Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

31. kapitola

Jozueho poslanie

1 Mojžiš povedal celému Izraelu tieto slová:
2 "Dnes mám stodvadsať rokov. Nemôžem vás už viesť a Jahve mi povedal: Ty neprejdeš cez tento Jordán. 3 Jahve, tvoj Boh, pôjde pred tebou, on vyhubí pred tebou tieto národy a ty obsadíš ich krajinu. Jozue pôjde pred tebou tak, ako to povedal Jahve. 4 Jahve naloží s nimi, ako naložil s amorejskými kráľmi Sichonom a Ogom a s ich krajinami: zničil ich. 5 Jahve vám ich vydá a vy naložíte s nimi vo všetkom podľa prikázaní, ktoré som vám prikázal. 6 Buďte mocní a udatní, nebojte sa, ani sa netraste pred nimi, lebo Jahve, tvoj Boh, kráča s tebou: on ťa nezanechá a neopustí ťa." 7 Potom Mojžiš zavolal Jozueho a povedal mu pred očami celého Izraela: "Buď mocný a udatný: ty vojdeš s týmto ľudom do krajiny, ktorú Jahve prísahou sľúbil ich otcom, že im ju dá, a ty im ju rozdelíš do dedičného vlastníctva. 8 Sám Jahve kráča pred tebou, on bude s tebou; on ťa nezanechá a neopustí ťa. Neboj sa a neplaš sa."

Obradné čítanie Zákona

9 Mojžiš spísal tento Zákon a dal ho kňazom, synom Léviho, ktorí nosili archu Jahveho zmluvy, i všetkým starším Izraela.
10 Mojžiš im prikázal: "Každých sedem rokov, v čase určenom pre rok Odpustenia dlžôb, na sviatok Stanov, 11 keď sa celý Izrael príde predstaviť pred tvár Jahveho, tvojho Boha, na mieste, ktoré si on vyvolí, budeš predčítavať tento Zákon do uší celého Izraela. 12 Zhromaždi ľud, mužov, ženy, deti i cudzincov, ktorí sú v tvojich bránach, aby počuli a naučili sa a mali úctivú bázeň pred Jahvem, vaším Bohom, a aby zachovávali a plnili všetky slová tohto Zákona. 13 Ich synovia, ktorí ho ešte nepoznajú, budú počuť a naučia sa mať úctivú bázeň pred Jahvem, vaším Bohom, po všetky dni, kým budete žiť na pôde, do ktorej po prechode cez Jordán vkročíte, aby ste ju zaujali."

Jahveho pokyny

14 Jahve povedal Mojžišovi: "Pozri, čas tvojej smrti sa blíži, zavolaj Jozueho; postavte sa do Stanu Stretávania a ja mu dám svoje príkazy." Mojžiš a Jozue odišli a postavili sa do Stanu Stretávania.
15 Jahve sa ukázal v Stane, v oblačnom stĺpe; oblačný stĺp zastal pri vchode do Stanu. 16 A Jahve povedal Mojžišovi: "Pozri, ty sa uložíš ku svojim otcom a tento ľud povstane a bude smilne chodiť za bohmi cudzej krajiny, do ktorej vstupuje. Opustí ma a poruší zmluvu, ktorú som s ním uzavrel. 17 V ten deň vzplanie môj hnev proti nemu, opustím ich a skryjem si tvár pred nimi. Navštívia ich mnohé pohromy a súženia, aby ich pohltili, takže v ten deň povie: "Ak ma zastihli tieto pohromy, či nie preto, že môj Boh nie je v mojom strede?" 18 A v ten deň si určite skryjem svoju tvár pre všetko to zlo, ktoré popáchal, keďže sa obrátil k iným bohom.

Pieseň svedectva

19 Teraz si napíšte túto pieseň; nauč ju Izraelcov, vlož im ju do úst, aby mi táto pieseň bola svedkom proti Izraelcom.
20 Lebo ich uvediem na pôdu, ktorú som prísahou sľúbil ich otcom, na zem, ktorá oplýva mliekom a medom; najedia sa, nasýtia, stučnejú, potom sa obrátia k cudzím bohom a budú im slúžiť, mňa zavrhnú a moju zmluvu zrušia. 21 Ale keď ho zastihnú mnohé pohromy a súženia, táto pieseň bude hovoriť proti nemu ako svedok; lebo neupadne do zabudnutia v ústach jeho potomstva. Áno, poznám jeho zmýšľanie, ktoré dnes prechováva ešte skôr, než ho uvediem do zeme, ktorú som prísahou sľúbil." 22 Toho istého dňa napísal Mojžiš túto pieseň a naučil ju Izraelcov. 23 Jahve prikázal Nunovmu synovi Jozuemu: "Buď mocný a udatný, lebo ty vovedieš Izraelcov do krajiny, ktorú som im prísahou sľúbil, a ja budem s tebou."

Zákon uložený vedľa archy

24 Keď Mojžiš dopísal do knihy slová tohto Zákona až do konca,
25 prikázal Levitom, ktorí nosili archu Jahveho zmluvy: 26 "Vezmite túto knihu Zákona. Uložte ju vedľa archy zmluvy Jahveho, svojho Boha. Nech je tam svedkom proti tebe. 27 Lebo ja poznám tvoju vzdorovitosť a tvoju tvrdošijnosť. Ak ste sa až doteraz, kým ešte žijem medzi vami, priečili Jahvemu, o čo viac bude tomu tak po mojej smrti!"

Zhromaždenie Izraela na vypočutie piesne

28 "Zhromaždite ku mne všetkých starších svojich kmeňov i svojich pisárov, nech im dám počuť tieto slová, a nebo i zem si vezmem za svedkov proti nim.
29 Lebo viem, že sa po mojej smrti skazíte, pokazíte sa a odbočíte z cesty, ktorú som vám určil; v budúcnosti vás zastihne pohroma za to, že budete robiť, čo je zlé v očiach Jahveho, hnevajúc ho dielami svojich rúk." 30 Potom Mojžiš do uší celého zhromaždenia Izraela predniesol až do posledného slova túto pieseň: