Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

4. kapitola

1 Ona je Kniha Božích prikázaní, Zákon, ktorý trvá naveky. Každý, kto sa jej pevne pridŕža, bude žiť, kto ju opustí, zomrie. 2 Vráť sa, Jakub, zachyť ju, kráčaj k jej žiare, za jej svetlom! 3 Nevzdaj sa svojej slávy pre iného, ani svojich výsad pre cudzí národ. 4 Šťastní sme my, Izrael, lebo my vieme, čo sa páči Bohu. 5 Odvahu, ľud môj, ktorý udržuješ meno Izraela živé! 6 Boli ste predaní pohanom, ale nie na zahynutie. Boha ste rozhnevali, preto ste boli vydaní nepriateľom. 7 Rozhorčovali ste svojho Stvoriteľa, prinášali ste obety zloduchom, nie Bohu. 8 Zabudli ste na večného Boha, ktorý vás zrodil, zarmútili ste Jeruzalem, ktorý vás vypestoval. 9 Keď videl, ako Boží hnev dopadá na vás, zvolal: "Počúvajte, mestá, susedia Siona: Boh zoslal na mňa preveľký smútok. 10 Videla som, ako mi Večný do vyhnanstva posielal synov a dcéry. 11 S radosťou som ich odchovala, s plačom a so žiaľom vidím ich odchádzať. 12 Nech sa nikto neraduje nado mnou, vdovou, ktorú opustili premnohí! Pre hriech svojich detí som opustená, lebo sa odvrátili od Božieho Zákona. 13 Nechceli poznať jeho príkazy ani žiť podľa zákonov Boha a podrobiť sa jeho výchove k čnostnému životu. 14 Poďte sem, susedia Siona! Pozrite, kam mi Večný poslal do vyhnanstva mojich synov a dcéry! 15 Doviedol na nich národ z diaľavy, národ bezohľadný, neznámej reči, bez úcty k starcom, bez milosrdenstva k deťom. 16 Odviedli miláčikov vdove, milovaných synov, nechali ju osamelú, bez detí! 17 Ako by som vám ja mohla pomôcť? 18 Len ten, ktorý dopustil na vás toto nešťastie, môže vás vyslobodiť z rúk vašich nepriateľov. 19 Choďte, deti, choďte, ja zostanem opustená, samotná. 20 Odložila som rúcho šťastných dní, a obliekla si vrecovinu svojej úpenlivej prosby: chcem kričať k Večnému po celý život. 21 Odvahu, deti! Kričte k Bohu! On vás vytrhne z násilnej ruky nepriateľov, 22 lebo od Večného očakávam vaše oslobodenie. Najsvätejší, váš Večný Spasiteľ, naplnil ma radosťou: On sa čoskoro nad vami zmiluje. 23 S plačom a so žiaľom videla som vás odchádzať, ale Boh mi vás navráti navždy s radosťou a s veselými spevmi. 24 Ako videli teraz susedné mestá Sionu vaše vyhnanstvo, tak čoskoro uvidia vaše oslobodenie, ktoré dosiahnete od Boha s veľkou slávou a jasom Večného. 25 Deti, trpezlivo znášajte hnev, ktorý na vás zoslal Boh! Nepriateľ ťa prenasledoval, ale čoskoro uvidíš jeho záhubu a položíš si nohu na jeho šiju. 26 Moje rozmaznané deti museli chodiť neschodnými cestami, hnané ako stádo, ktoré ukradli zlodeji. 27 Odvahu, deti! Kričte k Bohu! Ten, čo to dopustil, si spomenie na vás. 28 Kedysi ste si zmysleli vzdialiť sa od Boha, navráťte sa a desaťnásobným úsilím hľadajte ho znova! 29 Lebo ten, kto priviedol na vás toto nešťastie, prinesie vám večnú radosť, keď vás vyslobodí." 30 Odvahu, Jeruzalem! Boh, ktorý ti dal meno, ťa poteší. 31 Beda tým, čo ťa utláčali a radovali sa tvojmu pádu! 32 Beda mestám, ktorým otročili tvoje deti! Beda mestu, ktoré zajalo tvojich synov! 33 To isté mesto, ktoré sa tešilo tvojmu pádu a radovalo sa tvojmu zničeniu, bude žialiť nad vlastným spustošením. 34 Zbavím ho množstva ľudu, na ktoré bolo pyšné, zmením jeho nadutosť na smútok. 35 Večný Boh pošle naň oheň na mnohé dni a na dlhé časy bude príbytkom démonov. 36 Jeruzalem, obzri sa k východu, pozri, aká radosť ti prichádza od Boha! 37 Pozri, vracajú sa synovia, s ktorými si sa lúčil, vracajú sa zhromaždení na rozkaz Najsvätejšieho, od východu až po západ, rozradostení nad Božou slávou.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk