Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

24. kapitola

Rozvod

1 Ak si muž vezme ženu a žije s ňou ako manžel, ale potom nenájde milosť v jeho očiach, lebo nájde na nej niečo hanlivé; napíše jej teda prepúšťací list, dá jej ho a pošle ju preč zo svojho domu;
2 ona opustí jeho dom, odíde a vydá sa za iného muža. 3 Ak sa sprotiví aj druhému mužovi a ten jej napíše prepúšťací list, dá jej ho a pošle ju zo svojho domu (alebo ak zomrie tento druhý muž, ktorý si ju vzal za ženu), 4 jej prvý manžel, ktorý ju poslal preč, nesmie si ju znovu vziať za ženu potom, čo sa takto poškvrnila. Lebo to by bolo ohavnosťou v Jahveho očiach a ty nemáš uvaľovať hriech na krajinu, ktorú ti Jahve, tvoj Boh, dáva do dedičstva.

Ochranné opatrenia

5 Keď sa muž práve oženil, nepôjde k vojsku a nech sa mu neukladá nijaká povinnosť, po jeden rok bude uvoľnený pre svoj dom, aby sa radoval so svojou ženou, ktorú si vzal.
6 Nikto nesmie vziať do zálohu kameň ručného mlyna, ani spodný, ani behúň: to by bolo akoby bral do zálohu samotný život. 7 Ak sa nájde človek, ktorý unesie niekoho zo svojich bratov Izraelcov a využije ho ako otroka alebo ho predá, ten zlodej zomrie. Tak odstrániš zlo zo svojho stredu. 8 V prípade malomocenstva dbaj, aby si bedlivo zachovával a plnil všetko, čo vás naučia levitskí kňazi. Budete zachovávať a plniť to, čo som im prikázal. 9 Spomeň si, čo Jahve, tvoj Boh, urobil Miriam na ceste, keď ste vychádzali z Egypta. 10 Ak požičiavaš niečo svojmu blížnemu na záloh, nevkročíš do jeho domu vziať si od neho záloh. 11 Budeš stáť vonku a ten, komu požičiavaš, ti záloh vynesie von. 12 Ak je ten muž chudobný, nepôjdeš spať s jeho zálohom, 13 vrátiš mu ho pri západe slnka, on pôjde spať vo svojom plášti, bude ťa žehnať a to bude dobrý skutok v očiach Jahveho, tvojho Boha. 14 Neutláčaj núdzneho a chudobného nádenníka, či je z tvojich bratov, alebo cudzinec, ktorý býva v tvojej krajine a v tvojom meste. 15 Dáš mu mzdu ešte toho dňa, nech slnko nezapadne nad týmto dlhom; lebo je chudobný a netrpezlivo na ňu čaká. Tak kvôli nej nebude volať proti tebe k Jahvemu. Inak by si mal hriech. 16 Otcovia nebudú vydaní na smrť za synov, ani synovia za otcov. Každý bude vydaný na smrť pre svoj vlastný zločin. 17 Nebudeš prekrúcať právo cudzinca a siroty a nevezmeš do zálohu vdovine šaty. 18 Pamätaj, že si bol otrokom v Egypte a že ťa odtiaľ vykúpil Jahve, tvoj Boh; preto ti prikazujem, aby si robil toto. 19 Keď budeš žať na svojom poli a zabudneš na poli snop, nevracaj sa, aby si ho vzal. Bude pre cudzinca, sirotu a vdovu, aby ťa žehnal Jahve, tvoj Boh, pri každom diele tvojich rúk. 20 Keď budeš obíjať svoje olivy, nebudeš prezerať po sebe jej vetvy. To, čo zostane, bude pre cudzinca, sirotu a vdovu. 21 Keď budeš oberať svoju vinicu, nebudeš na nej potom po sebe nič paberkovať. To, čo zostane, bude pre cudzinca, sirotu a vdovu. 22 Pamätaj, že si bol otrokom v Egyptskej krajine; preto ti prikazujem, aby si konal podľa týchto slov.