Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

3. kapitola

Vydobytie Ogovho kráľovstva

1 Potom sme sa obrátili a vystupovali sme cestou do Bašanu. Bašanský kráľ Og so všetkým svojím ľudom nám pochodovali v ústrety, aby s nami v Edrei bojoval.
2 Jahve mi povedal: "Neboj sa ho, pretože som ti ho vydal do rúk, jeho, všetok jeho ľud i jeho krajinu. Naložíš s ním, ako si naložil s amorejským kráľom Sichonom, ktorý býva v Chešbone." 3 Jahve, náš Boh, nám vydal do rúk aj bašanského kráľa Oga i všetok jeho ľud. A my sme ho porazili tak, že mu nik nezostal nažive. 4 V tom čase sme zaujali všetky jeho mestá; nebolo mesta, ktoré by sme im neboli odňali: šesťdesiat miest, celý kraj Argob, kráľovstvo Oga v Bašane. 5 Všetky tieto mestá boli opevnené vysokými hradbami, bránami a závorami; nepočítajúc veľmi mnoho miest Perizejcov. 6 Postihli sme ich kliatbou, ako sme urobili chešbonskému kráľovi Sichonovi, a vydali sme kliatbe všetky tie mestá ženatých mužov, ženy a deti; 7 ale všetok dobytok a korisť z miest sme vzali pre seba. 8 Tak sme odňali krajinu dvom amorejským kráľom za Jordánom, od potoka Arnon až po pohorie Chermon 9 (Sidonci volajú Chermon Sirjon a Amorejci ho volajú Senir): 10 všetky mestá Náhornej roviny, celý Galaád a celý Bašan až po Salchu a Edrei, Ogove kráľovské mestá v Bašane. 11 (Bašanský kráľ Og zostal ako posledný z Refaovcov: jeho posteľ, železná posteľ, je v Rabbe Ammoncov, dlhá deväť lakťov a široká štyri, merané mužským lakťom.)

Rozdelenie Zajordánska

12 V tom čase sme zaujali túto krajinu od Aroeru na potoku Arnon. Rubenovcom a Gadovcom som dal polovicu pohoria Galaád i jeho mestá.
13 Zvyšnú časť Galaádu a celý Bašan, Ogovo kráľovstvo, som dal polovici kmeňa Manasses. (Celý kraj Argob a celý Bašan sa volá krajina Refaovcov. 14 Jair, Manassesov syn, zabral celý kraj Argob až po gešurské a maachatské hranice – Bašan – a pomenoval ho podľa svojho mena "Jairove dediny" až podnes.) 15 Machirovi som dal Galaád. 16 Rubenovcom a Gadovcom som dal od Galaádu až po potok Arnon, stred tohto potoka tvorí hranicu, a až po potok Jabok, vyznačujúci hranicu Ammoncov. 17 Araba a Jordán slúžili ako hranica od Kinneretu až k moru v Arabe (Soľné more), pod svahmi Pisgy na východ.

Posledné Mojžišove ustanovenia

18 V tom čase som vám prikázal: "Jahve, váš Boh, vám dal túto krajinu do vlastníctva. Všetci bojovníci prejdú ozbrojení na čele svojich bratov, Izraelcov;
19 len vaše ženy, vaše deti a vaše stáda – viem, že máte početné stáda – zostanú v mestách, ktoré som vám dal, 20 pokiaľ Jahve nedá vašim bratom odpočinok, ako dal vám, a pokiaľ aj oni nezaujmú krajinu, ktorú im Jahve, váš Boh, dáva na druhej strane Jordánu; potom sa vrátite každý na svoj majetok, ktorý som vám dal." 21 Nato som dal tento príkaz Jozuemu: "Vidíš na vlastné oči, čo urobil Jahve, váš Boh, tým dvom kráľom; tak urobí Jahve všetkým kráľovstvám, ktorými prejdeš. 22 Nebojte sa ich, lebo Jahve, váš Boh, sám bojuje za vás." 23 Vtedy som prosil Jahveho o milosť: 24 "Pane môj, Jahve, ty si začal ukazovať mne, svojmu sluhovi, svoju veľkosť a svoju mocnú ruku, ktorá... Veď ktorý boh na nebi alebo na zemi koná ako ty a s takou istou mocou? 25 Nemohol by som prejsť tam a vidieť tú krásnu krajinu za Jordánom, tú krásnu vrchovinu a Libanon?" 26 Ale kvôli vám sa Jahve na mňa rozhneval a nevypočul ma. Povedal mi: "Dosť! Nehovor mi už o tejto veci! 27 Vystúp na vrchol Pisgy a pozri sa na západ, na sever, na juh a na východ; rozhliadni sa vlastnými očami, lebo ty cez tento Jordán neprejdeš. 28 Daj svoje príkazy Jozuemu, povzbuď ho a posilni ho, lebo on cezeň prejde na čele tohto ľudu; on ich uvedie do vlastníctva tejto krajiny, ktorú uvidíš." 29 Potom sme zostali v doline naproti Bet-Peoru.