Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

34. kapitola

Mojžišova smrť

1 Vtedy Mojžiš odišiel z Moabských stepí, vystúpil na horu Nebo, na vrchol Pisgy naproti Jerichu a Jahve mu ukázal celú krajinu: Galaád až po Dan,
2 celý kraj Neftali i krajinu Efraima a Manassesa, celú krajinu Júdu až po Západné more, 3 Negeb, územie doliny Jericha, mesta paliem, až po Coar. 4 Jahve mu povedal: "Toto je krajina, ktorú som prísahou sľúbil Abrahámovi, Izákovi a Jakubovi týmito slovami: Dám ju tvojmu potomstvu. Dal som ti ju vidieť na vlastné oči, ale ty do nej nevojdeš." 5 Tam zomrel Mojžiš, Jahveho sluha, v Moabskej krajine, podľa ustanovenia Jahveho; 6 on ho pochoval v údolí, v Moabskej krajine, naproti Bet-Peoru. Až do dnešného dňa nik nevie o jeho hrobe. 7 Mojžiš mal stodvadsať rokov, keď zomrel; oči sa mu nezakalili, životné sily ho neopustili. 8 Izraelci oplakávali Mojžiša tridsať dní na Moabských stepiach. Potom sa skončili dni smútočného oplakávania Mojžiša. 9 Jozue, Nunov syn, bol naplnený duchom múdrosti, lebo Mojžiš vložil na neho svoje ruky. Izraelci ho poslúchali a konali podľa príkazu, ktorý Jahve dal Mojžišovi. 10 Nepovstal už v Izraeli prorok podobný Mojžišovi, ktorému by sa dal Jahve poznať z tváre do tváre. 11 Aké znamenia a zázraky mu Jahve dal vykonať v Egyptskej krajine proti faraónovi a všetkým jeho sluhom a celej jeho krajine! 12 Akou mocnou rukou a s akou veľkou hrôzou Mojžiš účinkoval pred očami celého Izraela!