Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

17. kapitola

1 Nebudeš obetovať Jahvemu, svojmu Bohu, býka alebo ovcu, ktoré by mali chybu alebo akúkoľvek vadu, lebo to je ohavné Jahvemu, tvojmu Bohu. 2 Ak sa nájde u teba v niektorom z tvojich miest, ktoré ti dáva Jahve, tvoj Boh, muž alebo žena, ktorí budú robiť, čo je zlé v očiach Jahveho, tvojho Boha, a prestúpia jeho zmluvu, 3 pôjdu slúžiť iným bohom a klaňať sa im, slnku, mesiacu alebo celému nebeskému voju, čo som zakázal, 4 a ak ti to oznámia, ty to vypočuješ a dôkladne preskúmaš, a ak je to istá pravda, že takáto ohavnosť bola spáchaná v Izraeli, 5 vyvedieš k bránam svojho mesta toho muža alebo tú ženu, čo spáchali ten zlý čin, a toho muža alebo tú ženu ukameňuješ, až kým nezomrie. 6 Ten, čo má zomrieť, bude usmrtený na základe svedectva dvoch alebo troch svedkov, nesmie byť usmrtený na základe svedectva jediného svedka. 7 Svedkovia pozdvihnú ako prví ruku proti odsúdenému, aby ho usmrtila, a potom pozdvihne ruku všetok ľud. Tak odstrániš zlo zo svojho stredu.

Levitskí sudcovia

8 Keď máš rozsúdiť príliš ťažký prípad, vraždu, spor alebo ublíženie na tele, akýkoľvek spor v tvojom meste, odídeš a vystúpiš na miesto vyvolené Jahvem, tvojím Bohom,
9 vyhľadáš levitských kňazov a úradujúceho sudcu. Oni vec preskúmajú a oznámia ti súdne rozhodnutie. 10 Ty sa zachováš podľa slova, ktoré ti oni oznámia z toho miesta, ktoré si vyvolí Jahve, a budeš dbať, aby si konal celkom tak, ako ťa oni poučia. 11 Budeš konať podľa rozhodnutia, ktoré ti oni oznámia, a podľa výroku, ktorý vynesú, a neodchýliš sa ani napravo, ani naľavo od slova, čo ti oznámia. 12 Kto by si však počínal trúfalo a neposlúchol by ani kňaza, ktorý je tam v službe Jahveho, tvojho Boha, ani sudcu, taký človek nech zomrie. Tak odstrániš zlo z Izraela. 13 Všetok ľud nech to počuje a bojí sa a prestane si trúfalo počínať.

Králi

14 Keď vojdeš do krajiny, ktorú ti dáva Jahve, tvoj Boh, keď ju zaujmeš, budeš v nej bývať a povieš si: "Ustanovím si nad sebou kráľa, ako všetky okolité národy,"
15 ustanovíš si nad sebou kráľa, ktorého si vyvolí Jahve, tvoj Boh, spomedzi tvojich bratov. Nesmieš si ustanoviť za kráľa cudzinca, ktorý nie je tvojím bratom. 16 Ale on nech nezväčšuje počet svojich koní, ani nech nevodí ľud späť do Egypta, aby rozmnožil svoju jazdu, lebo Jahve vám povedal: "Touto cestou sa už nikdy nevracajte!" 17 Nech si nevezme mnoho žien, aby mu srdce nezablúdilo; ani striebra a zlata nech príliš nehromadí. 18 Keď nastúpi na kráľovský trón, musí napísať do knihy odpis tohto Zákona podľa diktátu levitských kňazov. 19 Nech ho má pri sebe; bude ho čítať po všetky dni svojho života, aby sa naučil báť Jahveho, svojho Boha, a zachovávať všetky slová tohto Zákona aj všetky tieto pravidlá a plniť ich, 20 aby sa jeho srdce nevyvyšovalo nad jeho bratov a neodbočil od týchto príkazov ani napravo, ani naľavo, a bude dlho kraľovať v Izraeli, on i jeho synovia.