Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

33. kapitola

Mojžišove požehnania

1 Toto je požehnanie, ktorým Boží muž Mojžiš požehnal Izraelcov pred svojou smrťou.
2 Povedal: Jahve prišiel zo Sinaja. Vyšiel im zo Seiru, zažiaril z vrchu Paran. Prišiel pre nich po zhromaždeniach v Kadeši, od jeho juhu až po Svahy. 3 Ty miluješ praotcov, všetci svätí sú v tvojej ruke. Pri tvojich nohách sedávali a pod tvojím vedením chodievali. 4 (Mojžiš nám dal Zákon.) Jakubovo zhromaždenie vchádza do svojho dedičstva. 5 Bol kráľ v Ješurune, keď sa zhromaždili hlavy ľudu, keď sa zišli kmene Izraela. 6 Nech žije Ruben a nech nezomiera a nech žije malý počet jeho mužov. 7 Toto povedal o Júdovi: Počuj, Jahve, hlas Júdu a priveď ho k jeho ľudu. Nech jeho ruky bránia jeho právo, pomôž mu proti jeho nepriateľom. 8 O Lévim povedal: Daj Lévimu svoje Urim a svoje Tummim mužovi, ktorému si preukázal milosť, potom, čo si ho vyskúšal v Masse, s ktorým si sa prel pri vodách Meriby. 9 O svojom otcovi a o svojej matke povedal: "Nevidel som ich." Svojich bratov už nepozná, o svojich synoch nevie. Ale tvoje slovo zachovávali a tvoju zmluvu dodržiavali. 10 Učia Jakuba tvojim zvykom a Izraela tvojmu Zákonu. Obetujú kadidlo pred tebou a kladú celopaly na tvoj oltár. 11 Žehnaj, Jahve, jeho udatnosť a prijmi láskavo dielo jeho rúk. Rozdrv ľadviny jeho protivníkov a tých, čo ho nenávidia, aby viac nepovstali! 12 O Benjamínovi povedal: Jahveho miláčik, odpočíva bezpečne u neho. Najvyšší ho chráni po všetky dni a býva medzi jeho úbočiami. 13 O Jozefovi povedal: Jahve požehnáva jeho zem. Patrí mu to najlepšie z nebeskej rosy a z podzemných priepastí, 14 najlepšie z toho, čomu dáva rast slnko, z toho, čo klíči pri každom nove mesiaca, 15 prvotiny pravekých vrchov, to najlepšie z večných pahorkov, 16 to najlepšie zo zeme a z toho, čo dáva, milosť toho, ktorý sídli v Kre. To všetko nech príde na Jozefovu hlavu a na temä zasväteného medzi jeho bratmi! 17 Majestátny je ako prvorodený býk. Jeho rohy sú rohy byvola, nimi bije národy až po kraj zeme. Také sú desaťtisíce Efraimove, také sú tisíce Manassesove. 18 O Zabulonovi povedal: Raduj sa, Zabulon, na svojich výpravách. A ty, Isachar, vo svojich stanoch! 19 Volajú ľudí na vrchy, kde obetujú správne obety, lebo sajú bohatstvá morí a poklady ukryté v piesku. 20 O Gadovi povedal: Požehnaný, kto rozširuje Gadov priestor! Usadil sa ako levica; driape rameno, tvár i hlavu. 21 Potom si prisvojil prvotiny, videl, že mu bol pridelený náčelnícky podiel. Prišiel ako vodca ľudu, potom, čo vyplnil Jahveho spravodlivosť a jeho výroky o Izraelovi. 22 O Danovi povedal: Dan je mladý lev, ktorý vyráža z Bašanu. 23 O Neftalim povedal: Neftali nasýtený priazňou, plný Jahveho požehnania: západ i juh si prisvojí. 24 O Ašerovi povedal: Požehnaný buď, Ašer, medzi všetkými synmi! Nech je miláčikom svojich bratov a nech si nohu kúpe v oleji! 25 Nech sú tvoje závory zo železa a z bronzu a nech tvoja bezpečnosť trvá, pokiaľ žiješ! 26 Nikto sa nevyrovná Ješurunovmu Bohu: letí nebom tebe na pomoc, velebne sa nesúc na oblakoch! 27 Útočišťom je ti Boh odveký. A dolu na zemi ako večné ramená, ženie pred tebou nepriateľa a hovorí: "Znič!" 28 Izrael býva v bezpečí, Jakubov prameň osobitne v krajine obilia a vína, kde z jeho neba rosa kvapká. 29 Šťastný si, Izrael! Kto je ako ty, ľud víťazný? Jahve je tvojím ochranným štítom, on je tvojím slávnym mečom. Tvoji nepriatelia budú sa ti líškať, ale ty budeš šliapať po ich chrbtoch.