Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

3. kapitola

Nabuchodonozor postaví zlatú sochu

1 Kráľ Nabuchodonozor dal urobiť zlatú sochu, vysokú šesťdesiat lakťov a širokú šesť lakťov, a dal ju postaviť na rovine Dura v babylonskej provincii.
2 Nato dal kráľ Nabuchodonozor zvolať satrapov, prefektov, miestodržiteľov, radcov, strážcov pokladov, sudcov, vojvodcov a všetky kniežatá provincií, aby sa zišli na posviacku sochy, ktorú dal postaviť kráľ Nabuchodonozor. 3 Tak sa teda zišli satrapovia, prefekti, miestodržitelia, radcovia, strážcovia pokladov, sudcovia, vojvodcovia a kniežatá provincií na posviacku sochy, ktorú dal postaviť kráľ Nabuchodonozor. 4 Vtedy hlásateľ kričal mocným hlasom: "Ó, vy národy, ľudia všetkých rečí! Pre vás platí tento rozkaz: 5 Keď počujete hlas rohu, trúby, citary, sambuky, psaltéria, gájd a rozličných hudobných nástrojov, padnite na tvár a klaňajte sa zlatej soche, ktorú dal postaviť kráľ Nabuchodonozor! 6 Ktokoľvek nepadne na tvár a nebude sa klaňať, bude ihneď hodený do rozpálenej pece." 7 Preto všetky národy a ľudia všetkých rečí vo chvíli, keď počuli hlas rohu, trúby, citary, sambuky, psaltéria, gájd a rozličných hudobných nástrojov, hodili sa na tváre a klaňali sa zlatej soche, ktorú dal postaviť kráľ Nabuchodonozor.

Udanie a odsúdenie Židov

8 Práve vtedy niektorí Chaldejci išli udať Židov.
9 Povedali kráľovi Nabuchodonozorovi: "Ó, kráľ! Ži naveky! 10 Kráľ, ty si vydal nariadenie, aby každý človek, keď počuje hlas rohu, trúby, citary, sambuky, psaltéria, gájd a rozličných hudobných nástrojov, padol na tvár a klaňal sa zlatej soche. 11 Ktokoľvek by nepadol na tvár a neklaňal sa, má byť hodený do rozpálenej pece. 12 Ale Židia, ktorým si zveril spravovanie babylonskej provincie, Šadrach, Mešach a Abed Nego, títo chlapi si nepovšimli tvoje nariadenie, ó, kráľ. Oni neslúžia tvojmu bohu a neklaňajú sa zlatej soche, ktorú si ty postavil." 13 Nato Nabuchodonozor, hrozne nahnevaný, dal si predviesť Šadracha, Mešacha a Abed Nega a tí boli hneď predvedení pred kráľa. 14 Nabuchodonozor sa ich pýtal: "Je to pravda, Šadrach, Mešach a Abed Nego, že vy si neuctievate mojich bohov a neklaniate sa zlatej soche, ktorú som dal postaviť? 15 Nuž, ste teraz ochotní, keď počujete hlas rohu, citary, sambuky, psaltéria, gájd a rozličných hudobných nástrojov, padnúť na tvár a klaňať sa soche, ktorú som dal postaviť? Ak poklonu neurobíte, budete ihneď hodení do rozpálenej pece a čo je to za Boha, ktorý by vás mohol vyslobodiť z mojej ruky?" 16 Šadrach, Mešach a Abed Nego odpovedali kráľovi Nabuchodonozorovi: "Netreba, aby sme ti my odpovedali v tejto veci. 17 Vedz, že náš Boh, ktorému slúžime, môže nás zachrániť z rozpálenej pece a z tvojej ruky, ó, kráľ. 18 Ale, hoci by nás aj nezachránil, vedz, ó, kráľ, že my tvojmu bohu slúžiť nebudeme, ani sa nebudeme klaňať zlatej soche, ktorú si postavil." 19 Vtedy sa Nabuchodonozor rozzúril proti Šadrachovi, Mešachovi a Abed Negovi a jeho tvár sa hnevom skrivila. Rozkázal rozpáliť pec sedemkrát viac ako obvykle 20 a nariadil mocným chlapom zo svojho vojska, aby Šadracha, Mešacha a Abed Nega poviazali a vrhli ich do rozpálenej pece. 21 Naskutku ich poviazali, tak ako boli oblečení, v plášťoch, v obuvi, v turbanoch, vo všetkých šatách, a hodili ich do rozpálenej pece. 22 Ale tí chlapi, čo na prísny kráľov rozkaz nadmieru rozpálili pec a niesli tam Šadracha, Mešacha a Abed Nega, boli zabití plameňom, ktorý vyšľahol z pece. 23 A tí traja mužovia, Šadrach, Mešach a Abed Nego, padli poviazaní do rozpálenej pece.

