Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

34. kapitola

Mojžišova smrť

1 Vtedy Mojžiš odišiel z Moabských stepí, vystúpil na horu Nebo, na vrchol Pisgy naproti Jerichu a Jahve mu ukázal celú krajinu: Galaád až po Dan,
2 celý kraj Neftali i krajinu Efraima a Manassesa, celú krajinu Júdu až po Západné more, 3 Negeb, územie doliny Jericha, mesta paliem, až po Coar. 4 Jahve mu povedal: "Toto je krajina, ktorú som prísahou sľúbil Abrahámovi, Izákovi a Jakubovi týmito slovami: Dám ju tvojmu potomstvu. Dal som ti ju vidieť na vlastné oči, ale ty do nej nevojdeš." 5 Tam zomrel Mojžiš, Jahveho sluha, v Moabskej krajine, podľa ustanovenia Jahveho; 6 on ho pochoval v údolí, v Moabskej krajine, naproti Bet-Peoru. Až do dnešného dňa nik nevie o jeho hrobe. 7 Mojžiš mal stodvadsať rokov, keď zomrel; oči sa mu nezakalili, životné sily ho neopustili. 8 Izraelci oplakávali Mojžiša tridsať dní na Moabských stepiach. Potom sa skončili dni smútočného oplakávania Mojžiša. 9 Jozue, Nunov syn, bol naplnený duchom múdrosti, lebo Mojžiš vložil na neho svoje ruky. Izraelci ho poslúchali a konali podľa príkazu, ktorý Jahve dal Mojžišovi. 10 Nepovstal už v Izraeli prorok podobný Mojžišovi, ktorému by sa dal Jahve poznať z tváre do tváre. 11 Aké znamenia a zázraky mu Jahve dal vykonať v Egyptskej krajine proti faraónovi a všetkým jeho sluhom a celej jeho krajine! 12 Akou mocnou rukou a s akou veľkou hrôzou Mojžiš účinkoval pred očami celého Izraela!