Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

8. kapitola

Videnie

1 V treťom roku kraľovania kráľa Baltazára ja, Daniel, som mal iné videnie po tom, ktoré sa mi zjavilo predošlý raz.
2 Keď som mal to videnie, bol som v Súzach, v hlavnom meste Elamskej provincie. Videl som to na brehu rieky Ulaj. 3 Pozrel som hore a videl som pred riekou stáť barana. Mal dva rohy. Oba rohy boli dlhé, ale jeden dlhší ako druhý, hoci ten narástol neskôr. 4 Toho barana som videl klať na západ, na sever a na juh. Nijaké zviera sa mu nemohlo postaviť na odpor, nik nevládal vyslobodiť sa z jeho moci. Robil, čo chcel, ukazujúc svoju silu. 5 Keď som to pozoroval, náhle prišiel od západu cap, prebehol celú zem, zeme sa nedotýkajúc. Ten cap mal jedno nápadné rožisko medzi očami. 6 Pribehol k dvojrohému baranovi, ktorého som videl stáť pred riekou, a vyrútil sa na neho so zúrivou silou. 7 Videl som, ako napadol barana, zúrivo naň udrel a dolámal mu oba rohy. Baran nemal silu odolať mu. Cap ho zhodil na zem a pošliapal ho. Nikto nezachránil barana z jeho moci. 8 Potom cap veľmi zmohutnel, ale ako tak zosilnel, to veľké rožisko sa ulomilo a na jeho mieste narástli štyri nápadné rohy na štyri svetové strany. 9 Z jedného z nich vyrástol nepatrný rožok, ale veľmi zmohutnel smerom na juh, na východ a smerom k nádhernej krajine, k Palestíne. 10 Zdvihol sa až proti nebeskému vojsku a zhodil na zem časť vojska i hviezd a pošliapal ich. 11 Ba aj proti Bohu Izraela sa zdvihol, odstránil ustavičnú obetu a zvrhol jeho svätyňu. 12 Viedol vojnu proti ustavičnej obete a postavil proti nej pohanský hriech, zvrhol pravdu na zem a čo urobil, to sa mu podarilo. 13 Tu som počul, ako jeden svätý čosi hovorí. Nato sa spýtal iný svätý toho, čo hovoril: "Dokedy to bude trvať, čo sme videli? Dokedy bude ustavičná obeta odstránená, dokedy bude trvať hriešne pustošenie, dokedy bude šliapaná svätyňa i služby v nej?" 14 Povedal mu: "Ešte dvetisíc tristo večerov a rán, potom bude svätyňa očistená."

Anjel Gabriel vysvetľuje videnie

15 Ja, Daniel, som pozoroval to videnie a usiloval som sa porozumieť mu. Náhle zastal predo mnou ktosi, kto vyzeral ako človek.
16 Zároveň som počul ľudský hlas, ktorý volal naňho medzi brehmi Ulaja: "Gabriel, vysvetli mu to videnie!" 17 On prišiel k miestu, kde som stál. Keď sa približoval, hrôza ma zachvátila a ja som sa vrhol tvárou k zemi. Povedal mi: "Syn človeka, pochop dobre, toto videnie sa týka posledných čias." 18 Keď hovoril so mnou, ležal som ako vo vytržení tvárou k zemi. On ma však uchopil a postavil na miesto, kde som bol. 19 A povedal mi: "Pozri, teraz ti oznámim, čo sa stane na konci Božieho hnevu, keď nastane určený koniec. 20 Baran, ktorého si videl, jeho dva rohy, sú králi Médov a Peržanov. 21 Chlpatý cap je grécky kráľ. Veľký roh na jeho čele je prvý kráľ. 22 Že sa roh zlomil a že na jeho mieste vyrástli štyri, to znamená, že štyri kráľovstvá povstanú z jeho národa, ale nebudú mať jeho moc. 23 Na konci ich panovania, keď bezbožnosť dosiahne vrchol, povstane kráľ ukrutný a zbehlý v úkladoch. 24 Jeho moc vzrastie, ale nie vypätím vlastných síl. Spôsobí nevýslovné spustošenie, podarí sa mu všetko, čo bude robiť, zničí mocných i ľud svätých. 25 Prefíkanosťou sa budú dariť jeho podvodné plány. Bude podnikať veľké veci a mnohých zničí nenazdajky. Vzprieči sa proti Kniežaťu kniežat, no bude zlomený bez ľudského zásahu. 26 Videnie, ktoré bolo dané o večeroch a ránach, je pravdivé. Ty však musíš to videnie držať v tajnosti, lebo sa vzťahuje na ďalekú budúcnosť." 27 Vtedy som ja, Daniel, ochorel a ležal chorý niekoľko dní. Potom som vstal a vykonával svoju službu u kráľa. Bol som však omráčený videním, ktoré som nechápal.