9. kapitola

Danielova modlitba

1 V prvom roku Daria, syna Artaxerxovho, z médskeho rodu, ktorý bol kráľom nad Chaldejským kráľovstvom,
2 v prvom roku jeho kraľovania, ja, Daniel, som sa usiloval pochopiť z Písma počet rokov, ktoré mali uplynúť nad jeruzalemskými zrúcaninami podľa Jahveho slov prorokovi Jeremiášovi, totiž sedemdesiat rokov. 3 Obrátil som sa na Pána Boha s úpenlivou modlitbou a prosbami, s pôstom, vo vrecovine a v popole. 4 Modlil som sa k Jahvemu, svojmu Bohu, vyznávajúca: "Ach, môj Pane, veľký a hrozný Boh, verný zmluve a priaznivý tým, čo ťa milujú a zachovávajú tvoje prikázania. 5 Zhrešili sme, počínali sme si hriešne a bezbožne, vzbúrili sme sa, odvrátili sme sa od tvojich prikázaní a od tvojich nariadení. 6 Neposlúchali sme tvojich sluhov, prorokov, ktorí hovorili v tvojom mene našim kráľom, našim kniežatám, našim otcom a všetkému ľudu krajiny. 7 Pane, ty máš pravdu, nám sa treba hanbiť, ako práve v dnešný deň, nám Júdovcom, jeruzalemským obyvateľom a všetkým Izraelcom, blízkym i vzdialeným vo všetkých krajinách, kam si ich vyhnal pre nevernosť, ktorej sa dopustili voči tebe. 8 Jahve, hanba padá na nás, na našich kráľov, na naše kniežatá a na našich otcov, lebo sme zhrešili proti tebe. 9 Pán, náš Boh, je milosrdný a odpúšťa, hoci sme sa vzbúrili proti nemu 10 a neposlúchali sme hlas Jahveho, nášho Boha, a nezachovávali sme jeho zákony, ktoré nám dal prostredníctvom svojich sluhov, prorokov. 11 Celý Izrael prestúpil tvoj Zákon, odvrátil sa a neposlúchal tvoj hlas, a tak dopadla na nás hrozná kliatba, napísaná v Zákone Mojžiša, Božieho sluhu – lebo sme zhrešili proti nemu. 12 On splnil všetko, čo vyhlásil proti nám a proti našim vládcom, ktorí nás spravovali: priviedol na nás také veľké nešťastie, akého nebolo pod celým nebom, ale stalo sa v Jeruzaleme. 13 Celé toto nešťastie prišlo na nás, ako je predpovedané v Mojžišovom Zákone, ale my sme neuprosili Jahveho, nášho Boha. Neodvrátili sme sa od svojich hriechov, nepamätali sme, že si verný svojmu slovu. 14 Ale Jahve bol pamätlivý a teraz zoslal toto nešťastie na nás. Jahve, náš Boh, je spravodlivý vo všetkom, čo urobil, ale my sme ho neposlúchali. 15 A teraz ty, Pán, náš Boh, ktorý si pevnou rukou vyviedol svoj ľud z Egyptskej krajiny a tým si získal chýr, ktorý trvá doteraz, my sme zhrešili, páchali sme zlo. 16 Pane, pre všetky tvoje spasiteľné skutky prosíme, odvráť svoj hrozný hnev od svojho mesta Jeruzalema, od svojho svätého vrchu. Lebo pre naše hriechy a pre viny našich otcov Jeruzalem a tvoj ľud sú predmetom posmechu všetkých našich susedov. 17 Vypočuj teraz, Bože náš, modlitby svojho sluhu a jeho úpenlivé prosby. Kvôli sebe samému, Pane, rozjasni svoju tvár nad svojou spustošenou svätyňou. 18 Pozorne počúvaj, Bože môj, pozorne si prezri naše spustošené kraje a mesto, nad ktorým sa vzýva tvoje meno. Lebo sa nespolieham na svoje zásluhy, keď pred tebou pokorne prednášam svoje prosby, ale na tvoje hojné milosrdenstvo. 19 Pane, počuj, Pane, odpusť, Pane, počúvaj a zakroč! Kvôli sebe samému nemeškaj, Bože môj. Veď tvoje meno sa vzýva nad tvojím mestom i nad tvojím ľudom."

Anjel Gabriel vysvetľuje proroctvo

20 Ešte som hovoril, modlil som sa, vyznával som svoj hriech a hriech svojho izraelského ľudu a pokorne prednášal svoje prosby pred Jahvem, svojím Bohom, za svätý vrch svojho Boha,
21 ešte som sa teda modlil, keď ku mne rýchlo priletela ten Gabriel, ktorého som videl na počiatku vo videní, a dotkol sa ma v čase večernej obety. 22 Jasne sa mi prihovoril a povedal: "Daniel, prišiel som ťa dôkladne poučiť. 23 Keď si sa začal modliť, zaznelo slovo a ja som ti ho prišiel oznámiť, lebo ty si Boží miláčik. Dávaj dobrý pozor na slovo, usiluj sa pochopiť videnie: 24 Sedemdesiat týždňov je určených pre tvoj ľud a pre tvoje sväté mesto. Vtedy bude zastavená vzbura, bude koniec hriechu, budú odpykané viny, bude zavedená večná spravodlivosť, bude uskutočnené videnie a proroctvo a bude pomazaný svätý svätých. 25 Vedz teda a rozumej: Od tej chvíle, keď vyjde slovo: "Nech sa vrátia a nech znovu vybudujú Jeruzalem" až po Pomazané knieža bude sedem týždňov. Potom šesťdesiatdva týždňov zostane obnovený a znovu vybudovaný s námestiami a hradbami, to aj za ťažkých čias. 26 Po tých šesťdesiatich dvoch týždňoch pomazaný bude zabitý a nebude mať nástupcu. Hordy votrelého kniežaťa zničia mesto i svätyňu. Koniec toho bude záplava a potom až do konca vojny bude trvať predurčené pustošenie. 27 Uzavrie pevnú zmluvu s mnohými na jeden týždeň. A v polovici toho týždňa zastaví krvavé i nekrvavé obety. V krídle Chrámu bude postavená ohavná modla až do konca, až do lehoty ustanovenej pre pustošiteľa."