Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

3. kapitola

Vydobytie Ogovho kráľovstva

1 Potom sme sa obrátili a vystupovali sme cestou do Bašanu. Bašanský kráľ Og so všetkým svojím ľudom nám pochodovali v ústrety, aby s nami v Edrei bojoval.
2 Jahve mi povedal: "Neboj sa ho, pretože som ti ho vydal do rúk, jeho, všetok jeho ľud i jeho krajinu. Naložíš s ním, ako si naložil s amorejským kráľom Sichonom, ktorý býva v Chešbone." 3 Jahve, náš Boh, nám vydal do rúk aj bašanského kráľa Oga i všetok jeho ľud. A my sme ho porazili tak, že mu nik nezostal nažive. 4 V tom čase sme zaujali všetky jeho mestá; nebolo mesta, ktoré by sme im neboli odňali: šesťdesiat miest, celý kraj Argob, kráľovstvo Oga v Bašane. 5 Všetky tieto mestá boli opevnené vysokými hradbami, bránami a závorami; nepočítajúc veľmi mnoho miest Perizejcov. 6 Postihli sme ich kliatbou, ako sme urobili chešbonskému kráľovi Sichonovi, a vydali sme kliatbe všetky tie mestá ženatých mužov, ženy a deti; 7 ale všetok dobytok a korisť z miest sme vzali pre seba. 8 Tak sme odňali krajinu dvom amorejským kráľom za Jordánom, od potoka Arnon až po pohorie Chermon 9 (Sidonci volajú Chermon Sirjon a Amorejci ho volajú Senir): 10 všetky mestá Náhornej roviny, celý Galaád a celý Bašan až po Salchu a Edrei, Ogove kráľovské mestá v Bašane. 11 (Bašanský kráľ Og zostal ako posledný z Refaovcov: jeho posteľ, železná posteľ, je v Rabbe Ammoncov, dlhá deväť lakťov a široká štyri, merané mužským lakťom.)

Rozdelenie Zajordánska

12 V tom čase sme zaujali túto krajinu od Aroeru na potoku Arnon. Rubenovcom a Gadovcom som dal polovicu pohoria Galaád i jeho mestá.
13 Zvyšnú časť Galaádu a celý Bašan, Ogovo kráľovstvo, som dal polovici kmeňa Manasses. (Celý kraj Argob a celý Bašan sa volá krajina Refaovcov. 14 Jair, Manassesov syn, zabral celý kraj Argob až po gešurské a maachatské hranice – Bašan – a pomenoval ho podľa svojho mena "Jairove dediny" až podnes.) 15 Machirovi som dal Galaád. 16 Rubenovcom a Gadovcom som dal od Galaádu až po potok Arnon, stred tohto potoka tvorí hranicu, a až po potok Jabok, vyznačujúci hranicu Ammoncov. 17 Araba a Jordán slúžili ako hranica od Kinneretu až k moru v Arabe (Soľné more), pod svahmi Pisgy na východ.

Posledné Mojžišove ustanovenia

18 V tom čase som vám prikázal: "Jahve, váš Boh, vám dal túto krajinu do vlastníctva. Všetci bojovníci prejdú ozbrojení na čele svojich bratov, Izraelcov;
19 len vaše ženy, vaše deti a vaše stáda – viem, že máte početné stáda – zostanú v mestách, ktoré som vám dal, 20 pokiaľ Jahve nedá vašim bratom odpočinok, ako dal vám, a pokiaľ aj oni nezaujmú krajinu, ktorú im Jahve, váš Boh, dáva na druhej strane Jordánu; potom sa vrátite každý na svoj majetok, ktorý som vám dal." 21 Nato som dal tento príkaz Jozuemu: "Vidíš na vlastné oči, čo urobil Jahve, váš Boh, tým dvom kráľom; tak urobí Jahve všetkým kráľovstvám, ktorými prejdeš. 22 Nebojte sa ich, lebo Jahve, váš Boh, sám bojuje za vás." 23 Vtedy som prosil Jahveho o milosť: 24 "Pane môj, Jahve, ty si začal ukazovať mne, svojmu sluhovi, svoju veľkosť a svoju mocnú ruku, ktorá... Veď ktorý boh na nebi alebo na zemi koná ako ty a s takou istou mocou? 25 Nemohol by som prejsť tam a vidieť tú krásnu krajinu za Jordánom, tú krásnu vrchovinu a Libanon?" 26 Ale kvôli vám sa Jahve na mňa rozhneval a nevypočul ma. Povedal mi: "Dosť! Nehovor mi už o tejto veci! 27 Vystúp na vrchol Pisgy a pozri sa na západ, na sever, na juh a na východ; rozhliadni sa vlastnými očami, lebo ty cez tento Jordán neprejdeš. 28 Daj svoje príkazy Jozuemu, povzbuď ho a posilni ho, lebo on cezeň prejde na čele tohto ľudu; on ich uvedie do vlastníctva tejto krajiny, ktorú uvidíš." 29 Potom sme zostali v doline naproti Bet-Peoru.