Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

15. kapitola

Sobotný rok

1 Každý siedmy rok budeš sláviť odpustenie dlžôb.
2 Odpustenie dlžôb bude spočívať v tomto: každý, kto má v rukách osobnú záruku od svojho blížneho, nech mu ju vráti; nebudeš vymáhať dlžobu od svojho blížneho, ani od svojho brata, lebo bol vyhlásený rok odpustenia dlžôb na Jahveho počesť. 3 Od cudzinca to smieš vymáhať, ale svojho brata od práva, ktoré na neho máš, oslobodíš. 4 Nech tak nebude medzi vami biedneho; lebo Jahve ťa bude žehnať požehnaním v krajine, ktorú ti Jahve, tvoj Boh, dáva do dedičného vlastníctva, 5 len ak budeš poslušne počúvať hlas Jahveho, svojho Boha, zachovávajúc a plniac každý príkaz, ktorý ti dnes prikazujem. 6 Keď ťa Jahve, tvoj Boh, požehná, ako povedal, budeš požičiavať mnohým národom, a nebudeš potrebovať požičiavať si od nich, budeš vládnuť nad mnohými národmi, ale ony nad tebou vládnuť nebudú. 7 Ak je u teba niekto z tvojich bratov núdzny v niektorom z miest tvojej krajiny, ktorú ti dal Jahve, tvoj Boh, nezatvrdíš svoje srdce, ani nezatvoríš svoju ruku pred svojím núdznym bratom, 8 ale otvoríš mu svoju ruku a požičiaš mu, koľko potrebuje. 9 Daj pozor, aby nevznikla v tvojom srdci táto nešľachetná myšlienka: "Blíži sa siedmy rok, rok odpustenia dlžôb," a nepozrel si sa zlým okom na svojho núdzneho brata a nedal by si mu nič; ten by volal k Jahvemu proti tebe a na tebe by ostal hriech! 10 Ochotne mu dáš. Keď mu dávaš, nech ti srdce nesmúti, lebo Jahve, tvoj Boh, ťa za to požehná v každej činnosti a v každej práci tvojich rúk. 11 Núdzni istotne nebudú chýbať v tejto krajine, preto ti dávam toto prikázanie: Ochotne otváraj ruku svojmu bratovi, tomu, kto je v tvojej krajine trpiaci a chudobný.

Otrok

12 Ak sa ti predá za otroka tvoj brat Hebrej alebo Hebrejka, bude ti slúžiť šesť rokov. V siedmom roku ho prepustíš na slobodu,
13 ale keď ho budeš prepúšťať na slobodu, neprepustíš ho s prázdnymi rukami. 14 Naložíš mu na plecia do daru zo svojich stád, zo svojho humna a zo svojho lisu; dáš mu z toho, čím ťa požehnal Jahve, tvoj Boh. 15 Rozpomenieš sa, že si bol otrokom v Egyptskej krajine a že ťa vykúpil Jahve, tvoj Boh: preto ti dnes dávam tento príkaz. 16 Ale ak ti povie: "Nechcem odísť od teba," lebo má rád teba i tvoj dom a je mu dobre u teba, 17 vezmeš šidlo a pribodneš mu ucho ku dverám a bude ti navždy otrokom. So svojou otrokyňou urobíš takisto. 18 Nech ti nepadne ťažko prepustiť ho na slobodu: lebo ti slúžil šesť rokov a nádenník by ťa bol stál dvojnásobne toľko. A Jahve, tvoj Boh, ťa požehná vo všetkom, čo budeš konať.

Prvorodené z dobytka

19 Každého prvorodeného samca, čo sa ti uliahne z dobytka a oviec, zasvätíš Jahvemu, svojmu Bohu. Nebudeš pracovať s prvorodeným z dobytka a nebudeš strihať prvorodené z oviec.
20 Pred Jahvem, svojím Bohom, ho budeš jedávať z roka na rok, ty i tvoj dom, na mieste, ktoré si vyvolí Boh. 21 Ale ak bude mať nejakú chybu, ak bude krivé alebo slepé, alebo bude mať akúkoľvek závažnú chybu, nebudeš ho obetovať Jahvemu, svojmu Bohu; 22 budeš ho jesť doma, a to čistý i nečistý spolu, ako gazelu alebo jeleňa; 23 len jeho krv nebudeš jesť, vyleješ ju na zem ako vodu.