Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

11. kapitola

Skúsenosť Izraela

1 Budeš milovať Jahveho, svojho Boha, a po všetky dni zachovávať jeho zákony, zvyky a prikázania.
2 Vy dnes predsa poznáte to, čo vaši synovia nepoznali a nevideli – ponaučenia Jahveho, vášho Boha, jeho veľkosť, jeho mocnú ruku a vystreté rameno, 3 znamenia a skutky, ktoré urobil uprostred Egypta, proti egyptskému kráľovi faraónovi a proti celej jeho krajine, 4 čo urobil egyptskému vojsku, jeho koňom a jeho vozom, keď ich zalial vodami Trstinového mora, keď vás prenasledovali a Jahve ich zničil až do tohto dňa; 5 čo vám robil na púšti až po váš príchod na toto miesto; 6 čo urobil Datanovi a Abiramovi, synom Rubenovho syna Eliaba, keď zem otvorila svoju tlamu a pohltila ich uprostred celého Izraela s ich rodinami, s ich stanmi a so všetkým, čo mali. 7 Vy ste na vlastné oči videli toto veľké Jahveho dielo, ktoré urobil.

Prisľúbenia a výstrahy

8 Zachovávajte všetky prikázania, ktoré vám dnes prikazujem, aby ste sa stali silnými a vstúpili do krajiny, do ktorej tiahnete, aby ste ju zaujali,
9 a aby ste dlho žili na pôde, ktorú Jahve prísahou sľúbil vašim otcom a ich potomkom, zem oplývajúcu mliekom a medom. 10 Pretože krajina, do ktorej vstupuješ, aby si ju zaujal, nie je ako Egyptská krajina, z ktorej ste vyšli, kde po zasiatí semena bolo nutné zavlažovať nohou ako zeleninovú záhradu. 11 Ale krajina, ktorú idete zaujať, je krajina vrchov a dolín, ktorá pije vodu z nebeského dažďa. 12 O túto krajinu sa stará Jahve, tvoj Boh: oči Jahveho, tvojho Boha, sú na ňu upreté ustavične, od začiatku do konca roka. 13 Ak budete naozaj poslúchať moje príkazy, ktoré vám dnes prikazujem, a milovať Jahveho, svojho Boha, a slúžiť mu celým svojím srdcom a celou svojou dušou, 14 tak dám vašej zemi dážď v pravý čas, jesenný i jarný dážď, a ty budeš môcť zobrať svoje obilie, svoje nové víno a svoj olej, 15 a dám na tvojom poli trávu pre tvoj statok; a ty budeš jesť a nasýtiš sa. 16 Dbajte, aby sa vaše srdce nedalo omámiť – poblúdili by ste, slúžili by ste iným bohom a klaňali by ste sa im; 17 a Jahveho hnev by vzplanul proti vám, on by zatvoril nebesá a nebolo by dažďa, pôda by nevydala svoje plody a vy by ste rýchle pohynuli v tej šťastnej krajine, ktorú vám Jahve dáva.

Záver

18 Tieto moje slová si vložte do svojho srdca a do svojej duše, priviažte si ich na ruku ako znak, majte ich ako čelenku medzi svojimi očami.
19 Učte ich svoje deti, opakujte im ich, či sedíš vo svojom dome, či ideš cestou, či si líhaš alebo vstávaš. 20 Napíšeš ich na veraje svojho domu a na svoje brány, 21 aby sa rozmnožili vaše dni i dni vašich detí na pôde, ktorú Jahve prísahou sľúbil dať vašim otcom na tak dlho, kým nebesia budú nad zemou. 22 Lebo ak budete bedlivo zachovávať všetky tieto príkazy, ktoré vám prikazujem plniť: milovať Jahveho, svojho Boha, kráčať po všetkých jeho cestách a jeho sa pridŕžať, 23 Jahve vyženie pred vami všetky tieto národy a vy si podmaníte národy väčšie a mocnejšie, ako ste vy. 24 Každé miesto, na ktoré stúpi chodidlo vašej nohy, bude vaše; vaše územie sa bude rozprestierať od púšte, od Libanonu, od Rieky, rieky Eufratu, až po Západné more. 25 Nikto pred vami neobstojí, Jahve, váš Boh, rozšíri strach a hrôzu z vás na celú krajinu, do ktorej vkročíte, ako vám povedal. 26 Pozri! Dnes kladiem pred vás požehnanie a kliatbu. 27 Požehnanie, ak budete poslúchať príkazy Jahveho, svojho Boha, ktoré vám dnes prikazujem, 28 kliatbu, ak nebudete poslúchať príkazy Jahveho, svojho Boha, ale vzdialite sa z cesty, ktorú vám dnes prikazujem, a pôjdete za inými bohmi, ktorých nepoznáte. 29 Keď ťa Jahve, tvoj Boh, vovedie do krajiny, do ktorej vstupuješ, aby si ju zaujal, dáš požehnanie na vrch Garizim a kliatbu na vrch Ebal. 30 (Tieto vrchy sú na druhej strane Jordánu, naproti Gilgalu, pri dube Moreho, za cestou k západu slnka, ležiacou na území Kanaáncov, ktorí bývajú v Arabe.) 31 Lebo vy prejdete cez Jordán, aby ste vošli zaujať krajinu, ktorú vám dáva Jahve, váš Boh. Zaujmete ju a usadíte sa v nej 32 a zachováte a uvediete do života všetky zákony a zvyky, ktoré vám dnes vyhlasujem.