Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

20. kapitola

Vojna a bojovníci

1 Keď odídeš do vojny proti svojmu nepriateľovi a uvidíš kone, vozy a ľud početnejší ako ty, nebudeš sa ich báť; lebo s tebou je Jahve, tvoj Boh, ktorý ťa vyviedol z Egyptskej krajiny.
2 Tesne pred bojom predstúpi kňaz a prehovorí k ľudu. 3 Povie im: "Počuj Izrael: vy, ktorí sa dnes chystáte do boja proti svojmu nepriateľovi, nech vám srdce neochabuje! Nebojte sa, nemajte strach, netraste sa pred nimi. 4 Lebo Jahve, váš Boh, kráča s vami, aby bojoval za vás proti vašim nepriateľom a aby vás zachránil." 5 Potom pisári prehovoria k ľudu a povedia: "Kto si vystavil nový dom a ešte ho neposvätil? Nech odíde a vráti sa domov, aby v boji nepadol a aby ho neposvätil niekto iný! 6 Kto vysadil vinicu a ešte z nej nezberal prvé plody? Nech odíde a vráti sa domov, aby v boji nepadol a aby z nej nezberal prvé plody niekto iný! 7 Kto sa zasnúbil so ženou a ešte si ju nevzal za manželku? Nech odíde a vráti sa domov, aby v boji nepadol a aby si ju nevzal za manželku niekto iný!" 8 Pisári povedia ľudu ešte toto: "Kto sa bojí a cíti, že ho opúšťa odvaha? Nech odíde a vráti sa domov, aby jeho bratom neochablo srdce ako jemu!" 9 Potom, keď pisári skončia reč k ľudu, postavia sa na čelo velitelia vojska.

Dobýjanie miest

10 Keď sa priblížiš k nejakému mestu, aby si proti nemu bojoval, ponúkneš mu mier.
11 Ak ho prijme a otvorí ti svoje brány, všetok ľud, čo v ňom býva, ti bude konať nútené práce a bude ti slúžiť. 12 Ale ak odmietne mier a začne proti tebe bojovať, budeš ho obliehať! 13 Jahve, tvoj Boh, ho vydá do tvojej moci a ty ostrím meča pobiješ všetkých mužského rodu. 14 Ale ženy a deti, dobytok, všetko, čo je v meste, všetku jeho korisť si vezmeš ako plen. Budeš užívať korisť svojich nepriateľov, ktorú ti vydá Jahve, tvoj Boh. 15 Tak urobíš všetkým mestám, veľmi vzdialeným od teba, ktoré nepatria týmto národom. 16 Ale z miest tých národov, ktoré ti Jahve, tvoj Boh, dáva do dedičstva, nenecháš nažive nikoho. 17 Vydáš ich kliatbe, týchto Chetejcov, Amorejcov, Kanaáncov, Perizejcov, Chivijcov a Jebuzejcov, ako ti prikázal Jahve, tvoj Boh, 18 aby vás nenaučili robiť všetky tie ohavnosti, ktoré robia pre svojich bohov: vy by ste tým zhrešili proti Jahvemu, svojmu Bohu! 19 Ak budeš nejaké mesto obliehať dlhý čas bojujúc proti nemu, aby si ho dobyl, nebudeš ničiť jeho stromy sekerou; budeš sa nimi živiť, preto ich nevyrúb. Veď či je poľný strom človekom, aby si ho obliehal? 20 Len stromy, o ktorých vieš, že nie sú ovocnými stromami, môžeš zničiť, vyrúbať, aj vystavať z nich obliehacie nástroje proti mestu, ktoré bojuje proti tebe, kým nepodľahne.