Azariášov chválospev v peci

24 A oni sa prechádzali uprostred plameňov chváliac Boha a oslavujúc Pána.
25 Azariáš stál v plameňoch a začal sa hlasno modliť: 26 "Buď oslávený, Pán, Boh našich otcov, tvoje meno je hodné chvály, nech sa zvelebuje večne! 27 Lebo si spravodlivý vo všetkom, čo si nám urobil, všetky tvoje skutky sú pravdivé, všetky tvoje cesty sú priame, všetky tvoje súdy sú pravda. 28 Spravodlivý rozsudok si vyniesol vo všetkom, čo si dopustil na nás a na Jeruzalem, sväté mesto našich otcov. Lebo si to na nás dopustil za naše hriechy svojím spravodlivým rozhodnutím. 29 Áno, zhrešili sme, prestúpili sme Zákon, odpadli sme od teba, ťažko sme zhrešili. 30 Tvoje príkazy sme neposlúchali, nezachovávali sme ich, nekonali sme, čo si nám prikázal pre naše dobro. 31 Áno, všetko, čo si dopustil na nás, všetko, čo si nám urobil, urobil si svojím spravodlivým rozhodnutím. 32 Vydal si nás do rúk našich nepriateľov, ľudí bez zákona, najhorších bezbožníkov, nespravodlivému kráľovi, najhoršiemu na celej zemi. 33 A dnes nesmieme otvoriť ústa: hanba a posmech pokrývajú tých, čo ti slúžia a čo sa ti klaňajú. 34 Ach, neopúšťaj nás navždy, pre česť svojho mena, nezrušuj svoju zmluvu! 35 Neodnímaj nám svoje milosrdenstvo z lásky k Abrahámovi, tvojmu priateľovi, z lásky k Izákovi, tvojmu sluhovi a z lásky k Izraelovi, tvojmu svätému. 36 Ty si sľúbil, že rozmnožíš ich potomkov ako hviezdy na nebi, ako piesok na morskom brehu. 37 Ale teraz, Pane, zostali sme najmenší zo všetkých národov, dnes celý svet nami pohŕda pre naše hriechy. 38 Teraz nemáme knieža ani proroka, ani vodcu, nemáme celopaly ani krvavé, ani nekrvavé obety, ani obety vonného kadidla, ani miesto, kde ti prinášať obetné dary, 39 aby sme získali tvoje milosrdenstvo. Prijmi však naše utrápené srdcia a naše pokorené duše, 40 akoby sme prišli s obetami baranov a býkov, s tisícami tučných baránkov. Taká nech je dnes naša obeta v tvojich očiach a nech ti je milé, že ťa plne nasledujeme, lebo tí, čo v teba dúfajú, nebudú zahanbení. 41 Teraz ťa chceme nasledovať celým srdcom, budeme ťa uctievať a teba vyhľadávať. 42 Nenechaj nás v hanbe, ale nalož s nami zhovievavo podľa svojho veľkého milosrdenstva. 43 Zachráň nás svojou zázračnou mocou, Pane, daj, aby sa tvoje meno preslávilo! 44 Nech sú pokorení všetci, čo robia zle tvojim sluhom, nech sú zahanbení, zbavení všetkej svojej moci, nech sa zlomí ich sila! 45 Nech vedia, že ty si jediný Boh a Pán, preslávený po celom svete." 46 Kráľovi sluhovia, ktorí ich hodili do pece, neprestajne rozpaľovali pec naftou, smolou, pazderím a raždím, 47 takže plameň šľahal z pece do výšky štyridsaťdeväť lakťov 48 a vyraziac z pece spálil Chaldejcov, ktorí boli okolo pece. 49 Ale Pánov anjel zostúpil do pece k Azariášovi a jeho druhom, vyrazil ohnivé plamene z pece, 50 stred pece však urobil, akoby tam vial vlhký vetrík. Plameň sa ich vôbec nedotkol, neublížil im, ani im nebol na ťarchu.

