Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

3. kapitola

1 Vševládny Pane, Bože Izraela, k tebe volá stiesnená duša, duch vyčerpaný. 2 Počuj, Pane, a zmiluj sa, veď ty si Boh milosrdný! Zmiluj sa, lebo sme zhrešili proti tebe. 3 Ty tróniš večne a my večne hynieme. 4 Vševládny Pane, Bože Izraela, počuj modlitbu mŕtvych Izraela a synov tých, čo zhrešili proti tebe! Oni nepočúvali hlas Pána, svojho Boha, a tak nás zavalilo nešťastie. 5 Nespomínaj si na zlobu našich otcov, ale spomeň si teraz na svoju moc a na svoje meno, 6 veď ty si Pán, náš Boh, a my ťa chceme oslavovať, Pane. 7 Veď nato si do našich sŕdc vštepil bázeň pred tebou, aby sme ťa prosili o pomoc. Chceme ťa oslavovať vo svojom vyhnanstve, lebo sme vyhodili zo svojich sŕdc všetku zlobu našich otcov, ktorí zhrešili proti tebe. 8 Ešte teraz sme tu, v tomto vyhnanstve, kam si nás rozhádzal, aby sme boli potupovaní, preklínaní a odsudzovaní za všetky hriechy našich otcov, ktorí odpadli od Pána, nášho Boha. 9 Počuj, Izrael, príkazy života, počúvaj pozorne, nauč sa múdrosti! 10 Prečo si, Izrael, prečo si v nepriateľskej krajine? Prečo si zostarol v cudzine? 11 Prečo sa poškvrňuješ mŕtvolami, prirátaný k tým, čo ležia v hroboch? 12 Preto, že si opustil Prameň Múdrosti. 13 Keby si bol kráčal Božou cestou, bol by si žil v pokoji naveky. 14 Nauč sa, kde je múdrosť, kde sila, kde rozumnosť! Vtedy poznáš zároveň, kde je život a dlhý vek, kde je svetlo pre tvoj zrak a pokoj! 15 Kto však objavil príbytok múdrosti, kto vnikol do jej pokladníc? 16 Kde sú vládcovia národov? Kde sú tí, čo naháňali divú zver 17 alebo vtáctvo nebeské pre zábavu? Kde sú tí, čo nahromadili striebro a zlato, do ktorých ľudia vkladajú svoju nádej, nikdy neuspokojení so svojím ziskom? 18 Kde sú zlatníci so svojou trpezlivou prácou a tajomstvom svojho umenia? 19 Všetci zmizli, zostúpili do hrobu. Na ich miesto nastúpili iní. 20 Mladšie pokolenie uvidelo svetlo dňa a prebývalo na zemi. Ale ceste poznania sa nenaučili, 21 ani nepochopili jej chodníky, ani ju nedosiahli a ich synovia zostali ďaleko od ich cesty. 22 V Kanaáne o nej ani nepočuli a v Temane ju nevideli. 23 Synovia Agar, ktorí hľadali múdrosť na zemi, madiánski a temanskí kupci, rozprávači podobenstiev a hľadači múdrosti, nikto z nich nenašiel cestu múdrosti, ani neprišiel na chodníky k nej. 24 Aký veľký je, ó, Izrael, príbytok Boha, aké šíre je jeho panstvo! 25 Veľké a bez hraníc, vysoké a nesmierne! 26 Tam sa zrodili povestní obri, vysokí postavou, skúsení v boji. 27 Ale týchto ľudí si Boh nevybral, neukázal im cestu poznania. 28 Vyhynuli, lebo nemali múdrosť, zahynuli pre svoju nemúdrosť. 29 Kto vystúpil na nebo získať múdrosť a zniesol ju dole z oblakov? 30 Kto preplával moria, aby ju našiel a priniesol ju za prečisté zlato? 31 Niet človeka, ktorý by poznal cestu k nej, alebo vymyslel, aký chodník k nej vedie! 32 Len Ten, kto všetko vie, ju pozná, jeho rozum ju vynašiel. On usporiadal zem na večné časy a naplnil ju štvornohými zvieratami. 33 On vysiela svetlo a ono sa vydá na cestu, zavolá ho a poslúchne ho s chvením! 34 Hviezdy mu radostne žiaria na určených miestach. 35 Keď ich zavolá, ozvú sa: Tu sme, a radostne žiaria svojmu Stvoriteľovi. 36 Toto je náš Boh. K nikomu inému ho prirovnať nemožno. 37 On prebádal celú cestu poznania a ukázal ju Jakubovi, svojmu sluhovi, a Izraelovi, svojmu miláčikovi. 38 Potom sa múdrosť zjavila na zemi a žila medzi ľuďmi.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk