Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

24. kapitola

Rozvod

1 Ak si muž vezme ženu a žije s ňou ako manžel, ale potom nenájde milosť v jeho očiach, lebo nájde na nej niečo hanlivé; napíše jej teda prepúšťací list, dá jej ho a pošle ju preč zo svojho domu;
2 ona opustí jeho dom, odíde a vydá sa za iného muža. 3 Ak sa sprotiví aj druhému mužovi a ten jej napíše prepúšťací list, dá jej ho a pošle ju zo svojho domu (alebo ak zomrie tento druhý muž, ktorý si ju vzal za ženu), 4 jej prvý manžel, ktorý ju poslal preč, nesmie si ju znovu vziať za ženu potom, čo sa takto poškvrnila. Lebo to by bolo ohavnosťou v Jahveho očiach a ty nemáš uvaľovať hriech na krajinu, ktorú ti Jahve, tvoj Boh, dáva do dedičstva.

Ochranné opatrenia

5 Keď sa muž práve oženil, nepôjde k vojsku a nech sa mu neukladá nijaká povinnosť, po jeden rok bude uvoľnený pre svoj dom, aby sa radoval so svojou ženou, ktorú si vzal.
6 Nikto nesmie vziať do zálohu kameň ručného mlyna, ani spodný, ani behúň: to by bolo akoby bral do zálohu samotný život. 7 Ak sa nájde človek, ktorý unesie niekoho zo svojich bratov Izraelcov a využije ho ako otroka alebo ho predá, ten zlodej zomrie. Tak odstrániš zlo zo svojho stredu. 8 V prípade malomocenstva dbaj, aby si bedlivo zachovával a plnil všetko, čo vás naučia levitskí kňazi. Budete zachovávať a plniť to, čo som im prikázal. 9 Spomeň si, čo Jahve, tvoj Boh, urobil Miriam na ceste, keď ste vychádzali z Egypta. 10 Ak požičiavaš niečo svojmu blížnemu na záloh, nevkročíš do jeho domu vziať si od neho záloh. 11 Budeš stáť vonku a ten, komu požičiavaš, ti záloh vynesie von. 12 Ak je ten muž chudobný, nepôjdeš spať s jeho zálohom, 13 vrátiš mu ho pri západe slnka, on pôjde spať vo svojom plášti, bude ťa žehnať a to bude dobrý skutok v očiach Jahveho, tvojho Boha. 14 Neutláčaj núdzneho a chudobného nádenníka, či je z tvojich bratov, alebo cudzinec, ktorý býva v tvojej krajine a v tvojom meste. 15 Dáš mu mzdu ešte toho dňa, nech slnko nezapadne nad týmto dlhom; lebo je chudobný a netrpezlivo na ňu čaká. Tak kvôli nej nebude volať proti tebe k Jahvemu. Inak by si mal hriech. 16 Otcovia nebudú vydaní na smrť za synov, ani synovia za otcov. Každý bude vydaný na smrť pre svoj vlastný zločin. 17 Nebudeš prekrúcať právo cudzinca a siroty a nevezmeš do zálohu vdovine šaty. 18 Pamätaj, že si bol otrokom v Egypte a že ťa odtiaľ vykúpil Jahve, tvoj Boh; preto ti prikazujem, aby si robil toto. 19 Keď budeš žať na svojom poli a zabudneš na poli snop, nevracaj sa, aby si ho vzal. Bude pre cudzinca, sirotu a vdovu, aby ťa žehnal Jahve, tvoj Boh, pri každom diele tvojich rúk. 20 Keď budeš obíjať svoje olivy, nebudeš prezerať po sebe jej vetvy. To, čo zostane, bude pre cudzinca, sirotu a vdovu. 21 Keď budeš oberať svoju vinicu, nebudeš na nej potom po sebe nič paberkovať. To, čo zostane, bude pre cudzinca, sirotu a vdovu. 22 Pamätaj, že si bol otrokom v Egyptskej krajine; preto ti prikazujem, aby si konal podľa týchto slov.