Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

13. kapitola

1 Všetko, čo vám prikazujem, budete usilovne zachovávať a robiť, nič k tomu nepridáš, ani z toho neuberieš.

Proti zvodom modloslužby

2 Ak medzi vami povstane prorok alebo snívač a bude ti ponúkať znamenie alebo zázrak
3 a keď sa potom splní predpovedané znamenie alebo zázrak a on ti povie: "Nasledujme iných bohov (ktorých nepoznáš) a slúžme im," 4 nebudeš počúvať slová tohto proroka, ani sny tohto snívača. Lebo to vás skúša Jahve, váš Boh, aby sa vedelo, či skutočne milujete Jahveho, svojho Boha, celým svojím srdcom a celou svojou dušou. 5 Jahveho, svojho Boha, budete nasledovať, jeho sa budete báť, jeho prikázania budete zachovávať, jeho hlas budete poslúchať, jemu budete slúžiť a jeho sa budete pridŕžať. 6 Ten prorok alebo snívač bude musieť zomrieť, lebo vyzýval k odpadnutiu od Jahveho, tvojho Boha, ktorý vás vyviedol z Egyptskej krajiny a vykúpil ťa z domu otroctva; a on by ťa zviedol ďaleko z cesty, po ktorej ti prikázal kráčať Jahve, tvoj Boh. A tak odstrániš zlo zo svojho stredu. 7 Ak by ťa tvoj brat, syn tvojho otca alebo syn tvojej matky, tvoj syn, tvoja dcéra, manželka, ktorá spočíva v tvojom lone, alebo tvoj priateľ, ktorý ti je drahý ako vlastná duša, tajne zvádzali slovami: "Poďme slúžiť iným bohom," ktorých nepoznali tvoji otcovia ani ty, 8 z bohov okolitých národov, tebe blízkych alebo tebe ďalekých, od konca zeme až po koniec zeme, 9 nedáš mu za pravdu, nebudeš ho počúvať, nepozrieš na neho s ľútosťou, neušetríš ho a nebudeš ho kryť. 10 Ale musíš ho zabiť, tvoja ruka bude prvá proti nemu, aby ho usmrtila, a ruka všetkého ľudu bude nasledovať. 11 Budeš ho kameňovať, až kým nezomrie, lebo ťa chcel odviesť od Jahveho, tvojho Boha, ktorý ťa vyviedol z Egyptskej krajiny, z domu otroctva. 12 Celý Izrael nech sa o tom dozvie, nech sa bojí a nebude už páchať také zlo uprostred teba. 13 Ak počuješ hovoriť, že v niektorom z miest, ktoré ti dal Jahve, tvoj Boh, na bývanie, 14 naničhodní chlapi, ktorí vyšli z tvojho stredu, zviedli obyvateľov svojho mesta slovami: "Poďme slúžiť iným bohom," ktorých ste nepoznali, 15 dôkladne preskúmaš vec, vyšetríš, starostlivo sa povypytuješ. Ak sa zistí, že je to pravda, že je isté, že bola spáchaná táto ohavnosť uprostred teba, 16 musíš pobiť obyvateľov toho mesta ostrím meča a vydáš ho kliatbe, to mesto a všetko, čo je v ňom; 17 všetku korisť z neho zhromaždíš doprostred námestia a spáliš mesto so všetkou jeho korisťou obetujúc ho celé Jahvemu, svojmu Bohu. Zostane navždy zboreniskom, ktoré sa už nevystavia. 18 Z toho, čo prepadlo kliatbe, si nenecháš nič, aby Jahve odvrátil svoj pálčivý hnev, aby ti preukázal milosrdenstvo, aby sa zľutoval nad tebou a rozmnožil ťa, ako prisahal tvojim otcom 19 pod podmienkou, že budeš počúvať hlas Jahveho, svojho Boha, zachovávať všetky jeho prikázania, ktoré ti dnes prikazujem, a konať, čo je správne v očiach Jahveho, tvojho Boha.