Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

29. kapitola

Historická pripomienka

1 Mojžiš zvolal celý Izrael a povedal im: "Vy ste videli všetko, čo urobil Jahve pred vašimi očami v Egyptskej krajine, ako faraónovi a všetkým jeho služobníkom, tak i celej jeho krajine:
2 veľké skúšky, ktoré videli tvoje oči a veľké znamenia a zázraky. 3 Ale do dnešného dňa vám Jahve nedal srdce, aby ste poznali, oči, aby ste videli, a uši, aby ste počuli. 4 Viedol som vás štyridsať rokov po púšti a vaše šaty sa na vás nezodrali, ani sandále sa nezodrali na tvojich nohách. 5 Chlieb ste nejedli, víno a kvasené nápoje ste nepili, aby ste zo skúsenosti poznali, že ja, Jahve, som váš Boh. 6 Potom ste prišli na toto miesto. Sichon, kráľ Chešbonu, a Og, kráľ Bašanu, vytiahli proti nám do boja, ale my sme ich porazili. 7 Ich krajinu sme zaujali a dali sme ju do dedičstva Rubenovi, Gadovi a polovici kmeňa Manasses. 8 Zachovávajte slová tejto zmluvy a uvádzajte ich do života, aby ste mali úspech vo všetkom, čo podniknete.

Zmluva v Moabe

9 Vy všetci dnes stojíte pred Jahvem, svojím Bohom: náčelníci vašich kmeňov, vaši starší, vaši pisári, všetci mužovia Izraela,
10 vaše deti a vaše ženy i cudzinec, ktorý býva v tvojom tábore, od tvojho drevorubača až po tvojho nosiča vody, 11 aby si vstúpil do zmluvy s Jahvem, svojím Bohom, a do prísahy, ktorú Jahve, tvoj Boh, dnes s tebou uzatvára, 12 aby ťa dnes urobil svojím ľudom a on bol tvojím Bohom, ako ti sľúbil a ako prisahal tvojim otcom Abrahámovi, Izákovi a Jakubovi. 13 Ale túto zmluvu a túto prísahu neuzatváram len s vami samotnými, 14 ale aj s tým, kto tu dnes stojí s nami pred Jahvem, naším Bohom, i s tým, kto tu dnes s nami nie je. 15 Vy viete, s kým sme bývali v Egypte a ako sme prechádzali pomedzi národy, cez ktoré sme prešli. 16 Videli ste ich ohavnosti a ich modly, ktoré majú z dreva, kameňa, striebra a zlata. 17 Nech niet medzi vami muža, ani ženy, rodiny, ani kmeňa, ktorého srdce by sa dnes odvrátilo od Jahveho, nášho Boha, a ktorí by šli slúžiť bohom týchto národov! Nech niet medzi vami koreňa, ktorý plodí jed a palinu! 18 Ak by sa niekto po vypočutí tejto kliatby chválil vo svojom srdci a hovoril: "Ak budem kráčať podľa zatvrdilosti svojho srdca, nič mi nebude chýbať, tak ako dostatok vody zaženie smäd," 19 nebude mu Jahve ochotný odpustiť. Lebo Jahveho hnev a rozhorčenie vzplanú proti tomuto mužovi, spočinie na ňom celá kliatba napísaná v tejto knihe a Jahve vymaže jeho meno spod nebies. 20 Jahve ho oddelí od všetkých kmeňov Izraela, na jeho nešťastie, podľa všetkých kliatieb zmluvy zapísanej v tejto knihe Zákona.

Výhľady na vyhnanstvo

21 Budúce pokolenie, vaši synovia, ktorí povstanú po vás, i cudzinec, ktorý príde z ďalekej krajiny, uvidia pohromy, ktoré stihnú túto krajinu, a choroby, ktoré Jahve na ňu privedie, a zvolajú:
22 "Síra, soľ, celá zem je spálená; už sa do nej nebude siať, nič z nej nevyklíči, nijaká tráva na nej neporastie. Je ako zničená Sodoma a Gomora, Adma a Cebojim, ktoré Jahve zničil vo svojom hneve a rozhorčení!" 23 A všetky národy sa budú spytovať: "Prečo tak vykonal Jahve tejto krajine? Prečo taký strašne planúci hnev?" 24 A povedia im: "Pretože opustili zmluvu Jahveho, Boha svojich otcov, ktorú s nimi uzavrel, keď ich vyviedol z Egyptskej krajiny; 25 lebo išli slúžiť iným bohom a klaňali sa im, bohom, ktorých nepoznali, ani nedostali od neho ako diel. 26 Jahveho hnev vzplanul proti tejto zemi tak, že priviedol na ňu všetku kliatbu napísanú v tejto knihe. 27 Jahve ich vytrhol z ich pôdy s hnevom, rozhorčením a veľkým odporom a vrhol ich do inej krajiny, ako je tomu dodnes." 28 Skryté veci patria Jahvemu, nášmu Bohu, ale zjavené veci patria nám i našim synom až naveky, aby sme uvádzali do života všetky slová tohto Zákona.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk