Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

27. kapitola

Napísanie Zákona a bohoslužobné obrady

1 Mojžiš a starší Izraela dali ľudu tento príkaz: "Zachovávajte každý príkaz, ktorý vám dnes prikazujem.
2 Keď prejdete Jordán do krajiny, ktorú ti dáva Jahve, tvoj Boh, postavíš veľké kamene, natrieš ich vápnom 3 a napíšeš na ne všetky slová tohto Zákona v čase, keď sa prebrodíš, aby si vošiel do zeme, ktorú ti dáva Jahve, tvoj Boh, do zeme oplývajúcej mliekom a medom, ako ti to povedal Jahve, Boh tvojich otcov. 4 Keď prejdete cez Jordán, postavte tieto kamene na vrchu Ebala, ako vám to dnes prikazujem, a natrite ich vápnom. 5 Tam postavíš Jahvemu, svojmu Bohu, oltár z kameňov, ktorých sa železo nedotklo. 6 Z neokresaných kameňov postavíš oltár Jahvemu, svojmu Bohu, a na tomto oltári budeš obetovať celopaly Jahvemu, svojmu Bohu, 7 tam budeš obetovať obety spoluúčasti, tam ich budeš jesť a radovať sa pred Jahvem, svojím Bohom. 8 Na tie kamene napíšeš všetky slová tohto Zákona: zreteľne a jasne." 9 Potom Mojžiš a levitskí kňazi povedali celému Izraelu: "Buď ticho a počúvaj, Izrael. Dnes si sa stal ľudom Jahveho, svojho Boha. 10 Budeš počúvať hlas Jahveho, svojho Boha, a budeš uvádzať do života jeho prikázania a zákony, ktoré ti dnes prikazujem." 11 A v ten deň prikázal Mojžiš ľudu: 12 "Keď prejdete Jordán, na vrchu Garizim sa postavia títo, aby žehnali ľud: Simeon a Lévi, Júda a Isachar, Jozef a Benjamín. 13 A títo sa postavia na vrch Ebal a budú preklínať: Ruben, Gad a Ašer, Zabulon, Dan a Neftali. 14 Slova sa ujmú Leviti a zvýšeným hlasom prehovoria ku všetkým Izraelcom: 15 Prekliaty človek, ktorý urobí vyrezávanú alebo liatu modlu, Jahvemu ohavnosť, dielo rúk remeselníka, a postaví ju na skrytom mieste. – Všetok ľud odpovie a povie: Amen. 16 Prekliaty, kto hanebne zaobchádza so svojím otcom a so svojou matkou. – A všetok ľud povie: Amen. 17 Prekliaty, kto prekladá medzník svojho blížneho. – A všetok ľud povie: Amen. 18 Prekliaty, kto pomýli slepého na ceste. – A všetok ľud povie: Amen. 19 Prekliaty, kto prekrucuje právo cudzinca, siroty a vdovy. – A všetok ľud povie: Amen. 20 Prekliaty, kto súloží so ženou svojho otca, lebo z nej sťahuje prikrývku svojho otca. – A všetok ľud povie: Amen. 21 Prekliaty, kto súloží s akýmkoľvek zvieraťom. – A všetok ľud povie: Amen. 22 Prekliaty, kto súloží so svojou sestrou, s dcérou svojho otca alebo s dcérou svojej matky. – A všetok ľud povie: Amen. 23 Prekliaty, kto súloží so svojou testinou. – A všetok ľud povie: Amen. 24 Prekliaty, kto tajne bije svojho blížneho. – A všetok ľud povie: Amen. 25 Prekliaty, kto prijíma úplatok, aby smrteľne zasiahol nevinný život. – A všetok ľud povie: Amen. 26 Prekliaty, kto nezachováva slová tohto Zákona a neuvádza ich do života. – A všetok ľud povie: Amen.