Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

16. kapitola

Sviatky: Pascha a sviatok Nekvasených chlebov

1 Zachovávaj mesiac abib a sláv Paschu pre Jahveho, svojho Boha, lebo v mesiaci abibe ťa Jahve, tvoj Boh, vyviedol v noci z Egypta.
2 Budeš obetovať paschu Jahvemu, svojmu Bohu, z dobytka a oviec na mieste, ktoré si vyvolí Pán, aby tam bývalo jeho meno. 3 S obetou nebudeš jesť kvasený chlieb; po sedem dní s ňou budeš jesť nekvasené chleby, chlieb biedy, lebo náhle si vyšiel z Egyptskej krajiny: a tak po všetky dni svojho života sa budeš rozpomínať na deň, keď si vyšiel z Egyptskej krajiny. 4 Po sedem dní nebude vidno u teba kvas na celom tvojom území a z mäsa, ktoré obetuješ večer prvého dňa, nech do rána nezostane nič. 5 Paschu nesmieš obetovať v jednom zo svojich miest, ktoré ti dá Jahve, tvoj Boh, 6 ale na mieste, ktoré si vyvolí Jahve, tvoj Boh, ako bydlisko pre svoje meno, tam obetuješ paschu, večer, pri západe slnka, v čase, keď si vyšiel z Egypta. 7 Uvaríš ju a zješ na mieste, ktoré si vyvolí Jahve, tvoj Boh, a potom ráno sa môžeš odtiaľ vrátiť a ísť do svojich stanov. 8 Po šesť dní budeš jesť nekvasené chleby; siedmeho dňa bude zhromaždenie na počesť Jahveho, tvojho Boha; nebudeš konať nijakú prácu.

Iné sviatky

9 Odpočítaš sedem týždňov. Keď kosák začne žať klasy, vtedy začneš počítať sedem týždňov.
10 Potom budeš sláviť sviatok Týždňov pre Jahveho, svojho Boha, s dobrovoľnou obetou, ktorú urobí tvoja ruka podľa toho, ako ti požehná Jahve, tvoj Boh. 11 Na mieste, ktoré si vyvolil Jahve, tvoj Boh, za príbytok pre svoje meno, budeš sa veseliť pred Jahvem, svojím Bohom: ty, tvoj syn i tvoja dcéra, tvoj otrok i tvoja otrokyňa, Levita, ktorý býva v tvojom meste, cudzinec, sirota a vdova, ktorí žijú uprostred teba. 12 Rozpomenieš sa, že si bol otrokom v Egypte, preto zachovaj a plň tieto zákony. 13 Budeš sláviť sviatok Stanov po sedem dní, keď zoberieš úrodu z humna a z lisu. 14 Budeš sa veseliť v tento sviatok ty, tvoj syn a tvoja dcéra, tvoj otrok a tvoja otrokyňa, Levita i cudzinec, sirota a vdova, ktorí sú v tvojich bránach. 15 Sedem dní budeš sláviť sviatok pred Jahvem, svojím Bohom, na mieste, ktoré si vyvolí Jahve, lebo Jahve, tvoj Boh, ťa požehná na celej tvojej úrode a pri každom tvojom podujatí, aby si sa mohol plne radovať. 16 Tri razy do roka nech sa všetci tvoji muži predstavia pred Jahvem, tvojím Bohom, na mieste, ktoré si vyvolí: na sviatok Nekvasených chlebov, na sviatok Týždňov a na sviatok Stanov. Nikto nech sa nepredstaví pred Bohom s prázdnymi rukami; 17 ale každý dá podľa miery, akou mu požehnal Jahve, tvoj Boh.

Sudcovia

18 V každom meste, ktoré ti dá Jahve, tvoj Boh, ustanovíš sudcov a pisárov pre všetky tvoje kmene; tí budú súdiť ľud spravodlivým súdom.
19 Neprekrútiš právo, nebudeš uprednostňovať nikoho, neprijmeš úplatok, lebo úplatok zaslepuje oči múdrych a prekrúca slová spravodlivých. 20 Spravodlivosť, len spravodlivosť budeš sledovať, aby si ostal nažive a zaujal krajinu, ktorú ti dáva Jahve, tvoj Boh.

Úchylky v bohoslužbe

21 Nezasadíš posvätný stĺp z nijakého dreva pri oltári Jahveho, svojho Boha, ktorý si vystavíš,
22 a nepostavíš stélu, ktorú nenávidí Jahve, tvoj Boh.