Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

21. kapitola

Prípad neznámeho vraha

1 Ak na pôde, ktorú ti dáva do vlastníctva Jahve, tvoj Boh, nájdu zavraždeného človeka ležiaceho na poli a nevie sa, kto ho zabil,
2 vyjdú tvoji starší a tvoji sudcovia odmerať vzdialenosť medzi zavraždeným a okolitými mestami 3 a určia, ktoré mesto je najbližšie k obeti. Potom starší tohto mesta vezmú jalovicu, na ktorej ešte neorali a ktorá ešte neťahala v jarme. 4 Starší mesta dovedú jalovicu k potoku, ktorý nevysychá, na miesto, kde sa neoralo ani nesialo, a tam jalovici zlomia väzy. 5 Nato pristúpia kňazi, synovia Léviho; lebo ich vyvolil Jahve, tvoj Boh, aby mu slúžili a žehnali v Jahveho mene, a im patrí, aby rozhodovali pri každom spore a pri každom prípade násilia. 6 Vtedy všetci starší toho mesta, najbližšieho k zabitému, si umyjú ruky v potoku nad zabitou jalovicou. 7 Vyslovia tieto slová: "Naše ruky nepreliali túto krv a naše oči nič nevideli. 8 Odpusť, Jahve, Izraelu, svojmu ľudu, ktorý si vykúpil, a nedovoľ preliať nevinnú krv uprostred Izraela, svojho ľudu." A tá krv im bude odpustená. 9 Ale ty odstrániš zo svojho stredu každé prelievanie nevinnej krvi, ak chceš konať, čo je v Jahveho očiach správne.

Zajatkyne

10 Keď pôjdeš do vojny proti svojim nepriateľom a Jahve, tvoj Boh, vydá ti ich do rúk a privedieš si z nich zajatcov
11 a uvidíš medzi nimi ženu peknej postavy a zamiluješ si ju, môžeš si ju vziať za ženu 12 a odviesť si ju domov. Nech si ostrihá hlavu, poobrezáva nechty 13 a odloží šaty zajatkyne; zostane bývať v tvojom dome a celý mesiac bude oplakávať svojho otca a svoju matku. Potom smieš vojsť k nej, správať sa k nej ako manžel a ona bude tvojou ženou. 14 Ak by sa ti neskôr znepáčila, prepustíš ju na slobodu, nepredáš ju za peniaze: nesmieš mať z nej zisk, veď ti bola ženou.

Právo prvorodeného

15 Ak muž má dve ženy, jednu, ktorú miluje, a druhú, ktorú nenávidí, a obidve, milovaná i nemilovaná, mu porodia synov a prvorodený bude synom ženy, ktorú nenávidí,
16 v deň, keď bude deliť svoj majetok svojim synom, ten človek nesmie priznať právo prvorodeného synovi milovanej na úkor syna nenávidenej, skutočného prvorodeného. 17 Ale za prvorodeného uzná syna nenávidenej a dá mu dvojnásobný podiel zo všetkého, čo má: lebo je prvotinou jeho sily, jemu patrí právo prvorodeného.

Neposlušný syn

18 Ak má niekto hlavatého a odbojného syna, ktorý nepočúva ani hlas svojho otca, ani hlas svojej matky, a keď ho trestajú, tým viac ich nepočúva,
19 jeho otec a jeho matka ho chytia a vyvedú k starším mesta, k bráne. 20 Povedia starším jeho mesta: "Tento náš syn je hlavatý a odbojný a nechce nás počúvať, je hýrivec a pijan." 21 Vtedy ho všetci ľudia mesta budú kameňovať, kým nezomrie. Tak odstrániš zlo zo svojho stredu, celý Izrael to počuje a bude sa báť.

Rôzne predpisy

22 Ak sa niekto previnil zločinom hodným smrti, bol popravený obesením na strom,
23 jeho mŕtvola nesmie zostať na dreve cez noc; pochováš ho ešte toho dňa, lebo obesený je prekliaty Bohom, a ty nesmieš poškvrniť pôdu, ktorú ti dáva Jahve, tvoj Boh, do dedičstva.