Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

28. kapitola

Sľúbené požehnania

1 Ak budeš naozaj poslúchať hlas Jahveho, svojho Boha, a budeš plniť a zachovávať všetky jeho prikázania, ktoré ti dnes dávam, Jahve, tvoj Boh, ťa vyvýši nad všetky národy zeme.
2 Všetky tieto požehnania spočinú na tebe a splnia sa, ak budeš poslúchať hlas Jahveho, svojho Boha. 3 Budeš požehnaný v meste a budeš požehnaný na poli. 4 Bude požehnaný plod tvojho života, plod tvojej pôdy, plod tvojho dobytka, vrhy tvojho rožného statku i tvojich oviec. 5 Bude požehnaný tvoj kôš i tvoje chlebové koryto. 6 Budeš požehnaný, keď budeš vchádzať, a budeš požehnaný, keď budeš vychádzať. 7 Jahve dá, že porazíš nepriateľov, ktorí sa postavia proti tebe: jednou cestou vytiahnu proti tebe a siedmimi cestami zutekajú pred tebou. 8 Jahve prikáže svojmu požehnaniu, aby bolo s tebou, v tvojich sýpkach a vo všetkom, čoho sa chytia tvoje ruky a požehná ťa v krajine, ktorú ti dáva Jahve, tvoj Boh. 9 Boh si ťa povýši za svätý ľud, ako ti prísahou sľúbil, ak budeš zachovávať príkazy Jahveho, svojho Boha, a ak budeš kráčať po jeho cestách. 10 Všetky národy zeme uvidia, že nosíš meno Jahveho, a budú sa ťa báť. 11 Jahve ti dá nadbytok všetkého dobrého: plodu tvojho života, plodu tvojho dobytka a plodu tvojej pôdy na pôde, ktorú prísahou sľúbil tvojim otcom, že ju dá tebe. 12 Jahve ti otvorí nebesá, svoju bohatú pokladnicu, aby dal tvojej zemi dážď v pravý čas a požehnal všetky diela tvojich rúk. Budeš požičiavať mnohým národom, ale ty sám si nebudeš musieť požičiavať. 13 Jahve ťa urobí hlavou, a nie chvostom, budeš vždy hore, a nikdy dolu, ak budeš počúvať prikázania Jahveho, svojho Boha, ktoré ti dnes prikazujem, aby si ich zachovával a uvádzal do života, 14 bez toho, aby si sa odchýlil napravo alebo naľavo, ani od jedného slova, ktoré vám dnes prikazujem, tým, že by si chodil za inými bohmi a slúžil im.

