Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

2. kapitola

Z Kadeša do Arnonu

1 Potom sme sa obrátili a vydali sme sa na púšť smerom k moru Suf, ako mi prikázal Jahve. Dlhý čas sme obchádzali pohorie Seir.
2 Vtedy mi Jahve povedal: 3 "Dosť ste sa nachodili okolo tohto pohoria: obráťte sa na sever. 4 Ľudu prikáž toto: Budete prechádzať územím vašich bratov, Ezauových synov, ktorí bývajú v Seire. Boja sa vás, ale majte sa veľmi na pozore. 5 Neprovokujte ich, lebo vám nedám nič z ich krajiny, ani na dĺžku šľapaje nohy: lebo pohorie Seir som dal Ezauovi do vlastníctvaa. 6 Kupujte si od nich za peniaze jedlo na jedenie; aj vodu na pitie si od nich kupujte. 7 Lebo Jahve, tvoj Boh, ťa požehnal pri každom diele tvojich rúk; bdel nad tvojím putovaním cez túto veľkú púšť. Už štyridsať rokov je s tebou Jahve, tvoj Boh, a nechýbalo ti nič." 8 Tak sme prešli popri našich bratoch, Ezauových synoch, ktorí bývajú v Seire, cestou cez Arabu, ktorá ide z Elatu a z Ecjon-Geberu; 9 potom sme sa obrátili a šli sme cestou k Moabskej púšti. Vtedy mi Jahve povedal: "Nenapádaj Moab, neprovokuj ho k boju; lebo ti nedám nič z jeho zeme do vlastníctva: Ar som dal do vlastníctva Lotovým synom. 10 (Predtým tam bývali Emci, národ silný, početný a vysokej postavy ako Anakovci. 11 Považovali ich za Refaovcov ako Anakovcov, ale Moabci ich volajú Emci. 12 Takisto v Seire predtým bývali Chorijci, ktorých Ezauovi synovia obsadili, vyhubili a usadili sa na ich mieste, ako to urobil Izrael vo svojej zemi dedičstva od Jahveho.) 13 Hor sa teraz! Prejdite cez potok Zered." Prešli sme teda cez potok Zered. 14 Naše blúdenie z Kadeš-Barney až po prechod cez potok Zered trvalo tridsaťosem rokov; kým z tábora úplne nevyhynulo celé pokolenie bojovníkov, ako im to Jahve prisahal. 15 Jahveho ruka bola proti nim, aby ich celkom vyhubila z tábora. 16 Keď vymreli z ľudu všetci bojaschopní muži, 17 Jahve sa na mňa obrátil slovami: 18 "Ty dnes prechádzaš Arom v moabskej krajine 19 a priblížiš sa k Ammonovým synom. Nenapádaj ich, neprovokuj ich; lebo ti nedám nič zo zeme Ammonových synov do vlastníctva: dal som ju do vlastníctva Lotovým synom. 20 (Aj túto krajinu považovali za krajinu Refaovcov: predtým v nej bývali Refaovci a Ammonci ich volali Zamzumovci, 21 ľud silný, početný a vysokej postavy ako Anakovci. Jahve ich vyhubil tak, že si ich podrobili a usadili sa na ich mieste, 22 ako to urobil Ezauovým synom, ktorí bývali v Seire, keď vyhubil pred nimi Chorijcov, ktorých si podrobili a usadili sa na ich mieste, až do dnešného dňa. 23 Avvijcov, ktorí bývali v dedinách až po Gazu, vyhubili Kaftorci, ktorí vyšli z Kaftoru a usadili sa na ich mieste.) 24 Hor sa! Vyrazte na cestu a prejdite cez potok Arnon. Pozri, vydávam do tvojej moci Sichona, kráľa Chešbonu, Amorejca, i jeho krajinu. Začni ju dobýjať a daj sa s ním do boja. 25 Od tohto dňa začnem budiť strach a hrôzu pred tebou u všetkých národov pod nebom: ktokoľvek počuje zvesť o tvojom príchode, bude sa triasť a chvieť úzkosťou."

Vydobytie Sichonovho kráľovstva

26 Z púšte Kedemot som vyslal poslov k chešbonskému kráľovi Sichonovi s týmito slovami:
27 "Chcem prejsť tvojou krajinou; pôjdem svojou cestou, neodbočím ani napravo, ani naľavo. 28 Budem jesť pokrm, ktorý mi predáš za peniaze, a budem piť vodu, ktorú mi prenecháš za peniaze. Chcem len peši prejsť, 29 ako to dovolili Ezauovi synovia, ktorí bývajú v Seire, a Moabci, ktorí bývajú v Are, kým neprekročím Jordán a nevojdem do krajiny, ktorú nám dáva Jahve, náš Boh." 30 Ale chešbonský kráľ Sichon nám nechcel dovoliť prejsť cez neho; lebo Jahve, tvoj Boh, urobil jeho ducha nepoddajným a zatvrdil jeho srdce, aby ho vydal tebe do rúk, ako je tomu dnes. 31 Jahve mi povedal: "Pozri, začínam ti vydávať do moci Sichona a jeho krajinu; začni zaberať jeho krajinu a zmocni sa jej!" 32 Vtedy vyšiel Sichon so všetkým svojím ľudom proti nám do boja pri Jahace. 33 Jahve, náš Boh, nám ho vydal a my sme ho porazili, jeho, jeho synov a celý jeho ľud. 34 Vtedy sme zaujali všetky jeho mestá a vydali sme kliatbe všetky tieto mestá ženatých mužov, ženy a deti a nedovolili sme ujsť nikomu, 35 okrem dobytka, ktorý bol našou korisťou spolu s korisťou zaujatých miest. 36 Od Aroeru, ktorý je na okraji údolia Arnonu, a od mesta, ktoré je v údolí, až po Galaád nebolo pre nás nedobytného mesta: Jahve, náš Boh, nám ich vydal všetky. 37 Ale ku krajine Ammoncov si sa nepriblížil, ani k oblasti potoka Jabok, ani k mestám v pohorí, ani k ničomu, čo zakázal Jahve, náš Boh.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk