Predchádzajúca kapitola

31. kapitola

Jozueho poslanie

1 Mojžiš povedal celému Izraelu tieto slová:
2 "Dnes mám stodvadsať rokov. Nemôžem vás už viesť a Jahve mi povedal: Ty neprejdeš cez tento Jordán. 3 Jahve, tvoj Boh, pôjde pred tebou, on vyhubí pred tebou tieto národy a ty obsadíš ich krajinu. Jozue pôjde pred tebou tak, ako to povedal Jahve. 4 Jahve naloží s nimi, ako naložil s amorejskými kráľmi Sichonom a Ogom a s ich krajinami: zničil ich. 5 Jahve vám ich vydá a vy naložíte s nimi vo všetkom podľa prikázaní, ktoré som vám prikázal. 6 Buďte mocní a udatní, nebojte sa, ani sa netraste pred nimi, lebo Jahve, tvoj Boh, kráča s tebou: on ťa nezanechá a neopustí ťa." 7 Potom Mojžiš zavolal Jozueho a povedal mu pred očami celého Izraela: "Buď mocný a udatný: ty vojdeš s týmto ľudom do krajiny, ktorú Jahve prísahou sľúbil ich otcom, že im ju dá, a ty im ju rozdelíš do dedičného vlastníctva. 8 Sám Jahve kráča pred tebou, on bude s tebou; on ťa nezanechá a neopustí ťa. Neboj sa a neplaš sa."

Obradné čítanie Zákona

9 Mojžiš spísal tento Zákon a dal ho kňazom, synom Léviho, ktorí nosili archu Jahveho zmluvy, i všetkým starším Izraela.
10 Mojžiš im prikázal: "Každých sedem rokov, v čase určenom pre rok Odpustenia dlžôb, na sviatok Stanov, 11 keď sa celý Izrael príde predstaviť pred tvár Jahveho, tvojho Boha, na mieste, ktoré si on vyvolí, budeš predčítavať tento Zákon do uší celého Izraela. 12 Zhromaždi ľud, mužov, ženy, deti i cudzincov, ktorí sú v tvojich bránach, aby počuli a naučili sa a mali úctivú bázeň pred Jahvem, vaším Bohom, a aby zachovávali a plnili všetky slová tohto Zákona. 13 Ich synovia, ktorí ho ešte nepoznajú, budú počuť a naučia sa mať úctivú bázeň pred Jahvem, vaším Bohom, po všetky dni, kým budete žiť na pôde, do ktorej po prechode cez Jordán vkročíte, aby ste ju zaujali."

Jahveho pokyny

14 Jahve povedal Mojžišovi: "Pozri, čas tvojej smrti sa blíži, zavolaj Jozueho; postavte sa do Stanu Stretávania a ja mu dám svoje príkazy." Mojžiš a Jozue odišli a postavili sa do Stanu Stretávania.
15 Jahve sa ukázal v Stane, v oblačnom stĺpe; oblačný stĺp zastal pri vchode do Stanu. 16 A Jahve povedal Mojžišovi: "Pozri, ty sa uložíš ku svojim otcom a tento ľud povstane a bude smilne chodiť za bohmi cudzej krajiny, do ktorej vstupuje. Opustí ma a poruší zmluvu, ktorú som s ním uzavrel. 17 V ten deň vzplanie môj hnev proti nemu, opustím ich a skryjem si tvár pred nimi. Navštívia ich mnohé pohromy a súženia, aby ich pohltili, takže v ten deň povie: "Ak ma zastihli tieto pohromy, či nie preto, že môj Boh nie je v mojom strede?" 18 A v ten deň si určite skryjem svoju tvár pre všetko to zlo, ktoré popáchal, keďže sa obrátil k iným bohom.

Pieseň svedectva

19 Teraz si napíšte túto pieseň; nauč ju Izraelcov, vlož im ju do úst, aby mi táto pieseň bola svedkom proti Izraelcom.
20 Lebo ich uvediem na pôdu, ktorú som prísahou sľúbil ich otcom, na zem, ktorá oplýva mliekom a medom; najedia sa, nasýtia, stučnejú, potom sa obrátia k cudzím bohom a budú im slúžiť, mňa zavrhnú a moju zmluvu zrušia. 21 Ale keď ho zastihnú mnohé pohromy a súženia, táto pieseň bude hovoriť proti nemu ako svedok; lebo neupadne do zabudnutia v ústach jeho potomstva. Áno, poznám jeho zmýšľanie, ktoré dnes prechováva ešte skôr, než ho uvediem do zeme, ktorú som prísahou sľúbil." 22 Toho istého dňa napísal Mojžiš túto pieseň a naučil ju Izraelcov. 23 Jahve prikázal Nunovmu synovi Jozuemu: "Buď mocný a udatný, lebo ty vovedieš Izraelcov do krajiny, ktorú som im prísahou sľúbil, a ja budem s tebou."

Zákon uložený vedľa archy

24 Keď Mojžiš dopísal do knihy slová tohto Zákona až do konca,
25 prikázal Levitom, ktorí nosili archu Jahveho zmluvy: 26 "Vezmite túto knihu Zákona. Uložte ju vedľa archy zmluvy Jahveho, svojho Boha. Nech je tam svedkom proti tebe. 27 Lebo ja poznám tvoju vzdorovitosť a tvoju tvrdošijnosť. Ak ste sa až doteraz, kým ešte žijem medzi vami, priečili Jahvemu, o čo viac bude tomu tak po mojej smrti!"

Zhromaždenie Izraela na vypočutie piesne

28 "Zhromaždite ku mne všetkých starších svojich kmeňov i svojich pisárov, nech im dám počuť tieto slová, a nebo i zem si vezmem za svedkov proti nim.
29 Lebo viem, že sa po mojej smrti skazíte, pokazíte sa a odbočíte z cesty, ktorú som vám určil; v budúcnosti vás zastihne pohroma za to, že budete robiť, čo je zlé v očiach Jahveho, hnevajúc ho dielami svojich rúk." 30 Potom Mojžiš do uší celého zhromaždenia Izraela predniesol až do posledného slova túto pieseň: