Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

5. kapitola

1 Kráľ Baltazár usporiadal hostinu pre svojich tisíc veľmožov a s nimi pil víno. 2 Rozjarený vínom rozkázal Baltazár, aby priniesli zlaté a strieborné nádoby, ktoré jeho otec Nabuchodonozor priniesol z jeruzalemského chrámu, aby z nich pili: kráľ, jeho veľmoži, jeho ženy a jeho súložnice. 3 Doniesli teda zlaté a strieborné nádoby, vzaté zo svätyne Božieho chrámu v Jeruzaleme, a pili z nich kráľ, jeho veľmoži, jeho manželky a jeho súložnice. 4 Pili víno a chválili bohov zlatých, strieborných, bronzových, drevených a kamenných. 5 Zrazu sa zjavili prsty ľudskej ruky píšuce na omietku múru kráľovského paláca naproti svietniku. Keď kráľ uzrel píšucu ruku, 6 hrozne sa prestrašil, zbledol, začal sa triasť na celom tele a kolená mu bili o seba. 7 Kráľ zreval, aby mu priviedli astrológov, chaldejských mudrcov a veštcov. Len čo vošli, kráľ povedal babylonským mudrcom: "Ktokoľvek prečíta toto písmo a vyloží mi jeho zmysel, bude oblečený do purpuru, dostane zlatú reťaz na hrdlo a bude tretím v kráľovstve." 8 Vtedy sa zišli všetci kráľovi mudrci, no nevedeli prečítať nápis ani vyložiť kráľovi jeho zmysel. 9 Kráľ Baltazár sedel bledý, preveľmi poľakaný a jeho veľmoži boli zmätení. 10 Do hodovnej siene vstúpila kráľovná, znepokojená krikom kráľa a veľmožov. Kráľovná sa obrátila na kráľa a povedala: "Ó, kráľ! Ži naveky! Nedaj sa plašiť svojimi myšlienkami, nebuď prestrašený v tvári! 11 V tvojom kráľovstve je človek, v ktorom prebýva duch svätých bohov. Za čias tvojho otca sa zistilo, že on má jasný rozum a múdrosť ako múdrosť bohov. Kráľ Nabuchodonozor, tvoj otec, ho vymenoval za náčelníka mágov, chaldejských mudrcov a zaklínačova. 12 Keďže teda Daniel, ktorého kráľ nazval Baltazárom, má vyššieho ducha a takú veľkú múdrosť, že vie vykladať sny, rozlúštiť záhady a rozuzliť problémy, daj teda zavolať Daniela a on ti dá rozlúštenie." 13 Vtedy priviedli Daniela pred kráľa a kráľ povedal Danielovi: "Ty si teda ten Daniel z judských zajatcov, ktorých priviedol z Judska kráľ, môj otec? 14 Počul som, že v tebe býva duch bohov a že máš jasný rozum a neobyčajnú múdrosť. 15 Priviedli mi mudrcov a astrológov, aby mi prečítali tento nápis a vysvetlili mi ho, no oni mi nevedeli povedať jeho zmysel. 16 Ale o tebe som počul, že ty vieš dávať vysvetlenia a rozuzľovať záhady. Ak mi teda vieš prečítať tento nápis a podáš mi jeho vysvetlenie, budeš oblečený do purpuru, dostaneš zlatú reťaz na hrdlo a budeš tretím v kráľovstve." 17 Daniel sa ujal slova a vyhlásil pred kráľom: "Svoje dary si ponechaj a svoje odmeny daj inému! Predsa však nápis prečítam kráľovi a podám mu jeho vysvetlenie. 18 Ó, kráľ! Najvyšší Boh dal tvojmu otcovi Nabuchodonozorovi kráľovstvo, veľkosť, slávu a vznešenosť. 19 Pre túto veľkosť, ktorú dostal, triasli sa pred ním všetky národy, ľudia všetkých jazykov, naplnení strachom. Koho chcel, dal zabiť, koho chcel, ponechal nažive, povýšil, koho chcel, a koho chcel, pokoril. 20 Keď však spyšnel a veľmi spupne si počínal, bol zhodený z kráľovského trónu a zbavený slávy. 21 Vyhnali ho spomedzi ľudí, jeho srdce sa stalo podobným zvieraciemu, býval medzi divými oslami, živil sa trávou ako dobytok, telo mu zmáčala nebeská rosa, kým neuznal, že Najvyšší Boh vládne nad kráľovstvom ľudí a dá ho tomu, komu chce. 22 Ale ty, jeho syn, Baltazár, nepokoril si svoje srdce, hoci si toto všetko vedel. 23 Vyvyšoval si sa nad Pána Nebies. Dal si si priniesť nádoby jeho Chrámu a pili ste z nich víno, ty, tvoji veľmoži, tvoje ženy a tvoje súložnice a chválili ste bohov zlatých, strieborných, bronzových, železných, drevených a kamenných, ktorí nevidia ani nepočujú, ani nechápu nič, ale neoslavoval si Boha, ktorý drží vo svojich rukách celý tvoj život a od ktorého závisia všetky tvoje skutky. 24 Preto on poslal ruku, ktorá napísala tento nápis. 25 Toto je ten nápis, ktorý je tu napísaný: Mene, mene, tekel a parsin. 26 Toto je význam slov: Mene: Boh spočítal tvoje kráľovstvo a urobil mu koniec; 27 tekel: odvážili ťa na váhe, a zistilo sa, že si priľahký; 28 parsin: tvoje kráľovstvo bolo rozdelené a dané Médom a Peržanom." 29 Vtedy Baltazár rozkázal, aby Daniela obliekli do purpuru, aby mu dali na hrdlo zlatú reťaz a verejne o ňom vyhlásili, že je tretí v kráľovstve. 30 V tú istú noc bol Baltazár, kráľ Chaldejcov, zabitý.