Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

26. kapitola

Prvotiny

1 Keď vojdeš do krajiny, ktorú ti dáva Jahve, tvoj Boh, do vlastníctva, keď ju zaujmeš a budeš v nej bývať,
2 vezmeš prvotiny všetkých plodín pôdy, čo vypestuješ v krajine, ktorú ti dáva Jahve, tvoj Boh. Vložíš ich do koša a pôjdeš na miesto, ktoré si vyvolí Jahve, tvoj Boh, za príbytok pre svoje meno. 3 Pôjdeš ku kňazovi, ktorý bude v úrade v tých dňoch, a povieš mu: "Vyhlasujem dnes Jahvemu, môjmu Bohu, že som prišiel do krajiny, o ktorej Jahve prisahal našim otcom, že nám ju dá." 4 Kňaz vezme kôš z tvojej ruky a položí ho pred oltár Jahveho, tvojho Boha. 5 Vtedy prednesieš tieto slová pred Jahvem, svojím Bohom: "Môj otec bol blúdiacim Aramejcom, zostúpil do Egypta a žil tam ako cudzinec s malým počtom osôb a stal sa veľkým, mocným a početným národom. 6 Ale Egypťania s nami zle nakladali, trýznili nás a uvalili na nás ťažké otroctvo. 7 Vtedy sme volali k Jahvemu, Bohu svojich otcov. Jahve počul náš hlas a videl našu biedu, naše trápenie a náš útlak 8 a Jahve nás vyviedol z Egypta silnou rukou a vystretým ramenom, s veľkou hrôzou, so znameniami a zázrakmi. 9 Priviedol nás na toto miesto a dal nám túto krajinu oplývajúcu mliekom a medom. 10 A teraz, pozri, priniesol som prvotiny plodín pôdy, ktorú si mi, Jahve, dal." Položíš ich pred Jahveho, svojho Boha, a padneš na tvár pred Jahvem, svojím Bohom. 11 Potom sa budeš radovať s Levitom a s cudzincom, žijúcimi s tebou, zo všetkých dobrých vecí, ktoré Jahve, tvoj Boh, dal tebe a tvojmu domu.

Trojročný desiatok

12 V treťom roku, roku desiatku, keď odvedieš všetky desiatky zo svojej úrody a dáš ich Levitovi, cudzincovi, vdove a sirote, aby mali čo jesť v tvojich mestách a boli sýti,
13 povieš pred Jahvem, svojím Bohom: "Vzal som zo svojho domu to, čo je zasvätené. Dal som to Levitovi, cudzincovi, vdove a sirote podľa všetkých tvojich prikázaní, ktoré si mi dal; tvoje prikázania som neprestúpil, ani som na ne nezabudol. 14 Počas svojho smútku som z toho nejedol nič, nebral som z toho nič, keď som bol nečistý, ani som z toho nič nedal pre mŕtveho. Poslúchal som hlas Jahveho, svojho Boha, urobil som všetko, čo si mi prikázal. 15 Zhliadni z nebies, zo svojho svätého príbytku, a požehnaj svoj ľud Izrael i zem, ktorú si nám dal, ako si prisahal našim otcom, zem oplývajúcu mliekom a medom."

Izrael, Jahveho ľud

16 Dnes ti Jahve, tvoj Boh, prikazuje, aby si zachovával tieto zákony a zvyky; budeš ich zachovávať a plniť celým svojím srdcom a celou svojou dušou.
17 Dnes si Jahvemu prehlásil, že on bude tvojím Bohom a ty že budeš kráčať po jeho cestách, že budeš zachovávať jeho zákony, jeho prikázania a jeho zvyky a že budeš počúvať jeho hlas. 18 A Jahve dnes prehlásil tebe, že budeš jeho vlastným ľudom, ako ti on hovoril, že budeš zachovávať všetky jeho prikázania; 19 on ťa potom povýši v povesti, cti a sláve nad všetky národy, ktoré stvoril, a ty budeš ľudom zasväteným Jahvemu, svojmu Bohu, ako ti on hovoril.