Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

13. kapitola

1 Všetko, čo vám prikazujem, budete usilovne zachovávať a robiť, nič k tomu nepridáš, ani z toho neuberieš.

Proti zvodom modloslužby

2 Ak medzi vami povstane prorok alebo snívač a bude ti ponúkať znamenie alebo zázrak
3 a keď sa potom splní predpovedané znamenie alebo zázrak a on ti povie: "Nasledujme iných bohov (ktorých nepoznáš) a slúžme im," 4 nebudeš počúvať slová tohto proroka, ani sny tohto snívača. Lebo to vás skúša Jahve, váš Boh, aby sa vedelo, či skutočne milujete Jahveho, svojho Boha, celým svojím srdcom a celou svojou dušou. 5 Jahveho, svojho Boha, budete nasledovať, jeho sa budete báť, jeho prikázania budete zachovávať, jeho hlas budete poslúchať, jemu budete slúžiť a jeho sa budete pridŕžať. 6 Ten prorok alebo snívač bude musieť zomrieť, lebo vyzýval k odpadnutiu od Jahveho, tvojho Boha, ktorý vás vyviedol z Egyptskej krajiny a vykúpil ťa z domu otroctva; a on by ťa zviedol ďaleko z cesty, po ktorej ti prikázal kráčať Jahve, tvoj Boh. A tak odstrániš zlo zo svojho stredu. 7 Ak by ťa tvoj brat, syn tvojho otca alebo syn tvojej matky, tvoj syn, tvoja dcéra, manželka, ktorá spočíva v tvojom lone, alebo tvoj priateľ, ktorý ti je drahý ako vlastná duša, tajne zvádzali slovami: "Poďme slúžiť iným bohom," ktorých nepoznali tvoji otcovia ani ty, 8 z bohov okolitých národov, tebe blízkych alebo tebe ďalekých, od konca zeme až po koniec zeme, 9 nedáš mu za pravdu, nebudeš ho počúvať, nepozrieš na neho s ľútosťou, neušetríš ho a nebudeš ho kryť. 10 Ale musíš ho zabiť, tvoja ruka bude prvá proti nemu, aby ho usmrtila, a ruka všetkého ľudu bude nasledovať. 11 Budeš ho kameňovať, až kým nezomrie, lebo ťa chcel odviesť od Jahveho, tvojho Boha, ktorý ťa vyviedol z Egyptskej krajiny, z domu otroctva. 12 Celý Izrael nech sa o tom dozvie, nech sa bojí a nebude už páchať také zlo uprostred teba. 13 Ak počuješ hovoriť, že v niektorom z miest, ktoré ti dal Jahve, tvoj Boh, na bývanie, 14 naničhodní chlapi, ktorí vyšli z tvojho stredu, zviedli obyvateľov svojho mesta slovami: "Poďme slúžiť iným bohom," ktorých ste nepoznali, 15 dôkladne preskúmaš vec, vyšetríš, starostlivo sa povypytuješ. Ak sa zistí, že je to pravda, že je isté, že bola spáchaná táto ohavnosť uprostred teba, 16 musíš pobiť obyvateľov toho mesta ostrím meča a vydáš ho kliatbe, to mesto a všetko, čo je v ňom; 17 všetku korisť z neho zhromaždíš doprostred námestia a spáliš mesto so všetkou jeho korisťou obetujúc ho celé Jahvemu, svojmu Bohu. Zostane navždy zboreniskom, ktoré sa už nevystavia. 18 Z toho, čo prepadlo kliatbe, si nenecháš nič, aby Jahve odvrátil svoj pálčivý hnev, aby ti preukázal milosrdenstvo, aby sa zľutoval nad tebou a rozmnožil ťa, ako prisahal tvojim otcom 19 pod podmienkou, že budeš počúvať hlas Jahveho, svojho Boha, zachovávať všetky jeho prikázania, ktoré ti dnes prikazujem, a konať, čo je správne v očiach Jahveho, tvojho Boha.