Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

16. kapitola

Sviatky: Pascha a sviatok Nekvasených chlebov

1 Zachovávaj mesiac abib a sláv Paschu pre Jahveho, svojho Boha, lebo v mesiaci abibe ťa Jahve, tvoj Boh, vyviedol v noci z Egypta.
2 Budeš obetovať paschu Jahvemu, svojmu Bohu, z dobytka a oviec na mieste, ktoré si vyvolí Pán, aby tam bývalo jeho meno. 3 S obetou nebudeš jesť kvasený chlieb; po sedem dní s ňou budeš jesť nekvasené chleby, chlieb biedy, lebo náhle si vyšiel z Egyptskej krajiny: a tak po všetky dni svojho života sa budeš rozpomínať na deň, keď si vyšiel z Egyptskej krajiny. 4 Po sedem dní nebude vidno u teba kvas na celom tvojom území a z mäsa, ktoré obetuješ večer prvého dňa, nech do rána nezostane nič. 5 Paschu nesmieš obetovať v jednom zo svojich miest, ktoré ti dá Jahve, tvoj Boh, 6 ale na mieste, ktoré si vyvolí Jahve, tvoj Boh, ako bydlisko pre svoje meno, tam obetuješ paschu, večer, pri západe slnka, v čase, keď si vyšiel z Egypta. 7 Uvaríš ju a zješ na mieste, ktoré si vyvolí Jahve, tvoj Boh, a potom ráno sa môžeš odtiaľ vrátiť a ísť do svojich stanov. 8 Po šesť dní budeš jesť nekvasené chleby; siedmeho dňa bude zhromaždenie na počesť Jahveho, tvojho Boha; nebudeš konať nijakú prácu.

Iné sviatky

9 Odpočítaš sedem týždňov. Keď kosák začne žať klasy, vtedy začneš počítať sedem týždňov.
10 Potom budeš sláviť sviatok Týždňov pre Jahveho, svojho Boha, s dobrovoľnou obetou, ktorú urobí tvoja ruka podľa toho, ako ti požehná Jahve, tvoj Boh. 11 Na mieste, ktoré si vyvolil Jahve, tvoj Boh, za príbytok pre svoje meno, budeš sa veseliť pred Jahvem, svojím Bohom: ty, tvoj syn i tvoja dcéra, tvoj otrok i tvoja otrokyňa, Levita, ktorý býva v tvojom meste, cudzinec, sirota a vdova, ktorí žijú uprostred teba. 12 Rozpomenieš sa, že si bol otrokom v Egypte, preto zachovaj a plň tieto zákony. 13 Budeš sláviť sviatok Stanov po sedem dní, keď zoberieš úrodu z humna a z lisu. 14 Budeš sa veseliť v tento sviatok ty, tvoj syn a tvoja dcéra, tvoj otrok a tvoja otrokyňa, Levita i cudzinec, sirota a vdova, ktorí sú v tvojich bránach. 15 Sedem dní budeš sláviť sviatok pred Jahvem, svojím Bohom, na mieste, ktoré si vyvolí Jahve, lebo Jahve, tvoj Boh, ťa požehná na celej tvojej úrode a pri každom tvojom podujatí, aby si sa mohol plne radovať. 16 Tri razy do roka nech sa všetci tvoji muži predstavia pred Jahvem, tvojím Bohom, na mieste, ktoré si vyvolí: na sviatok Nekvasených chlebov, na sviatok Týždňov a na sviatok Stanov. Nikto nech sa nepredstaví pred Bohom s prázdnymi rukami; 17 ale každý dá podľa miery, akou mu požehnal Jahve, tvoj Boh.

Sudcovia

18 V každom meste, ktoré ti dá Jahve, tvoj Boh, ustanovíš sudcov a pisárov pre všetky tvoje kmene; tí budú súdiť ľud spravodlivým súdom.
19 Neprekrútiš právo, nebudeš uprednostňovať nikoho, neprijmeš úplatok, lebo úplatok zaslepuje oči múdrych a prekrúca slová spravodlivých. 20 Spravodlivosť, len spravodlivosť budeš sledovať, aby si ostal nažive a zaujal krajinu, ktorú ti dáva Jahve, tvoj Boh.

Úchylky v bohoslužbe

21 Nezasadíš posvätný stĺp z nijakého dreva pri oltári Jahveho, svojho Boha, ktorý si vystavíš,
22 a nepostavíš stélu, ktorú nenávidí Jahve, tvoj Boh.