Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

20. kapitola

Vojna a bojovníci

1 Keď odídeš do vojny proti svojmu nepriateľovi a uvidíš kone, vozy a ľud početnejší ako ty, nebudeš sa ich báť; lebo s tebou je Jahve, tvoj Boh, ktorý ťa vyviedol z Egyptskej krajiny.
2 Tesne pred bojom predstúpi kňaz a prehovorí k ľudu. 3 Povie im: "Počuj Izrael: vy, ktorí sa dnes chystáte do boja proti svojmu nepriateľovi, nech vám srdce neochabuje! Nebojte sa, nemajte strach, netraste sa pred nimi. 4 Lebo Jahve, váš Boh, kráča s vami, aby bojoval za vás proti vašim nepriateľom a aby vás zachránil." 5 Potom pisári prehovoria k ľudu a povedia: "Kto si vystavil nový dom a ešte ho neposvätil? Nech odíde a vráti sa domov, aby v boji nepadol a aby ho neposvätil niekto iný! 6 Kto vysadil vinicu a ešte z nej nezberal prvé plody? Nech odíde a vráti sa domov, aby v boji nepadol a aby z nej nezberal prvé plody niekto iný! 7 Kto sa zasnúbil so ženou a ešte si ju nevzal za manželku? Nech odíde a vráti sa domov, aby v boji nepadol a aby si ju nevzal za manželku niekto iný!" 8 Pisári povedia ľudu ešte toto: "Kto sa bojí a cíti, že ho opúšťa odvaha? Nech odíde a vráti sa domov, aby jeho bratom neochablo srdce ako jemu!" 9 Potom, keď pisári skončia reč k ľudu, postavia sa na čelo velitelia vojska.

Dobýjanie miest

10 Keď sa priblížiš k nejakému mestu, aby si proti nemu bojoval, ponúkneš mu mier.
11 Ak ho prijme a otvorí ti svoje brány, všetok ľud, čo v ňom býva, ti bude konať nútené práce a bude ti slúžiť. 12 Ale ak odmietne mier a začne proti tebe bojovať, budeš ho obliehať! 13 Jahve, tvoj Boh, ho vydá do tvojej moci a ty ostrím meča pobiješ všetkých mužského rodu. 14 Ale ženy a deti, dobytok, všetko, čo je v meste, všetku jeho korisť si vezmeš ako plen. Budeš užívať korisť svojich nepriateľov, ktorú ti vydá Jahve, tvoj Boh. 15 Tak urobíš všetkým mestám, veľmi vzdialeným od teba, ktoré nepatria týmto národom. 16 Ale z miest tých národov, ktoré ti Jahve, tvoj Boh, dáva do dedičstva, nenecháš nažive nikoho. 17 Vydáš ich kliatbe, týchto Chetejcov, Amorejcov, Kanaáncov, Perizejcov, Chivijcov a Jebuzejcov, ako ti prikázal Jahve, tvoj Boh, 18 aby vás nenaučili robiť všetky tie ohavnosti, ktoré robia pre svojich bohov: vy by ste tým zhrešili proti Jahvemu, svojmu Bohu! 19 Ak budeš nejaké mesto obliehať dlhý čas bojujúc proti nemu, aby si ho dobyl, nebudeš ničiť jeho stromy sekerou; budeš sa nimi živiť, preto ich nevyrúb. Veď či je poľný strom človekom, aby si ho obliehal? 20 Len stromy, o ktorých vieš, že nie sú ovocnými stromami, môžeš zničiť, vyrúbať, aj vystavať z nich obliehacie nástroje proti mestu, ktoré bojuje proti tebe, kým nepodľahne.