Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

30. kapitola

Návrat z vyhnanstva a obrátenie

1 Keď sa na tebe vyplnia všetky tieto slová, toto požehnanie a táto kliatba, ktoré som ti predložil, ak budeš o nich uvažovať vo svojom srdci medzi všetkými národmi, kam ťa Jahve, tvoj Boh, zaženie,
2 ak sa vrátiš k Jahvemu, svojmu Bohu, ak ty a tvoji synovia budete počúvať jeho hlas celým svojím srdcom a celou svojou dušou vo všetkom, čo ti dnes prikazujem, 3 Jahve, tvoj Boh, privedie tvojich zajatcov, zmiluje sa nad tebou, znovu ťa zhromaždí spomedzi všetkých národov, medzi ktoré ťa Jahve, tvoj Boh, rozptýlil. 4 Keby si bol vyhnaný až na kraj nebies, aj odtiaľ by ťa zhromaždil Jahve, tvoj Boh, a prišiel by si tam po teba, 5 aby ťa priviedol do krajiny, ktorú vlastnili tvoji otcovia, aby si ju vlastnil aj ty, aby si bol šťastný a aby si sa rozmnožil viac ako tvoji otcovia. 6 Jahve, tvoj Boh, obreže tvoje srdce a srdcia tvojich potomkov, aby si miloval Jahveho, svojho Boha, celým svojím srdcom a celou svojou dušou, a tak mal život. 7 Jahve, tvoj Boh, zošle všetky tieto kliatby na tvojich nepriateľov a na tvojich protivníkov, ktorí ťa prenasledovali. 8 Ty budeš znova poslúchať hlas Jahveho, svojho Boha, a budeš uvádzať do života všetky jeho prikázania, ktoré ti dnes prikazujem. 9 Jahve, tvoj Boh, ti dá nadbytok pri každom diele tvojich rúk, v plode tvojho lona, v plode tvojho dobytka a v plode tvojej pôdy. Lebo Jahve sa bude znovu radovať z tvojho šťastia, ako sa radoval zo šťastia tvojich otcov, 10 keď budeš poslúchať hlas Jahveho, svojho Boha, a budeš zachovávať jeho prikázania a jeho nariadenia zapísané v tejto knihe Zákona, keď sa vrátiš k Jahvemu, svojmu Bohu, celým svojím srdcom a celou svojou dušou. 11 Lebo tento Zákon, ktorý ti dnes prikazujem, nie je pre teba nesplniteľný, ani nedosiahnuteľný. 12 Nie je v nebesiach, aby si musel povedať: "Kto nám vystúpi do nebies a znesie nám ho, aby sme ho počuli, a tak ho plnili?" 13 Nie je ani za morom, aby si musel povedať: "Kto sa nám preplaví za more a prinesie nám ho, aby sme ho počuli, a tak ho plnili?" 14 Lebo to slovo je veľmi blízko teba, je v tvojich ústach a v tvojom srdci, aby si ho plnil.

Dve cesty

15 Pozri, dnes ti predkladám život a šťastie, smrť a nešťastie.
16 Ak budeš poslúchať prikázania Jahveho, svojho Boha, ktoré ti dnes prikazujem, ak budeš milovať Jahveho, svojho Boha, ak budeš kráčať po jeho cestách, ak budeš zachovávať jeho prikázania, jeho zákony a jeho zvyky, budeš žiť a rozmnožovať sa, Jahve, tvoj Boh, ťa bude žehnať v krajine, do ktorej vchádzaš, aby si ju zaujal. 17 Ale ak sa tvoje srdce odvráti a ty nebudeš poslúchať a dáš sa zviesť a budeš sa klaňať iným bohom a budeš im slúžiť, 18 vyhlasujem vám dnes, že určite zahyniete a nebudete dlho žiť na pôde, do ktorej po prechode cez Jordán vkročíš, aby si ju zaujal. 19 Nebo a zem volám dnes za svedkov proti vám: predkladám ti život alebo smrť, požehnanie alebo kliatbu. Vyvoľ si teda život, aby si zostal nažive ty i tvoje potomstvo. 20 Miluj Jahveho, svojho Boha, poslúchaj jeho hlas a pridŕžaj sa ho; lebo v tom je tvoj život, aj dĺžka tvojich dní, aby si mohol sídliť na pôde, ktorú Jahve prísahou sľúbil dať tvojim otcom Abrahámovi, Izákovi a Jakubovi."