Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

12. kapitola

1 Toto sú zákony a zvyky, ktoré budete starostlivo zachovávať v krajine, ktorú ti dal Jahve, Boh tvojich otcov, aby si ju vlastnil po všetky dni, kým budete žiť na tejto pôde.

Bohoslužobné miesto

2 Úplne zničíte všetky miesta, na ktorých slúžili svojim bohom národy, ktoré si podmaníte, na vysokých vrchoch, na kopcoch a pod každým zeleným stromom.
3 Zrúcate ich oltáre, rozbijete ich stély; ohňom spálite ich posvätné stĺpy, pováľate sochy ich bohov, a tak vyhladíte ich meno z toho miesta. 4 Ale voči Jahvemu, svojmu Bohu, budete konať inak. 5 Budete vyhľadávať miesto, ktoré si vyvolí Jahve, váš Boh, zo všetkých vašich kmeňov, aby tam vložil svoje meno a prebýval tam; 6 tam budeš prichádzať. Tam budete prinášať svoje celopaly a svoje obety, svoje desiatky a dary svojich rúk, svoje dary zásľubné dobrovoľné, prvorodené kusy svojho rožného i drobného dobytka, 7 tam budete jesť pred Jahvem, svojím Bohom, a budete sa radovať vy a vaše domy zo všetkých svojich prác, lebo ťa požehnal Jahve, tvoj Boha. 8 Nebudete robiť tak, ako to robíme dnes tu: každý robí, čo sa mu pozdáva, 9 lebo ste ešte nedošli na miesto odpočinku, do dedičstva, ktoré ti dáva Jahve, tvoj Boh. 10 Prekročíte Jordán a usadíte sa v krajine, ktorú vám dáva do dedičstva Jahve, váš Boh; on vám daruje pokoj od všetkých okolitých nepriateľov a vy budete bývať bezpečne. 11 Potom na mieste, ktoré si zvolí Jahve, váš Boh, aby tam prebývalo jeho meno, budete prinášať všetko, čo vám prikazujem: svoje celopaly a svoje obety, svoje desiatky, obety pozdvihovania svojich rúk a všetky vybrané dary, ktoré ste sľubom zasvätili Jahvemu; 12 a budete sa veseliť pred Jahvem, svojím Bohom, vy, vaši synovia a vaše dcéry, vaši sluhovia i vaše slúžky i Levita, ktorý býva u vás, lebo on nemá podiel ani dedičný majetok medzi vami.

Spresnenia o obetách

13 Dbaj, aby si neobetoval svoje celopaly na akomkoľvek mieste, ktoré uvidíš,
14 ale svoje celopaly budeš obetovať iba na mieste, ktoré si vyvolí Jahve v jednom z tvojich kmeňov, tam budeš konať všetko, čo ti prikazujem. 15 Ale, kedykoľvek budeš chcieť, môžeš vo všetkých svojich mestách zabíjať a jesť toľko mäsa, koľko ti požehná Jahve, tvoj Boh. Nečistý i čistý smie z toho jesť, akoby jedli mäso z gazely alebo z jeleňa. 16 Len krv nebudete jesť, ale vyleješ ju na zem ako vodu. 17 Vo svojich mestách nesmieš jesť desiatok zo svojho obilia, zo svojho nového vína alebo zo svojho čerstvého oleja, ani z prvorodených svojho dobytka a oviec, ani z nijakých zásľubných darov, ani z darov dobrovoľných a z iných darov svojich rúk. 18 Ale budeš to jesť pred Jahvem, svojím Bohom, na mieste, ktoré si vyvolí Jahve, tvoj Boh, a len tam ty, tvoj syn i tvoja dcéra, tvoj sluha a tvoja slúžka i Levita, ktorý býva u teba. Budeš sa veseliť pred Jahvem, svojím Bohom, zo všetkého, čo podnikli tvoje ruky. 19 Chráň sa opustiť Levitu, dokiaľ žiješ na svojej pôde, po všetky svoje dni. 20 Keď Jahve, tvoj Boh, rozšíri tvoje hranice, ako ti sľúbil, a ty zvoláš: "Jedol by som mäso," lebo si zatúžil jesť mäso, môžeš jesť mäso, koľko sa ti zažiada. 21 Ak miesto, ktoré si vyvolí Jahve, tvoj Boh, ako sídlo svojho mena, bude od teba príliš ďaleko, môžeš zabiť zo svojho dobytka a oviec, ktoré ti dá Jahve, ako som ti prikázal; môžeš jesť vo svojich mestách, koľko sa ti zapáči, 22 ale budeš ho jesť tak, ako sa jedáva mäso z gazely alebo z jeleňa; môžete ho jesť spolu, tak nečistý, ako čistý. 23 Len sa chráň, aby si nejedol krv, lebo krv je duša a ty nesmieš jesť dušu s mäsom! 24 Nebudeš ju jesť, ale vyleješ ju na zem ako vodu. 25 Nebudeš ju jesť, aby si bol šťastný ty a tvoj syn po tebe, keď budeš konať, čo je správne v Jahveho očiach. 26 Ale to posvätné, čo máš darovať, a dary, ktoré si sľúbil, vezmeš a prinesieš na miesto, ktoré si vyvolí Jahve. 27 Tam na oltári Jahveho, svojho Boha, pripravíš svoje celopaly, mäso a krv. Krv tvojich obiet bude vyliata na oltár Jahveho, tvojho Boha, a ty zješ mäso. 28 Starostlivo zachovávaj a počúvaj všetky tieto slová, ktoré ti prikazujem, aby sa dobre vodilo tebe i tvojim synom po tebe naveky, keď budeš robiť, čo je dobré a správne v očiach Jahveho, tvojho Boha.

Proti kanaánskej modloslužbe

29 Keď Jahve, tvoj Boh, vyhubí pred tebou národy, ku ktorým ideš, aby si si ich podmanil, a keď si ich podmaníš a budeš bývať v ich krajine,
30 po ich vyhubení pred tebou sa chráň, aby si neuviazol v osídle nasledujúc ich príklad, aby si nevyhľadával ich bohov hovoriac: "Ako tieto národy slúžili svojim bohom? Aj ja tak budem robiť." 31 Voči Jahvemu, svojmu Bohu, si tak počínať nebudeš. Lebo Jahvemu sa toto všetko hnusí a nenávidí, čo ony robili pre svojich bohov: ony dokonca aj svojich synov a svoje dcéry spaľujú ohňom na obetu pre svojich bohov!