Kliatby

15 Ale ak nebudeš poslúchať hlas Jahveho, svojho Boha, a nebudeš zachovávať jeho prikázania a jeho zákony, ktoré ti dnes prikazujem, doľahnú na teba všetky tieto kliatby a budú ťa stíhať.
16 Budeš prekliaty v meste a budeš prekliaty na poli! 17 Bude prekliaty tvoj kôš a tvoje chlebové koryto! 18 Bude prekliaty plod tvojho života, plod tvojej pôdy a plod tvojho rožného statku i plod tvojich oviec. 19 Budeš prekliaty, keď budeš vchádzať, a budeš prekliaty, keď budeš vychádzať. 20 Jahve zošle na teba kliatbu, zmätok a hrôzu vo všetkých tvojich prácach, kým ťa nevyhubí a rýchlo nezničí pre tvoje zvrátené skutky, za to, že si ma opustil. 21 Jahve uvalí na teba mor, kým ťa nevykynoží na pôde, na ktorú vstupuješ, aby si ju zaujal. 22 Jahve ťa zasiahne vysilením, horúčkou, zápalom, zimnicou, suchotami, obilnou sneťou a hrdzou, ktoré ťa budú prenasledovať, kým nezahynieš. 23 Nebo nad tebou bude z bronzu a zem pod tebou zo železa. 24 Jahve zmení dážď tvojej krajiny na prach a piesok; tie na teba budú padať z neba, kým ťa nezničia. 25 Jahve spôsobí, že ťa tvoji nepriatelia porazia: jednou cestou proti nim vytiahneš, siedmimi cestami budeš pred nimi utekať a budeš výstrahou pre všetky kráľovstvá zeme. 26 Tvoja mŕtvola bude potravou všetkému nebeskému vtáctvu a všetkým zvieratám zeme bez toho, aby ich ktokoľvek odohnal. 27 Jahve ťa zasiahne egyptskými vredmi, pľuzgiermi, vyrážkami a svrabom, z ktorých sa nebudeš môcť vyliečiť. 28 Jahve ťa zasiahne šialenstvom, slepotou a pomätenosťou mysle, 29 takže na pravé poludnie budeš tápať, ako tápe slepý vo tme, a tvoje podujatia sa nepodaria. Budú ťa stále utláčať a olupovať, a nikto ťa nezachráni. 30 Zasnúbiš sa so ženou, ale iný s ňou bude spávať; vystavíš si dom, ale nebudeš v ňom bývať; vysadíš si vinicu, ale jej prvé hrozno nebudeš oberať. 31 Tvojho vola zabijú pred tvojimi očami, a ty z neho nebudeš jesť; osla ti ukradnú v tvojej prítomnosti, a nevrátia ti ho; tvoje ovce vydajú tvojim nepriateľom, a ty nebudeš mať ochrancu. 32 Tvoji synovia a tvoje dcéry budú vydané cudziemu národu; každý deň sa tvoje oči budú umárať, keď za nimi budú hľadieť, ale tvoje ruky nič nezmôžu. 33 Plod tvojej pôdy a výsledky tvojej námahy zje národ, ktorý si nepoznal. Budú ťa stále utláčať a gniaviť. 34 Zošalieš z toho, na čo sa budú dívať tvoje oči. 35 Jahve ťa raní zlými vredmi na kolenách i na nohách, a ty sa nebudeš môcť vyliečiť; od šľapají nôh až po temeno hlavy. 36 Jahve odvedie teba i kráľa, ktorého si ustanovíš nad sebou, k národu, ktorý si nepoznal ani ty, ani tvoji otcovia, a tam budeš slúžiť cudzím bohom z dreva a z kameňa. 37 Budeš na úžas, na príslovie a na posmech pre všetky národy, medzi ktoré ťa Jahve zavedie. 38 Mnoho semena hodíš na pole a málo z neho pozberáš, lebo ho kobylka požerie. 39 Vinicu vysadíš a budeš obrábať, ale víno piť nebudeš, ani uskladňovať, lebo to zožerú červy. 40 Olivy budeš mať po celom svojom území, ale olejom sa natierať nebudeš, lebo olivy ti opadajú. 41 Synov a dcéry splodíš, ale nebudú tvoji, lebo pôjdu do zajatia. 42 Všetky tvoje stromy a plody tvojej zeme požerie hmyz. 43 Cudzinec, ktorý je u teba, ťa bude prerastať vyššie a vyššie, ale ty, ty budeš upadať nižšie a nižšie. 44 On ti bude požičiavať, ale ty mu nebudeš môcť požičať; on bude hlavou a ty budeš chvostom. 45 Všetky tieto kliatby prídu na teba, budú ťa prenasledovať, dostihnú ťa, až ťa zničia, lebo si neposlúchal hlas Jahveho, svojho Boha, a nezachovával si jeho prikázania a zákony, ktoré ti prikázal. 46 Pre teba a pre tvoje potomstvo budú znakom a zázrakom naveky.

