Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

18. kapitola

Levitské kňazstvo

1 Levitskí kňazi, celý kmeň Lévi, nebudú mať nijaký podiel ani dedičstvo s Izraelom. Budú žiť z pokrmových obiet prinášaných Jahvemu a z jeho dedičstva.
2 Tento kmeň nebude mať dedičstvo medzi svojimi bratmi. Jahve je jeho dedičstvom, ako mu to povedal. 3 Toto bude patriť kňazovi od ľudu, od tých, čo prinášajú obetu, býka, či ovcu: kňazovi dajú stehno, čeľuste a žalúdka. 4 Dáš mu prvotiny svojho obilia, svojho nového vína a svojho oleja, tiež prvotiny strihania svojich oviec. 5 Lebo jeho si vyvolil Jahve, tvoj Boh, zo všetkých tvojich kmeňov, aby stál v službe Jahveho mena, on i jeho synovia po všetky dni. 6 Ak príde Levita z niektorého tvojho mesta, odkiaľkoľvek z Izraela, kde žije, so všetkou túžbou svojej duše na miesto, ktoré si vyvolí Jahve, 7 a bude konať službu v mene Jahveho, svojho Boha, ako všetci jeho bratia Leviti, ktorí tam stoja pred Jahvem, svojím Bohom, 8 bude jesť rovnaký podiel ako oni, nepočítajúc to, čo dostal z predaja svojej otcovizne.

Proroci

9 Keď prídeš do krajiny, ktorú ti dáva Jahve, tvoj Boh, nebudeš sa učiť páchať tie isté ohavnosti ako tamojšie národy.
10 Nech sa nenájde u teba nikto, čo by svojho syna alebo dcéru prevádzal ohňom, ani veštec, ani hádač z oblakov, ani čarodejník, ani zaklínač, 11 ani kto by sa radil s veštcom, ani vyvolávač duchov, ani vedomec, ani kto by sa vypytoval mŕtvych. 12 Lebo každý, kto koná také veci, je odporný Jahvemu, tvojmu Bohu, a pre tieto ohavnosti Jahve, tvoj Boh, vyháňa tieto národy pred tebou. 13 Ty sa budeš dokonale držať Jahveho, svojho Boha. 14 Lebo tieto národy, ktoré zaujmeš, počúvajú hádačov a veštcov, ale Jahve, tvoj Boh, to tebe nedovolil robiť. 15 Jahve, tvoj Boh, ti vzbudí proroka z tvojho stredu, spomedzi tvojich bratov, proroka ako ja, toho budete počúvať. 16 Celkom tak, ako si žiadal od Jahveho, svojho Boha, na Chorebe v deň Zhromaždenia: "Už viac nebudem počúvať hlas Jahveho, svojho Boha, ani sa už viac nebudem pozerať na ten veľký oheň, aby som nezomrel," 17 a Jahve mi povedal: "Dobre hovorili." 18 Proroka, ako si ty, im vzbudím spomedzi ich bratov, svoje slová vložím do jeho úst a on im povie všetko, čo mu prikážem. 19 Ak niekto nepočúvne moje slová, ktoré prorok vysloví v mojom mene, toho vezmem ja na zodpovednosť. 20 Ale prorok, ktorý by sa odvážil hovoriť v mojom mene, čo som mu nekázal hovoriť, alebo by hovoril v mene iných bohov, ten prorok zomrie." 21 Možno si povieš vo svojom srdci: "Ako poznáme, že toto slovo Jahve nepovedala?" 22 Ak ten prorok hovoril v mene Jahveho, a to sa nestane a neuskutoční, to slovo nepovedal Jahve. Ten prorok hovoril opovážlivo. Neboj sa ho.