ktoré máte dodržiavať v krajine, do ktorej tiahnete a ktorú máte zaujať. 15 V ten deň, keď Jahve hovoril k vám zo stredu ohňa na Chorebe, nevideli ste nijakú podobu, preto si dávajte dobrý pozor na seba, 16 aby ste sa nezvrhli a neurobili si vykresanú sochu, predstavujúcu čokoľvek: podobu muža alebo ženy, 17 podobu nejakého zvieraťa na zemi, nejakého vtáka, ktorý lieta po nebi, 18 podobu plaza, čo sa plazí po zemi, ani podobu nejakej ryby, ktorá žije vo vodách pod zemou, 19 a aby si nezdvihol svoje oči k nebu tak, že pri pohľade na slnko, mesiac, hviezdy a všetky nebeské voje dal by si sa zviesť, aby si sa im klaňal a slúžil im. Jahve, tvoj Boh, pridelil tieto veci všetkým národom, čo sú pod slnkom, 20 ale vás Jahve vzal a vyviedol vás z tej pece na tavenie železa, z Egypta, aby ste mu boli ľudom jeho dedičstva, ako je to dnes.

Vyhliadky na trest a obrátenie

21 Kvôli vám sa Jahve na mňa nahneval a prisahal, že neprejdem cez Jordán a nevojdem do tej úrodnej krajiny, ktorú ti dáva do dedičstva.
22 Áno, ja zomriem v tejto krajine a neprejdem cez Jordán. Ale vy prejdete a zaujmete tú úrodnú krajinu. 23 Chráňte sa, aby ste nezabudli na zmluvu, ktorú uzavrel s vami Jahve, váš Boh, a aby ste si neurobili tesanú podobu čohokoľvek, čo vám Jahve, váš Boh zakázal; 24 lebo Jahve, tvoj Boh, je stravujúci oheň, žiarlivý Boh. 25 Keď splodíš deti a vnukov a zostarnete v tej krajine a zvrhnete sa a urobíte si vykresané podoby a urobíte, čo je zlé v očiach Jahveho, tvojho Boha, takže ho nahneváte, 26 dnes si beriem proti vám za svedkov nebo a zem: určite čoskoro vyhyniete z tej krajiny, ktorú sa chystáte zaujať prekročiac Jordán. Nebudete tam dlho žiť, lebo budete naisto vyhubení. 27 Jahve vás rozptýli medzi národy a zostane z vás iba malý počet medzi národmi, medzi ktoré vás Jahve zavedie. 28 Tam budete slúžiť bohom vyrobeným ľudskou rukou z dreva a z kameňa, ktorí nevidia a nepočujú, nejedia, ani nečuchajú. 29 Ale odtiaľ budeš hľadať Jahveho, svojho Boha, a nájdeš ho, ak ho budeš hľadať celým svojím srdcom a celou svojou dušou. 30 V tvojej tiesni ťa stretnú všetky tieto slová, v posledné dni vrátiš sa k Jahvemu, svojmu Bohu, a budeš počúvať jeho hlas; 31 lebo Jahve, tvoj Boh, je milosrdný Boh, neopustí ťa, ani ťa nezahubí, ani nezabudne na zmluvu, ktorú prísahou potvrdil tvojim otcom.

Veľkosť Božieho vyvolenia

32 Pýtajže sa dávnych čias, ktoré boli pred tebou, odo dňa, keď Boh stvoril človeka na zemi: stalo sa niekedy od jedného konca nebies po druhý niečo také veľké alebo bolo počuť niečo podobné?
33 Či nejaký ľud počul hlas živého Boha hovoriaceho zo stredu ohňa, ako si počul ty, a zostal nažive? 34 Alebo či Boh prišiel vybrať si národ zo stredu iného národa, skúškami, znameniami, zázrakmi a vojnami, mocnou rukou, vystretým ramenom a veľkými hroznými skutkami – ako to pre vás urobil Jahve, váš Boh, v Egypte pred vašimi očami? 35 Tebe bolo dané vidieť všetko toto, aby si vedel, že Jahve je pravý Boh a okrem neho niet iného. 36 Z neba ti dal počuť svoj hlas, aby ťa poučil, a na zemi ti ukázal svoj veľký oheň a zo stredu ohňa si počul jeho slová. 37 Pretože miloval tvojich otcov a po nich si vyvolil ich potomstvo, vyviedol ťa z Egypta, on sám, svojou veľkou mocou, 38 aby pred tebou vyhnal národy väčšie a mocnejšie, ako si ty, aby ťa voviedol do ich krajiny a dal ti ju do dedičstva, ako je to dnes. 39 Uvedom si teda dnes a rozmýšľaj vo svojom srdci: Jahve je Boh hore na nebi i dolu na zemi, a iného niet. 40 Zachovávaj jeho zákony i jeho príkazy, ktoré ti dnes prikazujem, aby ste, ty i tvoji synovia po tebe, boli šťastní a dlho žili na zemi, ktorú ti navždy dáva Jahve, tvoj Boh.

Mestá útočišťa

41 Vtedy Mojžiš vybral tri mestá za Jordánom, smerom k východu slnka,
42 aby ta mohol utiecť vrah, ktorý neúmyselne zabil svojho blížneho, ktorého predtým nemal v nenávisti: ak utečie do jedného z týchto miest, zostane nažive. 43 Boli to: pre Rubenovcov Becer na púšti, na náhornej rovine; pre Gadovcov Ramat v Galaáde; pre Manassesovcov Golan v Bašane. 44 Toto je Zákon, ktorý predložil Mojžiš Izraelcom. 45 Toto sú svedectvá, nariadenia a zvyky, ktoré Mojžiš vyhlásil Izraelcom, keď vyšli z Egypta, 46 za Jordánom, v doline naproti Bet-Peoru, v krajine amorejského kráľa Sichona, ktorý sídlil v Chešbone. Mojžiš a Izraelci ho porazili, keď vyšli z Egypta 47 a zaujali jeho krajinu i krajinu bašanského kráľa Oga – dvoch amorejských kráľov, za Jordánom smerom k východu slnka, 48 od Aroeru, ktorý leží na brehu potoka Arnon, až po vrch Siona (to je Chermon) – 49 a celú Arabu za Jordánom na východ až po more Araby, na úpätí svahu Pisgy.