Chválospev troch mládencov

51 Vtedy všetci traja dali sa jedným hlasom prespevovať, ďakovať Bohu a oslavovať ho v peci hovoriac:
52 "Buď oslávený, Pán a Boh našich otcov, hodný večnej chvály a slávy. Nech je oslávené tvoje slávne a sväté meno, hodné večnej chvály a slávy. 53 Buď oslávený v chráme svojej svätej slávy, hodný večnej chvály a slávy. 54 Buď oslávený na svojom slávnom kráľovskom tróne, hodný večnej chvály a slávy. 55 Buď oslávený ty, čo pohľadom prenikáš hlbiny tróniac nad cherubmi, hodný večnej chvály a slávy. 56 Buď oslávený na nebeskej klenbe, hodný večnej chvály a slávy. 57 Všetky diela Pánove, oslavujte Pána, chváľte a zvelebujte ho naveky! 58 Pánovi anjeli, oslavujte Pána, chváľte a zvelebujte ho naveky! 59 Nebesia, oslavujte Pána, chváľte a zvelebujte ho naveky! 60 Všetky vody nad nebesami, oslavujte Pána, chváľte a zvelebujte ho naveky! 61 Všetky mocnosti, oslavujte Pána, chváľte a zvelebujte ho naveky! 62 Slnko a mesiac, oslavujte Pána, chváľte a zvelebujte ho naveky! 63 Hviezdy na nebi, oslavujte Pána, chváľte a zvelebujte ho naveky! 64 Dažde a rosa, oslavujte Pána, chváľte a zvelebujte ho naveky! 65 Všetky vetry, oslavujte Pána, chváľte a zvelebujte ho naveky! 66 Oheň a horúčava, oslavujte Pána, chváľte a zvelebujte ho naveky! 67 Chlad a teplo, oslavujte Pána, chváľte a zvelebujte ho naveky! 68 Rosa a inoväť, oslavujte Pána, chváľte a zvelebujte ho naveky! 69 Mráz a zima, oslavujte Pána, chváľte a zvelebujte ho naveky! 70 Ľady a snehy, oslavujte Pána, chváľte a zvelebujte ho naveky! 71 Noci a dni, oslavujte Pána, chváľte a zvelebujte ho naveky! 72 Svetlo a tma, oslavujte Pána, chváľte a zvelebujte ho naveky! 73 Blesky a oblaky, oslavujte Pána, chváľte a zvelebujte ho naveky! 74 Zem, oslavuj Pána, chváľ a zvelebuj ho naveky! 75 Vrchy a kopce, oslavujte Pána, chváľte a zvelebujte ho naveky! 76 Všetky rastliny zeme, oslavujte Pána, chváľte a zvelebujte ho naveky! 77 Pramene, oslavujte Pána, chváľte a zvelebujte ho naveky! 78 Moria a rieky, oslavujte Pána, chváľte a zvelebujte ho naveky! 79 Veľryby a všetko, čo pláva vo vodách, oslavujte Pána, chváľte a zvelebujte ho naveky! 80 Všetky nebeské vtáky, oslavujte Pána, chváľte a zvelebujte ho naveky! 81 Všetky divé a krotké zvieratá, oslavujte Pána, chváľte a zvelebujte ho naveky! 82 Všetci ľudia, oslavujte Pána, chváľte a zvelebujte ho naveky! 83 Izrael, oslavuj Pána, chváľ a zvelebuj ho naveky! 84 Pánovi kňazi, oslavujte Pána, chváľte a zvelebujte ho naveky! 85 Pánovi služobníci, oslavujte Pána, chváľte a zvelebujte ho naveky! 86 Duchovia a duše spravodlivých, oslavujte Pána, chváľte a zvelebujte ho naveky! 87 Svätí a pokorní srdcom, oslavujte Pána, chváľte a zvelebujte ho naveky! 88 Ananiáš, Azariáš a Mišael, oslavujte Pána, chváľte a zvelebujte ho naveky! Lebo nás vyslobodil z pekiel, zachránil nás z ruky smrti, vytrhol nás z rozpálenej pece, vytrhol nás zo stredu ohňa. 89 Ďakujte Pánovi, lebo je dobrý, lebo jeho láska je večná. 90 Všetci, ktorí si ho uctievate, oslavujte Pána, Boha bohov, lebo jeho láska je večná!"