Výhľady na vojny a vyhnanstvo

47 Pretože si neslúžil Jahvemu, svojmu Bohu, radostne a s blaženým srdcom za to, že si mal hojnosť všetkého,
48 budeš o hlade a smäde, v nahote a v nedostatku všetkého slúžiť svojim nepriateľom, ktorých Jahve pošle na teba. Železné jarmo ti vloží na šiju, kým ťa nezničí. 49 Jahve privedie na teba národ zďaleka, z končín zeme, ako prilieta orol. Bude to národ, ktorého reči nebudeš rozumieť, 50 národ krutej tváre, ktorý nebude brať ohľad na starca, ani sa nezľutuje nad chlapcom. 51 Poje plod tvojho dobytka a plod tvojej pôdy, kým ťa nezničí, nenechá ti ani obilie, ani víno, ani olej, ani mláďa tvojho dobytka, ani prírastok tvojho drobného stáda, kým ťa nezničí. 52 Bude ťa obliehať vo všetkých tvojich mestách, na ktoré sa spoliehaš po celej svojej krajine. Bude ťa obliehať vo všetkých tvojich mestách v celej krajine, ktorú ti dá Jahve, tvoj Boh. 53 Za obliehania a v tiesni, ktorou ťa stiesni tvoj nepriateľ, budeš jesť plod svojho života, mäso svojich synov a dcér, ktoré ti dal Jahve, tvoj Boh. 54 Aj najjemnejší a najrozmaznanejší muž spomedzi vás nevraživým okom bude hľadieť na svojho brata, ba aj na ženu svojho lona a na tie deti, ktoré mu ešte ostanú, 55 aby nemusel niektorému z nich dať jesť z mäsa svojich detí, ktoré bude jesť, keďže mu nezostane nič za obliehania a v tiesni, ktorou ťa stiesni tvoj nepriateľ vo všetkých tvojich mestách. 56 Najjemnejšia a najrozmaznanejšia žena z tvojho ľudu, ktorá sa nepokúsila ani len nohou stúpiť na zem pre rozmaznanosť a precitlivenosť, bude nevraživým okom hľadieť na muža svojho lona a takisto na svojho syna a na svoju dcéru, 57 na svoje plodové lôžko, ktoré vychádza z jej lona, i na svoje deti, ktoré zrodí, lebo ich bude potajomky jesť pre nedostatok všetkého za obliehania a v tiesni, ktorou ťa stiesni tvoj nepriateľ vo všetkých tvojich mestách. 58 Ak nebudeš bedlivo zachovávať a plniť všetky slová tohto Zákona, napísané v tejto knihe, a ak si nebudeš uctievať to slávne a hrozné meno Jahveho, tvojho Boha, 59 Jahve zasiahne teba i tvoje potomstvo svojimi ohromujúcimi údermi: údermi veľkými a trvalými, zhubnými a neústupnými chorobami. 60 Prinavráti ti všetky tie egyptské súženia, ktorých si sa tak hrozil, a ony prilipnú na teba. 61 A ešte viac, všetky choroby a rany, ktoré nespomína kniha tohto Zákona, privedie na teba Jahve, kým ťa nezničí. 62 Zostane z vás len málo ľudí, hoci vás bolo tak mnoho ako nebeských hviezd. Pretože si neposlúchal hlas Jahveho, svojho Boha, 63 tak ako mal Jahve radosť, keď vás robil šťastnými a keď vás rozmnožoval, tak vás s radosťou vyhubí a zničí. Budete vytrhnutí zo zeme, do ktorej vchádzaš, aby si ju zaujal. 64 Jahve ťa rozptýli medzi všetky národy od jedného konca zeme po druhý; tam budeš slúžiť cudzím bohom z dreva a z kameňa, ktorých si nepoznal ani ty, ani tvoji otcovia. 65 Medzi týmito národmi nebudeš mať pokoj a nenájde sa tam odpočinok pre chodidlo tvojej nohy a Jahve ti tam dá roztrasené srdce, hasnúci zrak, chradnúcu dušu. 66 Tvoj život bude pred tebou visieť na vlásku, budeš sa báť vo dne i v noci, nebudeš si istý životom. 67 Ráno budeš vravieť: "Keby už bol večer!" – a večer budeš vravieť: "Keby už bolo ráno!" – pre hrôzu, ktorá ti bude zvierať srdce, a pre pohľad, ktorý uvidia tvoje oči! 68 Jahve ťa pošle späť do Egypta na lodiach alebo cestou, o ktorej som ti povedal: "Už ju viac neuvidíš!" Tam sa pôjdete predávať za otrokov a otrokyne svojim nepriateľom, ale kupcov nenájdete. 69 Toto sú slová zmluvy, ktorú Jahve prikázal Mojžišovi uzavrieť s Izraelcami v Moabskej krajine, okrem zmluvy, ktorú s nimi uzavrel na Chorebe.