Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

9. kapitola

Danielova modlitba

1 V prvom roku Daria, syna Artaxerxovho, z médskeho rodu, ktorý bol kráľom nad Chaldejským kráľovstvom,
2 v prvom roku jeho kraľovania, ja, Daniel, som sa usiloval pochopiť z Písma počet rokov, ktoré mali uplynúť nad jeruzalemskými zrúcaninami podľa Jahveho slov prorokovi Jeremiášovi, totiž sedemdesiat rokov. 3 Obrátil som sa na Pána Boha s úpenlivou modlitbou a prosbami, s pôstom, vo vrecovine a v popole. 4 Modlil som sa k Jahvemu, svojmu Bohu, vyznávajúca: "Ach, môj Pane, veľký a hrozný Boh, verný zmluve a priaznivý tým, čo ťa milujú a zachovávajú tvoje prikázania. 5 Zhrešili sme, počínali sme si hriešne a bezbožne, vzbúrili sme sa, odvrátili sme sa od tvojich prikázaní a od tvojich nariadení. 6 Neposlúchali sme tvojich sluhov, prorokov, ktorí hovorili v tvojom mene našim kráľom, našim kniežatám, našim otcom a všetkému ľudu krajiny. 7 Pane, ty máš pravdu, nám sa treba hanbiť, ako práve v dnešný deň, nám Júdovcom, jeruzalemským obyvateľom a všetkým Izraelcom, blízkym i vzdialeným vo všetkých krajinách, kam si ich vyhnal pre nevernosť, ktorej sa dopustili voči tebe. 8 Jahve, hanba padá na nás, na našich kráľov, na naše kniežatá a na našich otcov, lebo sme zhrešili proti tebe. 9 Pán, náš Boh, je milosrdný a odpúšťa, hoci sme sa vzbúrili proti nemu 10 a neposlúchali sme hlas Jahveho, nášho Boha, a nezachovávali sme jeho zákony, ktoré nám dal prostredníctvom svojich sluhov, prorokov. 11 Celý Izrael prestúpil tvoj Zákon, odvrátil sa a neposlúchal tvoj hlas, a tak dopadla na nás hrozná kliatba, napísaná v Zákone Mojžiša, Božieho sluhu – lebo sme zhrešili proti nemu. 12 On splnil všetko, čo vyhlásil proti nám a proti našim vládcom, ktorí nás spravovali: priviedol na nás také veľké nešťastie, akého nebolo pod celým nebom, ale stalo sa v Jeruzaleme. 13 Celé toto nešťastie prišlo na nás, ako je predpovedané v Mojžišovom Zákone, ale my sme neuprosili Jahveho, nášho Boha. Neodvrátili sme sa od svojich hriechov, nepamätali sme, že si verný svojmu slovu. 14 Ale Jahve bol pamätlivý a teraz zoslal toto nešťastie na nás. Jahve, náš Boh, je spravodlivý vo všetkom, čo urobil, ale my sme ho neposlúchali. 15 A teraz ty, Pán, náš Boh, ktorý si pevnou rukou vyviedol svoj ľud z Egyptskej krajiny a tým si získal chýr, ktorý trvá doteraz, my sme zhrešili, páchali sme zlo. 16 Pane, pre všetky tvoje spasiteľné skutky prosíme, odvráť svoj hrozný hnev od svojho mesta Jeruzalema, od svojho svätého vrchu. Lebo pre naše hriechy a pre viny našich otcov Jeruzalem a tvoj ľud sú predmetom posmechu všetkých našich susedov. 17 Vypočuj teraz, Bože náš, modlitby svojho sluhu a jeho úpenlivé prosby. Kvôli sebe samému, Pane, rozjasni svoju tvár nad svojou spustošenou svätyňou. 18 Pozorne počúvaj, Bože môj, pozorne si prezri naše spustošené kraje a mesto, nad ktorým sa vzýva tvoje meno. Lebo sa nespolieham na svoje zásluhy, keď pred tebou pokorne prednášam svoje prosby, ale na tvoje hojné milosrdenstvo. 19 Pane, počuj, Pane, odpusť, Pane, počúvaj a zakroč! Kvôli sebe samému nemeškaj, Bože môj. Veď tvoje meno sa vzýva nad tvojím mestom i nad tvojím ľudom."

Anjel Gabriel vysvetľuje proroctvo

20 Ešte som hovoril, modlil som sa, vyznával som svoj hriech a hriech svojho izraelského ľudu a pokorne prednášal svoje prosby pred Jahvem, svojím Bohom, za svätý vrch svojho Boha,
21 ešte som sa teda modlil, keď ku mne rýchlo priletela ten Gabriel, ktorého som videl na počiatku vo videní, a dotkol sa ma v čase večernej obety. 22 Jasne sa mi prihovoril a povedal: "Daniel, prišiel som ťa dôkladne poučiť. 23 Keď si sa začal modliť, zaznelo slovo a ja som ti ho prišiel oznámiť, lebo ty si Boží miláčik. Dávaj dobrý pozor na slovo, usiluj sa pochopiť videnie: 24 Sedemdesiat týždňov je určených pre tvoj ľud a pre tvoje sväté mesto. Vtedy bude zastavená vzbura, bude koniec hriechu, budú odpykané viny, bude zavedená večná spravodlivosť, bude uskutočnené videnie a proroctvo a bude pomazaný svätý svätých. 25 Vedz teda a rozumej: Od tej chvíle, keď vyjde slovo: "Nech sa vrátia a nech znovu vybudujú Jeruzalem" až po Pomazané knieža bude sedem týždňov. Potom šesťdesiatdva týždňov zostane obnovený a znovu vybudovaný s námestiami a hradbami, to aj za ťažkých čias. 26 Po tých šesťdesiatich dvoch týždňoch pomazaný bude zabitý a nebude mať nástupcu. Hordy votrelého kniežaťa zničia mesto i svätyňu. Koniec toho bude záplava a potom až do konca vojny bude trvať predurčené pustošenie. 27 Uzavrie pevnú zmluvu s mnohými na jeden týždeň. A v polovici toho týždňa zastaví krvavé i nekrvavé obety. V krídle Chrámu bude postavená ohavná modla až do konca, až do lehoty ustanovenej pre pustošiteľa."