Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

10. kapitola

Archa zmluvy a voľba Léviho

1 V tom čase mi Jahve povedal: "Vykreš si dve kamenné tabule podobné prvým, vystúp ku mne na vrch a urob si drevenú archu.
2 Ja napíšem na tie tabule slová, čo boli na prvých tabuliach, ktoré si rozbil, a uložíš ich do archy." 3 Urobil som archu z akáciového dreva, vykresal som dve kamenné tabule podobné prvým a vystúpil som na vrch s oboma tabuľami v rukách. 4 On napísal na tabule ako po prvý raz Desať Slov, ktoré vám Jahve v deň Zhromaždenia povedal na vrchu zo stredu ohňa. Potom ich Jahve dal mne. 5 Nato som sa obrátil, zostúpil som z vrchu, uložil som tabule do archy, ktorú som urobil, a ony zostali tam, ako mi Jahve prikázal. 6 Izraelci odišli od studní Bene-Jaakan do Mosery, tam zomrel Áron; tam bol pochovaný a jeho syn Eleazar sa stal kňazom namiesto neho. 7 Odtiaľ sa pohli do Gudgody a z Gudgody do Jotbaty, zeme bohatej na potoky plné vody. 8 V tom čase Jahve oddelil kmeň Lévi, aby nosil archu Jahveho zmluvy, stál pred Jahvem, slúžil mu a v jeho mene žehnal, až podnes. 9 Preto sa Lévimu nedostalo podielu ani dedičstva s jeho bratmi: Jahve je jeho dedičstvom, ako mu to povedal Jahve, tvoj Boh. 10 Ja som bol na vrchu štyridsať dní a štyridsať nocí ako prvý raz. Jahve ma vypočul i tentokrát, Jahve upustil od tvojho zničenia. 11 Jahve mi povedal: "Vstaň! Choď a kráčaj na čele tohto ľudu, aby išli zaujať tú krajinu, ktorú som prísahou sľúbil dať ich otcom."

Obrezanie srdca

12 A teraz, Izrael, čo žiada od teba Jahve, tvoj Boh? Len to, aby si mal úctivú bázeň pred Jahvem, svojím Bohom, aby si kráčal po všetkých jeho cestách, aby si ho miloval, aby si slúžil Jahvemu, svojmu Bohu, celým svojím srdcom a celou svojou dušou,
13 aby si zachovával Jahveho príkazy a jeho zákony, ktoré ti dnes prikazujem pre tvoje dobro. 14 Pozri, Jahvemu, tvojmu Bohu, patrí nebo i nebesá nebies, zem i všetko, čo je na nej. 15 Ale Jahve prilipol iba k tvojim otcom a miloval ich, a po nich si vyvolil vás, ich potomkov, spomedzi všetkých národov, ako je to až dodnes. 16 Obrežte si teda svoje srdce a nebuďte už tvrdohlaví, 17 lebo Jahve, váš Boh, je Boh bohov a Pán pánov, veľký, mocný a hrozný Boh, ktorý nenadŕža osobám a úplatky neprijíma. 18 Zabezpečuje právo sirote i vdove, miluje cudzinca a dáva mu chlieb i odev. 19 (Milujte cudzinca, lebo aj vy ste boli cudzincami v Egyptskej krajine.) 20 Jahveho, svojho Boha, sa budeš báť, jemu budeš slúžiť, k nemu sa budeš vinúť a v jeho mene budeš prisahať! 21 On je tvojou chválou, on je tvojím Bohom: on urobil pre teba tie veľké a hrozné veci, ktoré si videl na vlastné oči; 22 tvojich otcov bolo len sedemdesiat, keď zostúpili do Egypta, a teraz ťa Jahve, tvoj Boh, rozmnožil ako hviezdy na nebi.