Uznanie zázraku

91 Vtedy kráľ Nabuchodonozor užasol. Náhle vyskočil a pýtal sa svojich dvoranov: "Či sme nehodili do ohňa troch poviazaných chlapov?" Odpovedali mu: "Isteže, kráľ!"
92 On povedal: "Ale ja vidím štyroch mužov, nepoviazaných, prechádzať sa uprostred ohňa a úraz na nich nevidieť a ten štvrtý vyzerá ako syn bohov." 93 Nabuchodonozor pristúpil k dverám rozpálenej pece a skríkol: "Šadrach, Mešach a Abed Nego, sluhovia Najvyššieho Boha, vyjdite von a poďte sem!" Vtedy Šadrach, Mešach a Abed Nego vyšli z ohňa. 94 Zbehli sa satrapovia, prefekti, miestodržitelia a kráľovi dvorania, obdivovali tých ľudí a videli, že oheň nemal moc nad ich telami; vlások na hlave im neohorel, ich šaty boli nedotknuté a zápach ohňa ich neprenikol. 95 Vtedy sa Nabuchodonozor vyslovil takto: "Nech je oslávený Boh Šadracha, Mešacha a Abed Nega, ktorý zoslal svojho anjela a vyslobodil svojich sluhov, ktorí sa spoliehali naňho, neposlúchli kráľov rozkaz a radšej vydali svoje telá, ako by mali slúžiť a klaňať sa inému bohu ako svojmu Bohu. 96 Preto vydávam toto nariadenie: Každý človek, ktoréhokoľvek ľudu, národa alebo reči, ktorý sa urážlivo vysloví proti Bohu Šadracha, Mešacha a Abed Nega, nech je rozsekaný na kusy a jeho dom nech je obrátený na kopu zrúcanín, lebo niet iného Boha, ktorý by mohol takto zachrániť ľudí." 97 Kráľ potom vrátil vysoké hodnosti Šadrachovi, Mešachovi a Abed Negovi v babylonskej provincii. 98 Kráľ Nabuchodonozor všetkému ľudu, národom všetkých rečí, ktoré bývajú na celom svete: Pokoj vám a blaho! 99 Zdá sa mi vhodné oznámiť zázraky a divy, ktoré pre mňa urobil Najvyšší Boh. 100 Aké veľké sú jeho zázraky! Aké mocné jeho divy! Jeho kráľovstvo je kráľovstvo večné! Jeho panovanie trvá cez všetky pokolenia!