Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

3. kapitola

Vydobytie Ogovho kráľovstva

1 Potom sme sa obrátili a vystupovali sme cestou do Bašanu. Bašanský kráľ Og so všetkým svojím ľudom nám pochodovali v ústrety, aby s nami v Edrei bojoval.
2 Jahve mi povedal: "Neboj sa ho, pretože som ti ho vydal do rúk, jeho, všetok jeho ľud i jeho krajinu. Naložíš s ním, ako si naložil s amorejským kráľom Sichonom, ktorý býva v Chešbone." 3 Jahve, náš Boh, nám vydal do rúk aj bašanského kráľa Oga i všetok jeho ľud. A my sme ho porazili tak, že mu nik nezostal nažive. 4 V tom čase sme zaujali všetky jeho mestá; nebolo mesta, ktoré by sme im neboli odňali: šesťdesiat miest, celý kraj Argob, kráľovstvo Oga v Bašane. 5 Všetky tieto mestá boli opevnené vysokými hradbami, bránami a závorami; nepočítajúc veľmi mnoho miest Perizejcov. 6 Postihli sme ich kliatbou, ako sme urobili chešbonskému kráľovi Sichonovi, a vydali sme kliatbe všetky tie mestá ženatých mužov, ženy a deti; 7 ale všetok dobytok a korisť z miest sme vzali pre seba. 8 Tak sme odňali krajinu dvom amorejským kráľom za Jordánom, od potoka Arnon až po pohorie Chermon 9 (Sidonci volajú Chermon Sirjon a Amorejci ho volajú Senir): 10 všetky mestá Náhornej roviny, celý Galaád a celý Bašan až po Salchu a Edrei, Ogove kráľovské mestá v Bašane. 11 (Bašanský kráľ Og zostal ako posledný z Refaovcov: jeho posteľ, železná posteľ, je v Rabbe Ammoncov, dlhá deväť lakťov a široká štyri, merané mužským lakťom.)

Rozdelenie Zajordánska

12 V tom čase sme zaujali túto krajinu od Aroeru na potoku Arnon. Rubenovcom a Gadovcom som dal polovicu pohoria Galaád i jeho mestá.
13 Zvyšnú časť Galaádu a celý Bašan, Ogovo kráľovstvo, som dal polovici kmeňa Manasses. (Celý kraj Argob a celý Bašan sa volá krajina Refaovcov. 14 Jair, Manassesov syn, zabral celý kraj Argob až po gešurské a maachatské hranice – Bašan – a pomenoval ho podľa svojho mena "Jairove dediny" až podnes.) 15 Machirovi som dal Galaád. 16 Rubenovcom a Gadovcom som dal od Galaádu až po potok Arnon, stred tohto potoka tvorí hranicu, a až po potok Jabok, vyznačujúci hranicu Ammoncov. 17 Araba a Jordán slúžili ako hranica od Kinneretu až k moru v Arabe (Soľné more), pod svahmi Pisgy na východ.

Posledné Mojžišove ustanovenia

18 V tom čase som vám prikázal: "Jahve, váš Boh, vám dal túto krajinu do vlastníctva. Všetci bojovníci prejdú ozbrojení na čele svojich bratov, Izraelcov;
19 len vaše ženy, vaše deti a vaše stáda – viem, že máte početné stáda – zostanú v mestách, ktoré som vám dal, 20 pokiaľ Jahve nedá vašim bratom odpočinok, ako dal vám, a pokiaľ aj oni nezaujmú krajinu, ktorú im Jahve, váš Boh, dáva na druhej strane Jordánu; potom sa vrátite každý na svoj majetok, ktorý som vám dal." 21 Nato som dal tento príkaz Jozuemu: "Vidíš na vlastné oči, čo urobil Jahve, váš Boh, tým dvom kráľom; tak urobí Jahve všetkým kráľovstvám, ktorými prejdeš. 22 Nebojte sa ich, lebo Jahve, váš Boh, sám bojuje za vás." 23 Vtedy som prosil Jahveho o milosť: 24 "Pane môj, Jahve, ty si začal ukazovať mne, svojmu sluhovi, svoju veľkosť a svoju mocnú ruku, ktorá... Veď ktorý boh na nebi alebo na zemi koná ako ty a s takou istou mocou? 25 Nemohol by som prejsť tam a vidieť tú krásnu krajinu za Jordánom, tú krásnu vrchovinu a Libanon?" 26 Ale kvôli vám sa Jahve na mňa rozhneval a nevypočul ma. Povedal mi: "Dosť! Nehovor mi už o tejto veci! 27 Vystúp na vrchol Pisgy a pozri sa na západ, na sever, na juh a na východ; rozhliadni sa vlastnými očami, lebo ty cez tento Jordán neprejdeš. 28 Daj svoje príkazy Jozuemu, povzbuď ho a posilni ho, lebo on cezeň prejde na čele tohto ľudu; on ich uvedie do vlastníctva tejto krajiny, ktorú uvidíš." 29 Potom sme zostali v doline naproti Bet-Peoru.